Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Onderzoek

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Arkelse Onder­weg-kop IJs­baan 2008

Van 21 tot 25 janu­ari 2008 is door BAAC ‘s‑Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJs­baan aan de Arkelse Onder­weg in Gorin­chem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een boer­de­rij heeft gestaan.

De boer­de­rij is waar­schijn­lijk in de late 19de eeuw gebouwd en bestond uit een woon­ge­deelte aan de zuid­kant en een stal­ge­deelte aan de noord­kant. De voor­deur bevond zich in de oost-muur van het woon­ge­deelte. Direct naast de wes­te­lijke muur, bui­ten de boer­de­rij lagen een bak­ste­nen water­put en een wc. De water­put is later her­ge­bruikt als beer­put. In een kel­der in de boer­de­rij was onder een tegel een hou­ten ton­ne­tje geplaatst, dat moge­lijk als schrob­putje heeft gediend. In de ton is een tol gevonden.

Houten tonnetje vermoedelijk gebruikt als schrobputje

Hou­ten ton­ne­tje ver­moe­de­lijk gebruikt als schrobputje

Oeverwal

De voor­naamste onder­zoeks­vraag was of de boer­de­rij voor­gan­gers had, moge­lijk terug­gaand tot de ont­gin­nings­pe­ri­ode. De loca­tie bevindt zich op een oever­wal die als ont­gin­nings­ba­sis van de ont­gin­ning ´Hoog­land´ heeft gediend. Vooral na de bedij­king van de Linge in de 13de eeuw zou het gebied geschikt zijn voor bewo­ning. Van voor­gan­gers van de boer­de­rij is ech­ter niets gevon­den. Het ter­rein bleek pas in de Nieuwe Tijd voor bewo­ning in gebruik te zijn geno­men. Daar­voor zijn een pak­ket laat­mid­del­eeuwse bak­steen en twee opho­ging­sla­gen op de natuur­lijke onder­grond opgebracht.

De opho­ging­sla­gen date­ren waar­schijn­lijk uit de 17de/​18de eeuw. De meeste vond­sten zijn afkom­stig uit de opho­ging­sla­gen. Hier­on­der waren een frag­ment van een zwaard van voor het mid­den van de 17de eeuw, ver­schil­lende mun­ten en aar­de­werk, voor­na­me­lijk uit de peri­ode 1600 – 1800.

Foto’s

« van  »

Publicaties

Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (398,62 kB)
Rooijen, E. van (2008) Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16. Rooijen, E. van (2008)
Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16.
Flipbook | PDF (6 MB)
Schorn, E.A. (2004) Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch. Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (4,88 MB)
Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009) Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch. Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (12,01 MB)

Metadata

Archisnummer(s):25856 (onderzoeksmelding)
19925 (onderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.214/428.187
Toponiem:Arkelse Onderweg; Kop van de IJsbaan
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO (proefsleuven) en DO (Definitief Onderzoek)
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:Drs. J.R. Mooren
Opdrachtgever:Ontwikkelings Combinatie Gorinchem (OCG)
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:21 januari 2008
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x8y-tgjy

Reacties zijn gesloten.