Sche­pe­nen­straat 1–5 (2008)

Onder­zoek

Schepenenstraat

Sche­pe­nen­straat

Op dins­dag 19 en woens­dag 20 augus­tus 2008 is in opdracht van CV Bre­de­scho­len­bouw Gorin­chem een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO-ove­rig) in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd op de loca­tie waar de bre­de school “Gil­den­plein” werd gepland. Hier­voor wer­den twee bestaan­de basis­scho­len en een sport­hal gesloopt. Ook werd een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge op de loka­tie gepland. Het hier­mee gepaard gaan­de grond­ver­zet zou een bedrei­ging kun­nen vor­men voor de moge­lijk aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche res­ten

Bodem­op­bouw
De bodem bestaat (onder een opge­bracht pak­ket) uit klei op veen. Plaat­se­lijk is zand aan­we­zig. Onder een opge­bracht pak­ket is in boring 4 t/m 10 een intac­te bodem aan­ge­trof­fen. In boring 1 en 2 is onder het opge­brach­te pak­ket een laag zand aan­ge­trof­fen, waar­van niet met zeker­heid kan wor­den gezegd of het natuur­lijk of opge­bracht is. Er kon niet onder het zand geboord wor­den. Indien het zand opge­bracht is, is de bodem ter plaat­se waar­schijn­lijk voor een deel afge­gra­ven, gezien de diep­te­lig­ging van de top van de onge­stoor­de bodem in de ande­re borin­gen. Boring 3 kon niet ver­der ver­diept wor­den dan tot in de opge­brach­te grond.

Overzicht boringen Schepenenstraat Gorinchem

Over­zicht borin­gen Sche­pe­nen­straat

Fos­sie­le stroom­rug
In boring 5 is op 270 cm onder maai­veld een zand­pak­ket aan­ge­boord. Dit is waar­schijn­lijk een rivier­af­zet­ting. De onder­kant van de zand­laag kon niet wor­den vast­ge­steld door­dat het zand direct uit de boor liep. In de ande­re borin­gen is niets van een zand­laag gevon­den. Dit wijst er op dat het zand­pak­ket een klei­ne omvang heeft. Het is niet waar­schijn­lijk dat we hier te maken heb­ben de ver­wach­te Arkel-Gorin­chem stroom­gor­del. Moge­lijk is het een klei­ne door­braak er van (cre­vas­se). De begren­zing kon niet wor­den vast­ge­steld. Er zijn geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen.

Publi­ca­ties

E.J. van Rooi­j­en
Arche­o­lo­gisch Boor­on­der­zoek (IVO-ND) in de Sche­pe­nen­straat te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2008; Hol­lan­dia reeks nr. 224.
Flip­book | PDF (1,74 MB)

E.J. van Rooi­j­en
Arche­o­lo­gisch Bureau­on­der­zoek Bre­de School Gil­den­plein, Sche­pe­nen­straat; Gemeen­te Gorin­chem; Gorin­chem; 2008

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 30393
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:125.480/427.530
125.474/427.735
125.550/427.735
125.540/427.520
Topo­niem:Sche­pe­nen­straat
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:J. Vaars
Opdracht­ge­ver:Smits­hoek, Mel­les & Part­ners, Nieu­we­gein
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:19-08-2008
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.