Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Onderzoek

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s‑Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJsbaan aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een boer­de­rij heeft gestaan.

De boer­de­rij is waar­schijn­lijk in de late 19de eeuw gebouwd en bestond uit een woon­ge­deel­te aan de zuid­kant en een stal­ge­deel­te aan de noord­kant. De voor­deur bevond zich in de oost­muur van het woon­ge­deel­te. Direct naast de wes­te­lij­ke muur, bui­ten de boer­de­rij lagen een bak­ste­nen water­put en een wc. De water­put is later her­ge­bruikt als beer­put. In een kel­der in de boer­de­rij was onder een tegel een hou­ten ton­ne­tje geplaatst, dat moge­lijk als schrob­put­je heeft gediend. In de ton is een tol gevon­den.

Houten tonnetje vermoedelijk gebruikt als schrobputje

Houten ton­ne­tje ver­moe­de­lijk gebruikt als schrob­put­je

Oeverwal

De voor­naams­te onder­zoeks­vraag was of de boer­de­rij voor­gan­gers had, moge­lijk terug­gaand tot de ont­gin­nings­pe­ri­o­de. De loca­tie bevindt zich op een oever­wal die als ont­gin­nings­ba­sis van de ont­gin­ning ´Hoogland´ heeft gediend. Vooral na de bedij­king van de Linge in de 13de eeuw zou het gebied geschikt zijn voor bewo­ning. Van voor­gan­gers van de boer­de­rij is ech­ter niets gevon­den. Het ter­rein bleek pas in de Nieuwe Tijd voor bewo­ning in gebruik te zijn geno­men. Daarvoor zijn een pak­ket laat­mid­del­eeuw­se bak­steen en twee opho­ging­sla­gen op de natuur­lij­ke onder­grond opge­bracht.

De opho­ging­sla­gen date­ren waar­schijn­lijk uit de 17de/18de eeuw. De mees­te vond­sten zijn afkom­stig uit de opho­ging­sla­gen. Hieronder waren een frag­ment van een zwaard van voor het mid­den van de 17de eeuw, ver­schil­len­de mun­ten en aar­de­werk, voor­na­me­lijk uit de peri­o­de 1600 – 1800.

Foto’s

Publicaties

Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (398,62 kB)
Rooijen, E. van (2008) Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16. Rooijen, E. van (2008)
Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16.
Flipbook | PDF (6 MB)
Schorn, E.A. (2004) Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch. Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch.
FlipbookPDF (4,88 MB)
Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009) Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch. Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (12,01 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):25856 (onderzoeksmelding)
19925 (onderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.214/428.187
Toponiem:Arkelse Onderweg; Kop van de IJsbaan
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO (proefsleuven) en DO (Definitief Onderzoek)
Uitvoerder:BAAC bv, 's-Hertogenbosch
Projectleider:Drs. J.R. Mooren
Opdrachtgever:Ontwikkelings Combinatie Gorinchem (OCG)
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:21 januari 2008
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x8y-tgjy

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.