Schepenenstraat 1 – 5 (2008)

Onderzoek

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van CV Bre­de­scho­len­bouw Gorin­chem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig) in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd op Sche­pe­nen­straat 1 – 5, de loca­tie waar de brede school “Gil­den­plein” werd gepland.

Hier­voor wer­den twee bestaande basis­scho­len en een sport­hal gesloopt. Ook werd een onder­grondse par­keer­ga­rage op de loca­tie gepland. Het hier­mee gepaard gaande grond­ver­zet zou een bedrei­ging kun­nen vor­men voor de moge­lijk aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche resten

Booronderzoek Schepenenstraat

Boor­on­der­zoek Schepenenstraat

Bodemopbouw

De bodem bestaat (onder een opge­bracht pak­ket) uit klei op veen. Plaat­se­lijk is zand aan­we­zig. Onder een opge­bracht pak­ket is in boring 4 t/​m 10 een intacte bodem aan­ge­trof­fen. In boring 1 en 2 is onder het opge­brachte pak­ket een laag zand aan­ge­trof­fen, waar­van niet met zeker­heid kan wor­den gezegd of het natuur­lijk of opge­bracht is. Er kon niet onder het zand geboord wor­den. Indien het zand opge­bracht is, is de bodem ter plaatse waar­schijn­lijk voor een deel afge­gra­ven, gezien de diep­te­lig­ging van de top van de onge­stoorde bodem in de andere borin­gen. Boring 3 kon niet ver­der ver­diept wor­den dan tot in de opge­brachte grond.

Overzicht boringen Schepenenstraat Gorinchem

Over­zicht borin­gen Sche­pe­nen­straat Gorinchem

Fossiele stroomrug

In boring 5 is op 270 cm onder maai­veld een zand­pak­ket aan­ge­boord. Dit is waar­schijn­lijk een rivier­af­zet­ting. De onder­kant van de zand­laag kon niet wor­den vast­ge­steld door­dat het zand direct uit de boor liep. In de andere borin­gen is niets van een zand­laag gevon­den. Dit wijst er op dat het zand­pak­ket een kleine omvang heeft. Het is niet waar­schijn­lijk dat we hier te maken heb­ben de ver­wachte Arkel-Gorin­chem stroom­gor­del. Moge­lijk is het een kleine door­braak er van (cre­vasse). De begren­zing kon niet wor­den vast­ge­steld. Er zijn geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aangetroffen.

Publicaties

Rooijen, E.J. van (2008) Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem, Hollandia reeks nr. 224, Zaandijk. Rooijen, E.J. van (2008)
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem, Hollandia reeks nr. 224, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1,74 MB)
Rooijen, E.J. van (2008)
Archeologisch Bureauonderzoek Brede School Gildenplein, Schepenenstraat. Gemeente Gorinchem, Gorinchem.

Metadata

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 30393
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:125.480/427.530
125.474/427.735
125.550/427.735
125.540/427.520
Toponiem:Schepenenstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:J. Vaars
Opdrachtgever:Smitshoek, Melles & Partners
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:19-08-2008
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties zijn gesloten.