Van Hoor­ne­straat (2004)

Onder­zoek

Van Hoornestraat, Gorinchem

Bodem­pro­fiel Van Hoor­ne­straat

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoor­ne­straat in de Lin­ge­wijk, naar aan­lei­ding van de bouw­plan­nen van een zeven­tal hui­zen aldaar. Aan de hand van de ter plaat­se aan­ge­trof­fen bodem­ge­steld­heid kon wor­den vast­ge­steld dat pre­his­to­ri­sche bewo­ning op het onder­zoch­te gebied vrij­wel onmo­ge­lijk zal zijn geweest. Er zijn dan ook geen aan­wij­zin­gen voor bewo­ning of ander gebruik van het ter­rein in de Pre­his­to­rie. De kalk­rij­ke pol­der­vaag­gron­den en dan met name de zwa­re kom­klei zijn van­daag de dag vrij­wel uit­slui­tend in gebruik als gras­land.

Steen­bak­ke­rij
In de Late Mid­del­eeu­wen zul­len deze gron­den zich al uit­ste­kend geleend heb­ben voor wei­de­land. Tevens staat er in deze peri­o­de waar­schijn­lijk een steen­bak­ke­rij in de omge­ving, getui­ge de bak­ste­nen mis­bak­sels en bak­ste­nen zon­der mor­tel in de vul­ling van twee grep­pels (bei­den zon­der ver­de­re vond­sten). Waar­schijn­lijk betrof het een peri­feer gebied met per­ceel­grep­pels.

Zand­voort
Pas in de jaren ’30 van de 20e eeuw komt er een ein­de aan het gebruik van de grond als akker- of wei­land en wordt de Lin­ge­wijk gebouwd, in de volks­mond ook wel Zand­voort genoemd, naar het zand dat als opho­gings­laag is aan­ge­wend. Uit de ont­gin­nings- en opho­gings­laag van deze wijk werd een gro­te hoe­veel­heid aar­de­werk en glas gebor­gen uit de jaren ’20 van de 20e eeuw. Deze ega­li­sa­tie­laag was in tegen­stel­ling tot de mon­de­lin­ge over­le­ve­ring niet meters dik, maar slechts 30 cm.

Publi­ca­ties

S. Ger­rit­sen
Inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Van Hoor­ne­straat gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2004; Hol­lan­dia reeks nr. 41.
Flip­book | PDF (40,64 MB)

S.Gerritsen
Gorin­chem: Van Hoor­ne­straat; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 91.
Flip­book | PDF (1MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 6269
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:127.000/428.050
Topo­niem:Van Hoor­ne­straat
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. P.M. Floo­re & drs. S. Ger­rit­sen
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:10-5-2004
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x9e-n9w7

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.