Arkel­se Onder­weg-IJs­baan (2008)

Onder­zoek

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Arkel­se Onder­weg-kop IJs­baan 2008

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s-Her­to­gen­bosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJs­baan aan de Arkel­se Onder­weg in Gorin­chem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een boer­de­rij heeft gestaan. De boer­de­rij is waar­schijn­lijk in de late 19de eeuw gebouwd en bestond uit een woon­ge­deel­te aan de zuid­kant en een stal­ge­deel­te aan de noord­kant. De voor­deur bevond zich in de oost­muur van het woon­ge­deel­te. Direct naast de wes­te­lij­ke muur, bui­ten de boer­de­rij lagen een bak­ste­nen water­put en een wc. De water­put is later her­ge­bruikt als beer­put. In een kel­der in de boer­de­rij was onder een tegel een hou­ten ton­ne­tje geplaatst, dat moge­lijk als schrob­put­je heeft gediend. In de ton is een tol gevon­den.

Oever­wal
De voor­naams­te onder­zoeks­vraag was of de boer­de­rij voor­gan­gers had, moge­lijk terug­gaand tot de ont­gin­nings­pe­ri­o­de. De loca­tie bevindt zich op een oever­wal die als ont­gin­nings­ba­sis van de ont­gin­ning ´Hoog­land´ heeft gediend. Voor­al na de bedij­king van de Lin­ge in de 13de eeuw zou het gebied geschikt zijn voor bewo­ning. Van voor­gan­gers van de boer­de­rij is ech­ter niets gevon­den. Het ter­rein bleek pas in de Nieu­we Tijd voor bewo­ning in gebruik te zijn geno­men. Daar­voor zijn een pak­ket laat­mid­del­eeuw­se bak­steen en twee opho­ging­sla­gen op de natuur­lij­ke onder­grond opge­bracht.

De opho­ging­sla­gen date­ren waar­schijn­lijk uit de 17de/18de eeuw. De mees­te vond­sten zijn afkom­stig uit de opho­ging­sla­gen. Hier­on­der waren een frag­ment van een zwaard van voor het mid­den van de 17de eeuw, ver­schil­len­de mun­ten en aar­de­werk, voor­na­me­lijk uit de peri­o­de 1600–1800 na Chris­tus.

Foto’s

« 1 van 4 »

 

Publi­ca­ties

Oost­veen, J. van (2010)
Tabaks­pij­pen van de Kop van de IJs­baan (2007) in Gorin­chem, Tiel.
Flip­book | PDF (398,62 kB)

Rooi­j­en, E. van (2008)
Gorin­chem, Arkel­se Onder­weg (Kop van de IJs­baan), in: Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek van Zuid-Hol­land, 40, p. 16.
Flip­book | PDF (6 MB)

Schorn, E.A. (2004)
Plan­ge­bied Lin­ge­wijk-Noord, Gorin­chem, Inven­ta­ri­se­rend arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek, kar­te­ren­de fase, BAAC-rap­port 04–022, ‘s-Her­to­gen­bosch.
Flip­bookPDF (4,88 MB)

Tol­boom, M.A., M. Hen­drik­sen, C. Kalis­vaart & A.C. van de Ven­ne (2009)
Gorin­chem, Kop van de IJs­baan, Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van proef­sleu­ven en een Defi­ni­tief Onder­zoek, BAAC rap­port A-07.0423, ‘s-Her­to­gen­bosch.
Flip­book | PDF (12,01 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):25856 (onder­zoeks­mel­ding)
19925 (onder­zoek)
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:127.214/428.187
Topo­niem:Arkel­se Onder­weg; Kop van de IJs­baan
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO (proef­sleu­ven) en DO (Defi­ni­tief Onder­zoek)
Uit­voer­der:BAAC bv, ‘s-Her­to­gen­bosch
Pro­ject­lei­der:Drs. J.R. Moo­ren
Opdracht­ge­ver:Ont­wik­ke­lings Com­bi­na­tie Gorin­chem (OCG)
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:21 janu­a­ri 2008
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x8y-tgjy

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.