Bedrijventerrein Oost II (2010)

Onderzoek

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem, met het onder­zoek­ge­bied in rood omka­derd

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gorkum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­seaf­zet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del, een zij­tak van de Linge-stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, aan­ge­trof­fen in de ondie­pe onder­grond. Donkafzettingen wer­den bij dit onder­zoek niet aan­ge­trof­fen. Behalve houts­kool, dat van natu­re veel in het rivie­ren­ge­bied voor­komt zijn er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen in de stroom­gor­del. Verder ont­bre­ken er even­tu­e­le vege­ta­tie­ho­ri­zon­ten en/of cul­tuur­la­gen. De afzet­tin­gen van de Gorcum-Arkel stroom­gor­del zijn aan­ge­toond op ca. 3 tot 5 m –mv en cre­vas­se-afzet­tin­gen zijn op ten­min­ste 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De eni­ge arche­o­lo­gi­sche indi­ca­tor die werd aan­ge­trof­fen met een date­ring van­af de Late Middeleeuwen (IJsselsteen) is gevon­den op de plaats van een voor­ma­li­ge weg en heeft waar­schijn­lijk gediend als ver­har­ding.

Aanbeveling

Ondanks dat de afzet­tin­gen van de Gorkum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen van de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­se-afzet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum- Arkel-stroom­gor­del of een zij­tak van de Linge stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, in de ondie­pe onder­grond zijn aan­ge­trof­fen met een (middel)hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting, ont­breekt een dui­de­lijk her­ken­ba­re cul­tuur­laag in de top van de afzet­tin­gen. Er waren geen aan­wij­zin­gen dat zich in het plan­ge­bied arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen bevon­den, maar dit is aan de hand van dit boor­on­der­zoek niet geheel uit te slui­ten. Het lijkt vali­de te ver­on­der­stel­len dat de tref­kans op arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen laag is, wat voor­al is inge­ge­ven door de afwe­zig­heid van bodem­vor­ming op de afzet­tin­gen van stroom­gror­del en cre­vas­ses. De top van de Gorcum-Arkel stroom­gor­del, waar­op zich moge­lijk arche­o­lo­gi­sche res­ten bevin­den, is op ca. 3 tot 5 m –mv aan­ge­trof­fen en cre­vas­seaf­zet­tin­gen zijn ten­min­ste op 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De opper­vlak­te van de paal­fun­de­rin­gen die op dat niveau een ver­sto­ring zou­den ver­oor­za­ken is ten opzich­te van het te bebou­wen en te ver­har­den gebied ver­waar­loos­baar klein. Daarom werd gead­vi­seerd het onder­zoeks­ge­bied vrij te geven.

Publicatie

Wijnen, J.J.A. (2011)
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van ver­ken­nen­de en kar­te­ren­de borin­gen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam.
Flipbook | PDF (5,82 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):OM : 42248 en 42249
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :128.560/428.200
128.660/427.800
128.530/427.800
129.560/428.160
128.800/428.280
Toponiem :Bedrijventerrein Oost II
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :ACVU-HBS, Amsterdam
Projectleider :J.J.A. Wijnen
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :17 febru­a­ri 2011
Vondsten & docu­men­ta­tie :-
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-xpm-8738

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.