Bedrijventerrein Oost II (2010)

Onderzoek

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem, met het onderzoekgebied in rood omkaderd

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem, met het onder­zoek­ge­bied in rood omka­derd

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gorkum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­seaf­zet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del, een zij­tak van de Linge-stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, aan­ge­trof­fen in de ondie­pe onder­grond. Donkafzettingen wer­den bij dit onder­zoek niet aan­ge­trof­fen. Behalve houts­kool, dat van natu­re veel in het rivie­ren­ge­bied voor­komt zijn er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen in de stroom­gor­del. Verder ont­bre­ken er even­tu­e­le vege­ta­tie­ho­ri­zon­ten en/of cul­tuur­la­gen. De afzet­tin­gen van de Gorcum-Arkel stroom­gor­del zijn aan­ge­toond op ca. 3 tot 5 m –mv en cre­vas­se-afzet­tin­gen zijn op ten­min­ste 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De eni­ge arche­o­lo­gi­sche indi­ca­tor die werd aan­ge­trof­fen met een date­ring van­af de Late Middeleeuwen (IJsselsteen) is gevon­den op de plaats van een voor­ma­li­ge weg en heeft waar­schijn­lijk gediend als ver­har­ding.

Aanbeveling

Ondanks dat de afzet­tin­gen van de Gorkum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen van de Gorkum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­se-afzet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gorkum- Arkel-stroom­gor­del of een zij­tak van de Linge stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, in de ondie­pe onder­grond zijn aan­ge­trof­fen met een (middel)hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting, ont­breekt een dui­de­lijk her­ken­ba­re cul­tuur­laag in de top van de afzet­tin­gen. Er waren geen aan­wij­zin­gen dat zich in het plan­ge­bied arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen bevon­den, maar dit is aan de hand van dit boor­on­der­zoek niet geheel uit te slui­ten. Het lijkt vali­de te ver­on­der­stel­len dat de tref­kans op arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen laag is, wat voor­al is inge­ge­ven door de afwe­zig­heid van bodem­vor­ming op de afzet­tin­gen van stroom­gror­del en cre­vas­ses. De top van de Gorcum-Arkel stroom­gor­del, waar­op zich moge­lijk arche­o­lo­gi­sche res­ten bevin­den, is op ca. 3 tot 5 m –mv aan­ge­trof­fen en cre­vas­seaf­zet­tin­gen zijn ten­min­ste op 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De opper­vlak­te van de paal­fun­de­rin­gen die op dat niveau een ver­sto­ring zou­den ver­oor­za­ken is ten opzich­te van het te bebou­wen en te ver­har­den gebied ver­waar­loos­baar klein. Daarom werd gead­vi­seerd het onder­zoeks­ge­bied vrij te geven.

Publicatie

Wijnen, J.J.A. (2011) Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam. Wijnen, J.J.A. (2011)
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam.
Flipbook | PDF (5,82 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):OM: 42248 en 42249
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.560/428.200
128.660/427.800
128.530/427.800
129.560/428.160
128.800/428.280
Toponiem:Bedrijventerrein Oost II
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:ACVU-HBS, Amsterdam
Projectleider:J.J.A. Wijnen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 februari 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xpm-8738

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.