Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Onderzoek

Spijksedijk 2 2a 4 en 6 Gorinchem

Spij­k­s­edijk 2, 2a, 4 en 6

Hama­land Advies heeft in opdracht van het Rijks­vast­goed­be­drijf een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een ver­ken­nend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Spij­k­s­edijk 2, 2a, 4 en 6 te Gorin­chem. Tevens is een bouw­dos­sie­ron­der­zoek verricht. 

Het betreft een gebied met gebouwen/​loodsen met een ter­reinop­per­vlakte van 10.185 m². Het onder­zoek is uit­ge­voerd in ver­band met de geplande ver­koop van het object en bij­be­ho­rende gron­den, waar­bij een risi­co­ana­lyse gemaakt wordt van de te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den in het plan­ge­bied. Er is nog geen con­crete plan­vor­ming voor­zien op het moment dat dit rap­port ver­schijnt. De resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek zijn de lei­draad voor de ver­dere her­ont­wik­ke­ling van het plan­ge­bied, zodat arche­o­lo­gi­sche waar­den zo min moge­lijk ver­stoord wor­den. De toe­kom­stige gebrui­ker is nog niet bekend.

Prehistorie tot middeleeuwen

Het noor­de­lijk deel van het plan­ge­bied ligt op de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting- en beleids­ad­vies­kaart van de gemeente Gorin­chem in een gebied met een hoge ver­wach­ting aan of nabij het opper­vlak voor de peri­ode van de pre­his­to­rie tot de mid­del­eeu­wen. Het uiter­ste noor­de­lijke puntje van het plan­ge­bied ligt in het water en heeft geen ver­wach­ting. Het zui­de­lijk deel is van­wege de lig­ging in de his­to­ri­sche kern geca­te­go­ri­seerd met een zeer hoge ver­wach­ting voor de peri­ode van de late mid­del­eeu­wen en de nieuwe tijd. In gebie­den met meer­dere ver­wach­tings­waar­den geldt de eis van de hoog­ste ver­wach­ting, name­lijk de zeer hoge ver­wach­ting. Gemeen­te­lijke eis is dat bij bodem­ver­sto­rin­gen die­per dan 30 cm ‑mv en over een gro­ter opper­vlak dan 30 m² een arche­o­lo­gisch onder­zoek nood­za­ke­lijk is.

Conclusie

Het bureau­on­der­zoek toont aan dat het voor plan­ge­bied een ver­wach­ting geldt op arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen uit alle peri­o­den vanaf het Laat-Pale­o­li­thi­cum tot en met de Nieuwe Tijd. Het plan­ge­bied is bebouwd vanaf ca. 1936. Daar­voor was er sprake van een wei­de­ge­bied en lig­ging nabij de ves­ting­wer­ken van Gorin­chem. Er is een voor­als­nog onbe­kende bodem­ver­sto­ring opge­tre­den door de bebou­wing, door de aan­leg van de ves­ting­wer­ken en de gracht. Op grond van het uit­ge­voerde bouw­dos­sie­ron­der­zoek kan gecon­clu­deerd wor­den dat voor het gehele plan­ge­bied door de hui­dige bebou­wing (vanaf 1936) een bodem­ver­sto­ring tus­sen de 0,45 m‑mv en 1,06 m‑mv over een maxi­male opper­vlakte van 4.467 m² is opge­tre­den. Dit is 43% van de totale opper­vlakte van het plan­ge­bied. De resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek dui­den erop dat de bodem sub-recent (vanaf 1850) met circa 1,5 meter opge­hoogd is ten behoeve van de rea­li­sa­tie van het indu­strie­ter­rein aan de Spij­k­s­edijk. Poten­ti­ële arche­o­lo­gi­sche waar­de­volle niveaus bevin­den zich direct onder de sub-recente opho­ging vanaf een diepte van 1,5 m‑mv in de rivier­klei­a­fzet­tin­gen en de oever- en bed­dings-afzet­tin­gen van de Linge.

Advies

Daarom advi­seert Hama­land Advies in haar rap­port toe­kom­stige kopers en/​of gebrui­kers van het ter­rein om bui­ten de bestaande bebou­wing geen bode­mingre­pen uit te voe­ren die die­per rei­ken dan 1,5 m‑mv. Indien toch die­pere bode­mingre­pen voor­zien zijn, advi­seert men de aan­we­zig­heid van vind­plaat­sen te onder­zoe­ken door mid­del van proef­sleu­ven (gra­vend onderzoek).

Publicatie

Kuijl, E.E.A. van der (2017) Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Spijksedijk 2 2a 4 en 6 te Gorinchem gemeente Gorinchem Zelhem Kuijl, E.A. van der (2017)
Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Spijksedijk 2 2a 4 en 6 te Gorinchem gemeente Gorinchem, Zelhem.
Flipbook | PDF (9 MB)

Metadata

Archisnummer(s):4548997100
Topografische Kaart:38O
Coördinaten:126.869/427.465
126.810/427.287
126.929/427.354
126.829/427.262
126.859/427.359 (centrum)
Toponiem:Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek
Uitvoerder:Hamaland Advies
Projectleider:E.E.A. van der Kuijl
Opdrachtgever:Rijksvastgoedbedrijf
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:juni 2017
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-zkh-6zh5

Reacties zijn gesloten.