Krabsteeg (1983)

Waarneming

Huidige bebou­wing Schuttersgracht

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krabsteeg, tegen­woor­dig Schuttersgracht, een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west ver­lo­pen­de muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x  12 x 5 cm, deze muur was nog tot een hoog­te van ca. 3,50 m bewaard en rust­te op een fun­de­ring van hout. Evenwijdig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een twee­de ca 2,5 m dik­ke muur gelo­pen die onder­tus­sen door de aan­ne­mer was gesloopt, maar nog in het pro­fiel van de bouw­put kon wor­den waar­ge­no­men.1 Nabij de fun­de­rin­gen waren puin­con­cen­tra­ties van blau­we hard­steen zicht­baar.

Provinciaal arche­o­loog Daan Hallewas con­clu­deer­de op basis van het steen­for­maat dat de muur­res­ten moge­lijk deel uit­maak­ten van de Blauwe Toren. Er werd geen nader arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt. Architektenburo De Bie maak­te geluk­kig een teke­ning Flipbook PDF (197 KB). Ondanks ver­woe­de pogin­gen om de muren te slo­pen, moest men enke­le weken extra uit­trek­ken om aller­eerst met een dia­mant­boor gaten aan te bren­gen voor­dat men hier­door de hei­pa­len kon laten zak­ken.

Projectie van het in 1983 gevon­den muur­werk  (in brui­ne lij­nen) pro­duc­tie A. Saakes

Tijdens de dis­cus­sie over de vond­sten Buiten de Waterpoort ont­stond ver­war­ring over het jaar waar­in deze muren gevon­den zou­den zijn, dit mede door een fou­tie­ve ver­mel­ding in een arti­kel door M. Veen uit 1998.2 Onterecht werd 1978 als vondst­jaar gemeld. In 19753 en 19774 wer­den wel muur­res­ten van het kas­teel van de Arkels in het Wijdschild aan­ge­trof­fen maar niets in moge­lij­ke rela­tie met de Blauwe Toren.

Publicaties

Hallewas, D.P. (1984)
Gorcum, in : Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Regionaal-his­to­risch tijd­schrift Holland 16, p. 322.
FlipbookPDF (7 MB)

Veen, M. (1998)
De Blauwe Toren, in : Oud-Gorcum Varia, tijd­schrift van de his­to­ri­sche ver­e­ni­ging “Oud-Gorcum” 15, nr. 42, p. 280 – 284.
FlipbookPDF (15 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):-
Topografische Kaart :38D
Coördinaten :126.432/426.593 (cen­trum)
Toponiem :Krabsteeg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Waarneming
Uitvoerder :D. Hallewas, M. Veen
Projectleider :-
Opdrachtgever :Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Bevoegd gezag :Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Aanvang onder­zoek :Najaar 1983
Vondsten & docu­men­ta­tie :-
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.