Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Onderzoek

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Van 21 tot 25 janu­a­ri 2008 is door BAAC ‘s-Hertogenbosch een onder­zoek uit­ge­voerd op de loca­tie Kop van de IJsbaan aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem. Het gaat om een ter­rein waar tot 1998 een boer­de­rij heeft gestaan. De boer­de­rij is waar­schijn­lijk in de late 19de eeuw gebouwd en bestond uit een woon­ge­deel­te aan de zuid­kant en een stal­ge­deel­te aan de noord­kant. De voor­deur bevond zich in de oost­muur van het woon­ge­deel­te. Direct naast de wes­te­lij­ke muur, bui­ten de boer­de­rij lagen een bak­ste­nen water­put en een wc. De water­put is later her­ge­bruikt als beer­put. In een kel­der in de boer­de­rij was onder een tegel een hou­ten ton­ne­tje geplaatst, dat moge­lijk als schrob­put­je heeft gediend. In de ton is een tol gevon­den.

Oeverwal

De voor­naams­te onder­zoeks­vraag was of de boer­de­rij voor­gan­gers had, moge­lijk terug­gaand tot de ont­gin­nings­pe­ri­o­de. De loca­tie bevindt zich op een oever­wal die als ont­gin­nings­ba­sis van de ont­gin­ning ´Hoogland´ heeft gediend. Vooral na de bedij­king van de Linge in de 13de eeuw zou het gebied geschikt zijn voor bewo­ning. Van voor­gan­gers van de boer­de­rij is ech­ter niets gevon­den. Het ter­rein bleek pas in de Nieuwe Tijd voor bewo­ning in gebruik te zijn geno­men. Daarvoor zijn een pak­ket laat­mid­del­eeuw­se bak­steen en twee opho­ging­sla­gen op de natuur­lij­ke onder­grond opge­bracht.

De opho­ging­sla­gen date­ren waar­schijn­lijk uit de 17de/18de eeuw. De mees­te vond­sten zijn afkom­stig uit de opho­ging­sla­gen. Hieronder waren een frag­ment van een zwaard van voor het mid­den van de 17de eeuw, ver­schil­len­de mun­ten en aar­de­werk, voor­na­me­lijk uit de peri­o­de 1600 – 1800 na Christus.

Foto’s

« 1 van 4 »

 

Publicaties

Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (398,62 kB)

Rooijen, E. van (2008)
Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in : Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16.
Flipbook | PDF (6 MB)

Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek, kar­te­ren­de fase, BAAC-rap­port 04 – 022, ‘s-Hertogenbosch.
FlipbookPDF (4,88 MB)

Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van proef­sleu­ven en een Definitief Onderzoek, BAAC rap­port A-07.0423, ‘s-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (12,01 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):25856 (onder­zoeks­mel­ding)
19925 (onder­zoek)
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :127.214/428.187
Toponiem :Arkelse Onderweg ; Kop van de IJsbaan
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO (proef­sleu­ven) en DO (Definitief Onderzoek)
Uitvoerder :BAAC bv, ‘s-Hertogenbosch
Projectleider :Drs. J.R. Mooren
Opdrachtgever :Ontwikkelings Combinatie Gorinchem (OCG)
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :21 janu­a­ri 2008
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-x8y-tgjy

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.