Zuiderlingedijk 9, asfalt­cen­tra­le (2009)

Onderzoek

Asfaltcentrale Zuiderlingedijk

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­tra­le op het bestaan­de indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem was een her­zie­ning van het bestem­mings­plan nood­za­ke­lijk. Als basis voor deze her­zie­ning werd een zoge­noemd ont­werp­plan opge­steld. Ten behoe­ve van dit ont­werp­plan werd een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd.

Het uit­ge­voer­de onder­zoek moest vroeg­tij­dig inzicht bie­den in de moge­lij­ke gevol­gen van de uit­voe­ring van de plan­nen op het aan­we­zi­ge bodem­ar­chief. In het ont­werp bestem­mings­plan Buitengebied Gorinchem is Gorinchem in vijf arche­o­lo­gi­sche gebie­den ver­deeld. Het plan­ge­bied lag in Deelgebied Linge, waar de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­waar­de zeer hoog is en tevens his­to­risch land­schap­pe­lijk van hoge waar­de gezien de rivier de Linge. Uit het door Arcadis uit­ge­voerd bureau­on­der­zoek blijkt dat de zone waar­in het ter­rein van Heuff is gelo­ka­li­seerd, is aan­ge­merkt als een gebied dat een hoge tref­kans heeft op arche­o­lo­gi­sche waar­den van­af de Romeinse tijd. De oos­te­lij­ke oever van de Linge, waar­aan de asfalt­cen­tra­le ligt, wordt beschouwd als his­to­risch land­schap­pe­lij­ke lijn van hoge waar­de. Waarnemingen en vondstmel­din­gen zijn van het plan­ge­bied ech­ter niet bekend. Archeologische indi­ca­to­ren van waar­ne­min­gen bui­ten het plan­ge­bied bevin­den zich op 0.60 – 0.80m –mv.

Selectieadvies

Op basis van dit bureau­on­der­zoek kon het vol­gen­de wor­den gead­vi­seerd : De loca­tie ligt in een gebied met een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Om de hoge arche­o­lo­gi­sche tref­kans vast te stel­len, dien­de een ver­ken­nend boor­on­der­zoek te wor­den uit­ge­voerd con­form de eisen van de gemeen­te Gorinchem. Aangezien de gemeen­te mini­maal 10 borin­gen per hec­ta­re eis­te, en het ter­rein cir­ca 3 hec­ta­re omvat­te, ging het om 30 borin­gen. Dit advies kon nog wor­den aan­ge­past naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van de mili­eu­b­o­rin­gen. Deze late­re borin­gen wezen uit dat er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren bin­nen het plan­ge­bied aan­we­zig waren.

Publicatie

Linde, C. van der (2009)
Archeologisch bureau­on­der­zoek Asfaltcentrale Gorinchem, Hoofddorp.
Flipbook | PDF (866,88 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 26965
onder­zoeks­num­mer : 28779
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :127.989/428.766
Toponiem :Asfaltcentrale Gorinchem
Plaats :Giessenlanden/Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Bureauonderzoek
Uitvoerder :Arcadis B.V
Projectleider :Brokke
Opdrachtgever :Janssen de Jong Infra
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :28 febru­a­ri 2008
Vondsten & docu­men­ta­tie :-
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.