Krabsteeg | Blauwe Toren (1983)

Waarneming

Huidige bebouwing Schuttersgracht, foto Martin Veen

Hui­dige bebou­wing Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krab­steeg een zeer zware ca 9.30 m dikke onge­veer oost-west ver­lo­pende muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 12 x 5 cm, deze muur was nog tot een hoogte van ca. 3,50 m bewaard en rustte op een fun­de­ring van hout. Even­wij­dig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een tweede ca 2,5 m dikke muur gelo­pen die onder­tus­sen door de aan­ne­mer was gesloopt, maar nog in het pro­fiel van de bouw­put kon wor­den waar­ge­no­men.1 Nabij de fun­de­rin­gen waren puin­con­cen­tra­ties van blauwe hard­steen zichtbaar.

Fun­de­rin­gen met op de voor­grond de boor­in­stal­la­tie, foto’s Daan Hallewas

Pro­vin­ci­aal arche­o­loog Daan Hal­le­was van de Rijks­dienst voor het Oud­heid­kun­dig Bodem­on­der­zoek con­clu­deerde op basis van het steen­for­maat dat de muur­res­ten moge­lijk deel uit­maak­ten van de Blauwe Toren. Er werd geen nader arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt. Archi­tek­ten­bu­reau De Bie maakte geluk­kig een teke­ning PDF (197 KB). Ondanks ver­woede pogin­gen om de muren te slo­pen, moest men enkele weken extra uit­trek­ken om aller­eerst met een dia­mant­boor gaten aan te bren­gen voor­dat men hier­door de hei­pa­len kon laten zakken.

Projectie van het in 1983 gevonden muurwerk  (in bruine lijnen)

Pro­jec­tie van het in 1983 gevon­den muur­werk (in bruine lijnen)

Tij­dens de dis­cus­sie over de vond­sten Bui­ten de Water­poort ont­stond ver­war­ring over het jaar waarin deze muren gevon­den zou­den zijn, dit mede door een fou­tieve redac­ti­o­nele aan­pas­sing in een arti­kel door Mar­tin Veen uit 1998.2 Onte­recht werd 1978 als vondst­jaar gemeld. In 19753 en 19774 wer­den wel muur­res­ten van het kas­teel van de Arkels in het Wijd­schild aan­ge­trof­fen maar niets in moge­lijke rela­tie met de Blauwe Toren.

Publicaties

Hallewas, D.P. (1984)Gorcum, in: Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 16, p. 322. Hallewas, D.P. (1984)
Gorcum, in: Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 16, p. 322.
FlipbookPDF (7 MB)
Veen, M. (1998)De Blauwe Toren, in: Oud-Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15, nr. 42, p. 280-284. Veen, M. (1998)
De Blauwe Toren, in: Oud-Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15, nr. 42, p. 280-284.
FlipbookPDF (15 MB)

Metadata

Archisnummer(s):2732310100
Topografische Kaart:38D
Coördinaten:126.432/426.593 (centrum)
Toponiem:Krabsteeg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Waarneming
Uitvoerder:Daan Hallewas, Martin Veen
Projectleider:-
Opdrachtgever:-
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Aanvang onderzoek:Najaar 1983
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.