Haarweg 127 (2012)

Onderzoek

In april 2012 is in opdracht van Van den Heu­vel Ont­wik­ke­ling & Beheer B.V. door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch bureau- en boor­on­der­zoe­ken uit­ge­voerd op de Haar­weg 127. 

Nadat in decem­ber 2011 de twee­hon­derd jaar oude boer­de­rij op de Haar­weg 127 afbrandde lag het ter­rein braak. Het per­ceel wordt opge­splitst in drie bouw­ka­vels voor de vrije bouw. Op het ter­rein zul­len dan drie wonin­gen wor­den gere­a­li­seerd. De bouw van deze wonin­gen kun­nen moge­lijk aan­we­zig arche­o­lo­gi­sche res­ten verstoren.

Haarweg 127 voor de brand in 2011

Haar­weg 127 voor de brand in 2011

Uit het bureau­on­der­zoek is geble­ken dat voor het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting geldt voor arche­o­lo­gi­sche res­ten vanaf de late ijzer­tijd. Daar­naast bleek in plan­ge­bied een boer­de­rij uit de nieuwe tijd, maar moge­lijk ook eer­der, te heb­ben gestaan. Het boor­on­der­zoek wees uit dat bin­nen het plan­ge­bied een intact bodem-profiel aan­we­zig is. De natuur­lijke bodem bestond uit afzet­tin­gen beho­rende bij de Spijk stroom­gor­del. Op de natuur­lijke bodem lag een antro­po­geen pak­ket waarin arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren zijn gevon­den. Deze indi­ca­to­ren sug­ge­reerde dat er res­ten uit de Nieuwe Tijd en moge­lijk ouder aan­we­zig bin­nen het plangebied.

Proefsleuvenonderzoek

Op basis van het arche­o­lo­gisch onder­zoek werd gead­vi­seerd dat voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den een arche­o­lo­gisch proef­sleu­ven onder­zoek diende te wor­den uit­ge­voerd. Aan­dachts­pun­ten voor het proef­sleu­ven­on­der­zoek zou­den moe­ten zijn de aan­we­zig­heid van oudere (bouw)fasen van de boer­de­rij en daar­bij beho­rende erf struc­tu­ren zoals schu­ren, water- en of beer­put­ten en de moge­lijk­heid van pre­his­to­ri­sche bewo­ning op de oever­wal, zoals aan­ge­trof­fen in een twee­tal borin­gen. Voor de moge­lijk­heid van pre­his­to­ri­sche bewo­ning is naast de oever­wal ook de geul van belang.

Publicatie

Sonders, M. (2012) Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 127 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 412, Zaandijk. Sonders, M. (2012)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 127 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 412, Zaandijk.
Flipbook | PDF (6,55 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):51327
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.281/429.122
126.517/429.161
126.500/429.069
126.284/429.056
Toponiem:Haarweg 127 Gorinchem
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen.
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:April 2012
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x22-cpxg

Reacties zijn gesloten.