Zuiderlingedijk 9 | asfaltcentrale (2009)

Onderzoek

Asfaltcentrale Zuiderlingedijk

Asfalt­cen­trale Zui­der­lin­ge­dijk 9

In ver­band met de plan­nen tot het (her)oprichten van een asfalt­cen­trale op het bestaande indu­strie­ter­rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zui­der­lin­ge­dijk 9 was een her­zie­ning van het bestem­mings­plan nood­za­ke­lijk. Als basis voor deze her­zie­ning werd een zoge­noemd ont­werp­plan opge­steld. Ten behoeve van dit ont­werp­plan werd door Arca­dis een bureau­on­der­zoek uitgevoerd.

Het uit­ge­voerde onder­zoek moest vroeg­tij­dig inzicht bie­den in de moge­lijke gevol­gen van de uit­voe­ring van de plan­nen op het aan­we­zige bodem­ar­chief. In het ont­werp bestem­mings­plan Bui­ten­ge­bied Gorin­chem is Gorin­chem in vijf arche­o­lo­gi­sche gebie­den ver­deeld. Het plan­ge­bied lag in Deel­ge­bied Linge, waar de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­waarde zeer hoog is en tevens his­to­risch land­schap­pe­lijk van hoge waarde gezien de rivier de Linge. Uit het door Arca­dis uit­ge­voerd bureau­on­der­zoek blijkt dat de zone waarin het ter­rein van Heuff is gelo­ka­li­seerd, is aan­ge­merkt als een gebied dat een hoge tref­kans heeft op arche­o­lo­gi­sche waar­den vanaf de Romeinse tijd. De oos­te­lijke oever van de Linge, waar­aan de asfalt­cen­trale ligt, wordt beschouwd als his­to­risch land­schap­pe­lijke lijn van hoge waarde. Waar­ne­min­gen en vondstmel­din­gen zijn van het plan­ge­bied ech­ter niet bekend. Arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren van waar­ne­min­gen bui­ten het plan­ge­bied bevin­den zich op 0.60 – 0.80m –mv.

Selectieadvies

Op basis van dit bureau­on­der­zoek kon het vol­gende wor­den gead­vi­seerd : De loca­tie ligt in een gebied met een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Om de hoge arche­o­lo­gi­sche tref­kans vast te stel­len, diende een ver­ken­nend boor­on­der­zoek te wor­den uit­ge­voerd con­form de eisen van de gemeente Gorin­chem. Aan­ge­zien de gemeente mini­maal 10 borin­gen per hec­tare eiste, en het ter­rein circa 3 hec­tare omvatte, ging het om 30 borin­gen. Dit advies kon nog wor­den aan­ge­past naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van de milieu-borin­gen. Deze latere borin­gen wezen uit dat er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren bin­nen het plan­ge­bied aan­we­zig waren.

Publicatie

Linde, C. van der (2009) Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem, Hoofddorp. Linde, C. van der (2009)
Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem, Hoofddorp.
Flipbook | PDF (866,88 kB)

Metadata

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 26965
onderzoeksnummer: 28779
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.989/428.766
Toponiem:Asfaltcentrale Gorinchem
Plaats:Giessenlanden/Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek
Uitvoerder:Arcadis Nederland
Projectleider:Brokke
Opdrachtgever:Janssen de Jong groep
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:28 februari 2008
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.