Van Hoornestraat (2004)

Onderzoek

Bodemprofiel Van Hoornestraat

In mei 2004 werd een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar aan­lei­ding van de bouw­plan­nen van een zeven­tal hui­zen aldaar. Aan de hand van de ter plaat­se aan­ge­trof­fen bodem­ge­steld­heid kon wor­den vast­ge­steld dat pre­his­to­ri­sche bewo­ning op het onder­zoch­te gebied vrij­wel onmo­ge­lijk zal zijn geweest. Er zijn dan ook geen aan­wij­zin­gen voor bewo­ning of ander gebruik van het ter­rein in de Prehistorie. De kalk­rij­ke pol­der­vaag­gron­den en dan met name de zwa­re kom­klei zijn van­daag de dag vrij­wel uit­slui­tend in gebruik als gras­land.

Steenbakkerij

In de Late Middeleeuwen zul­len deze gron­den zich al uit­ste­kend geleend heb­ben voor wei­de­land. Tevens staat er in deze peri­o­de waar­schijn­lijk een steen­bak­ke­rij in de omge­ving, getui­ge de bak­ste­nen mis­bak­sels en bak­ste­nen zon­der mor­tel in de vul­ling van twee grep­pels (bei­den zon­der ver­de­re vond­sten). Waarschijnlijk betrof het een peri­feer gebied met per­ceel­grep­pels.

Zandvoort

Pas in de jaren ’30 van de 20e eeuw komt er een ein­de aan het gebruik van de grond als akker- of wei­land en wordt de Lingewijk gebouwd, in de volks­mond ook wel Zandvoort genoemd, naar het zand dat als opho­gings­laag is aan­ge­wend. Uit de ont­gin­nings- en opho­gings­laag van deze wijk werd een gro­te hoe­veel­heid aar­de­werk en glas gebor­gen uit de jaren ’20 van de 20e eeuw. Deze ega­li­sa­tie­laag was in tegen­stel­ling tot de mon­de­lin­ge over­le­ve­ring niet meters dik, maar slechts 30 cm.

Publicaties

Gerritsen, S. (2004)
Inventariserend veld­on­der­zoek aan de Van Hoornestraat, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk.
Flipbook | PDF (40,64 MB)

Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem : Van Hoornestraat, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-his­to­risch tijd­schrift Holland 37, p. 91.
Flipbook | PDF (1MB)

Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diver­se klei­ne pro­jec­ten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 6269
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :127.000/428.050
Toponiem :Van Hoornestraat
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-P
Uitvoerder :Hollandia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaandijk
Projectleider :Drs. P.M. Floore & drs. S. Gerritsen
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :10-5-2004
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot gemeen­te Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-x9e-n9w7

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.