Haar­weg 127 (2012)

Onder­zoek

Haar­weg 127 voor de brand in 2011

In april 2012 is in opdracht van Van den Heu­vel Ont­wik­ke­ling & Beheer B.V. door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en boor­on­der­zoe­ken uit­ge­voerd op de Haar­weg 127 te Gorin­chem. Nadat in decem­ber 2011 de twee­hon­derd jaar oude boer­de­rij op de Haar­weg 127 afbrand­de lag het ter­rein braak. Het per­ceel wordt opge­splitst in drie bouw­ka­vels voor de vrije bouw. Op het ter­rein zul­len dan drie wonin­gen wor­den gere­a­li­seerd. De bouw van deze wonin­gen kun­nen moge­lijk aan­we­zig arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­sto­ren.

Uit het bureau­on­der­zoek is geble­ken dat voor het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting geldt voor arche­o­lo­gi­sche res­ten van­af de late ijzer­tijd. Daar­naast bleek in plan­ge­bied een boer­de­rij uit de nieu­we tijd, maar moge­lijk ook eer­der, te heb­ben gestaan. Het boor­on­der­zoek wees uit dat bin­nen het plan­ge­bied een intact bodem­profiel aan­we­zig is. De natuur­lij­ke bodem bestond uit afzet­tin­gen beho­ren­de bij de Spijk stroom­gor­del. Op de natuur­lij­ke bodem lag een antro­po­geen pak­ket waar­in arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren zijn aan­ge­troffen. Deze indi­ca­to­ren sug­ge­reer­de dat er res­ten uit de nieu­we tijd en moge­lijk ouder aan­we­zig bin­nen het plan­ge­bied.

Op basis van het arche­o­lo­gisch onder­zoek werd gead­vi­seerd dat voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den een arche­o­lo­gisch proef­sleu­ven onder­zoek dien­de te wor­den uit­ge­voerd. Aan­dachts­pun­ten voor het proef­sleu­ven­on­der­zoek zou­den moe­ten zijn de aan­we­zig­heid van oude­re (bouw)fasen van de boer­de­rij en daar­bij beho­ren­de erf struc­tu­ren zoals schu­ren, water- en of beer­put­ten en de moge­lijk­heid van pre­his­to­ri­sche bewo­ning op de oever­wal, zoals aan­ge­troffen in een twee­tal borin­gen. Voor de moge­lijk­heid van pre­his­to­ri­sche bewo­ning is naast de oever­wal ook de geul van belang.

Publi­ca­tie

M. Son­ders
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen op Haar­weg 27 te Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 412; Zaan­dijk; 2012.
Flip­book | PDF (6,55 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):51327
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.281/429.122
126.517/429.161
126.500/429.069
126.284/429.056
Topo­niem:Haar­weg 127 Gorin­chem
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen.
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Van den Heu­vel Ont­wik­ke­ling & Beheer B.V
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:April 2012
Vond­sten & docu­men­ta­tie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x22-cpxg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.