Bedrijventerrein Oost II (2010)

Onderzoek

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem, met het onderzoekgebied in rood omkaderd

Bedrij­ven­ter­rein Oost, met het onder­zoek­ge­bied in rood omkaderd

In juli en augus­tus 2010 heeft ACVU-HBS (Arche­o­lo­gisch Cen­trum Vrije Uni­ver­si­teit – Hen­drik Brun­sting Stich­ting) in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem het onbe­bouw­de deel van Bedrij­ven­ter­rein Oost II in Gorin­chem onder­zocht. De vraag van de gemeen­te aan ACVU-HBS was om een onder­zoek te doen naar de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tin­gen. Het onder­zoek start­te met een bureau­on­der­zoek met ver­ken­nen­de en kar­te­ren­de boringen. 

In zowel de ver­ken­nen­de als de kar­te­ren­de borin­gen zijn de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­seaf­zet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del, een zij­tak van de Lin­ge-stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, aan­ge­trof­fen in de ondie­pe onder­grond. Donk­af­zet­tin­gen wer­den bij dit onder­zoek niet aan­ge­trof­fen. Behal­ve houts­kool, dat van natu­re veel in het rivie­ren­ge­bied voor­komt zijn er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen in de stroom­gor­del. Ver­der ont­bre­ken er even­tu­e­le vege­ta­tie­ho­ri­zon­ten en/of cul­tuur­la­gen. De afzet­tin­gen van de Gor­cum-Arkel stroom­gor­del zijn aan­ge­toond op ca. 3 tot 5 m –mv en cre­vas­se-afzet­tin­gen zijn op ten­min­ste 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De eni­ge arche­o­lo­gi­sche indi­ca­tor die werd aan­ge­trof­fen met een date­ring van­af de Late Mid­del­eeu­wen (IJs­sel­steen) is gevon­den op de plaats van een voor­ma­li­ge weg en heeft waar­schijn­lijk gediend als verharding.

Aanbeveling

Ondanks dat de afzet­tin­gen van de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del, oever­af­zet­tin­gen op veen van de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del en cre­vas­se-afzet­tin­gen die geas­so­ci­eerd kun­nen wor­den met de Gor­kum- Arkel-stroom­gor­del of een zij­tak van de Lin­ge stroom­gor­del of een onbe­ken­de stroom­gor­del, in de ondie­pe onder­grond zijn aan­ge­trof­fen met een (middel)hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting, ont­breekt een dui­de­lijk her­ken­ba­re cul­tuur­laag in de top van de afzet­tin­gen. Er waren geen aan­wij­zin­gen dat zich in het plan­ge­bied arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen bevon­den, maar dit is aan de hand van dit boor­on­der­zoek niet geheel uit te slui­ten. Het lijkt vali­de te ver­on­der­stel­len dat de tref­kans op arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen laag is, wat voor­al is inge­ge­ven door de afwe­zig­heid van bodem­vor­ming op de afzet­tin­gen van stroom­gor­del en cre­vas­ses. De top van de Gor­cum-Arkel stroom­gor­del, waar­op zich moge­lijk arche­o­lo­gi­sche res­ten bevin­den, is op ca. 3 tot 5 m –mv aan­ge­trof­fen en cre­vas­seaf­zet­tin­gen zijn ten­min­ste op 2 m –mv aan­ge­trof­fen. De opper­vlak­te van de paal­fun­de­rin­gen die op dat niveau een ver­sto­ring zou­den ver­oor­za­ken is ten opzich­te van het te bebou­wen en te ver­har­den gebied ver­waar­loos­baar klein. Daar­om werd gead­vi­seerd het onder­zoeks­ge­bied vrij te geven.

Publicatie

Wijnen, J.J.A. (2011) Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam. Wijnen, J.J.A. (2011)
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam.
Flipbook | PDF (5,82 MB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):OM: 42248 en 42249
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:128.560/428.200
128.660/427.800
128.530/427.800
129.560/428.160
128.800/428.280
Toponiem:Bedrijventerrein Oost II
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:VU-HBS
Projectleider:J.J.A. Wijnen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 februari 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xpm-8738

Lees ook

Reacties zijn gesloten.