Van Hoornestraat (2004)

Onderzoek

Bodemprofiel Van Hoornestraat

Bodem­pro­fiel Van Hoornestraat

In mei 2004 werd door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoor­ne­straat in de Lin­ge­wijk, naar aan­lei­ding van de bouw­plan­nen van een zeven­tal hui­zen aldaar.

Aan de hand van de ter plaat­se aan­ge­trof­fen bodem­ge­steld­heid kon wor­den vast­ge­steld dat pre­his­to­ri­sche bewo­ning op het onder­zoch­te gebied vrij­wel onmo­ge­lijk zal zijn geweest. Er zijn dan ook geen aan­wij­zin­gen voor bewo­ning of ander gebruik van het ter­rein in de Pre­his­to­rie. De kalk­rij­ke pol­der­vaag-gron­den en dan met name de zwa­re kom­klei zijn van­daag de dag vrij­wel uit­slui­tend in gebruik als grasland.

Steenbakkerij

In de Late Mid­del­eeu­wen zul­len deze gron­den zich al uit­ste­kend geleend heb­ben voor wei­de­land. Tevens staat er in deze peri­o­de waar­schijn­lijk een steen­bak­ke­rij in de omge­ving, getui­ge de bak­ste­nen mis­bak­sels en bak­ste­nen zon­der mor­tel in de vul­ling van twee grep­pels (bei­den zon­der ver­de­re vond­sten). Waar­schijn­lijk betrof het een peri­feer gebied met perceelgreppels.

Zandvoort

Pas in de jaren ’30 van de 20e eeuw komt er een ein­de aan het gebruik van de grond als akker- of wei­land en wordt de Lin­ge­wijk gebouwd, in de volks­mond ook wel Zand­voort genoemd, naar het zand dat als opho­gings­laag is aan­ge­wend. Uit de ont­gin­nings- en opho­gings­laag van deze wijk werd een gro­te hoe­veel­heid aar­de­werk en glas gebor­gen uit de jaren ’20 van de 20e eeuw. Deze ega­li­sa­tie-laag was in tegen­stel­ling tot de mon­de­lin­ge over­le­ve­ring niet meters dik, maar slechts 30 cm.

Publicaties

 

Gerritsen, S. (2004) Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk. Gerritsen, S. (2004)
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk.
Flipbook | PDF (40,64 MB)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Van Hoornestraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 Holland 37, p. 91. Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Van Hoornestraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 37, p. 91.
Flipbook | PDF (1MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 6269
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.000/428.050
Toponiem:Van Hoornestraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore en drs. S. Gerritsen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:10-5-2004
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x9e-n9w7

Lees ook

Reacties zijn gesloten.