Oost II, bedrij­ven­ter­rein (2010)

Onder­zoek

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem

Bedrij­ven­ter­rein Oost, Gorin­chem, met het onder­zoek­ge­bied in rood omka­derd

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­seaf­zet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del, een zij­tak van de Lin­ge-stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, aan­ge­trof­fen in de ondie­pe onder­grond. Donk­af­zet­tin­gen wer­den bij dit onder­zoek niet aan­ge­trof­fen. Behal­ve houts­kool, dat van natu­re veel in het rivie­ren­ge­bied voor­komt zijn er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen in de stroom­gor­del. Ver­der ont­bre­ken er even­tu­e­le vege­ta­tie­ho­ri­zon­ten en/of cul­tuur­la­gen. De afzet­tin­gen van de Gor­cum-Arkel stroom­gor­del zijn aan­ge­toond op ca. 3 tot 5 m –mv en cre­vas­se-afzet­tin­gen zijn op ten­min­ste 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De eni­ge arche­o­lo­gi­sche indi­ca­tor die werd aan­ge­trof­fen met een date­ring van­af de Late Mid­del­eeu­wen (IJs­sel­steen) is gevon­den op de plaats van een voor­ma­li­ge weg en heeft waar­schijn­lijk gediend als ver­har­ding.

Aan­be­ve­ling
Ondanks dat de afzet­tin­gen van de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen van de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­se-afzet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gor­kum- Arkel-stroom­gor­del of een zij­tak van de Lin­ge stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, in de ondie­pe onder­grond zijn aan­ge­trof­fen met een (middel)hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting, ont­breekt een dui­de­lijk her­ken­ba­re cul­tuur­laag in de top van de afzet­tin­gen. Er waren geen aan­wij­zin­gen dat zich in het plan­ge­bied arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen bevon­den, maar dit is aan de hand van dit boor­on­der­zoek niet geheel uit te slui­ten. Het lijkt vali­de te ver­on­der­stel­len dat de tref­kans op arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen laag is, wat voor­al is inge­ge­ven door de afwe­zig­heid van bodem­vor­ming op de afzet­tin­gen van stroom­gror­del en cre­vas­ses. De top van de Gor­cum-Arkel stroom­gor­del, waar­op zich moge­lijk arche­o­lo­gi­sche res­ten bevin­den, is op ca. 3 tot 5 m –mv aan­ge­trof­fen en cre­vas­seaf­zet­tin­gen zijn ten­min­ste op 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De opper­vlak­te van de paal­fun­de­rin­gen die op dat niveau een ver­sto­ring zou­den ver­oor­za­ken is ten opzich­te van het te bebou­wen en te ver­har­den gebied ver­waar­loos­baar klein. Daar­om werd gead­vi­seerd het onder­zoeks­ge­bied vrij te geven.

Publi­ca­tie

J.J.A. Wij­nen
Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van ver­ken­nen­de en kar­te­ren­de borin­gen. Bedrij­ven­ter­rein Oost II, Gorin­chem, Gemeen­te Gorin­chem; Zuid­ne­der­land­se His­to­ri­sche Noti­ties 237; Arche­o­lo­gisch Cen­trum Vrije Uni­ver­si­teit-Hen­drik Brun­sting Stich­ting; Amster­dam; 2011.
Flip­book | PDF (5,82 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):OM: 42248 en 42249
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:128.560/428.200
128.660/427.800
128.530/427.800
129.560/428.160
128.800/428.280
Topo­niem:Bedrij­ven­ter­rein Oost II
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-B
Uit­voer­der:ACVU-HBS, Amster­dam
Pro­ject­lei­der:J.J.A. Wij­nen
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:17 febru­a­ri 2011
Vond­sten & docu­men­ta­tie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xpm-8738

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.