Merwededijk 13 – 14 (2011)

Onderzoek

In opdracht van de heer en mevrouw Van der San­den heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Mer­we­dedijk 13 – 14 in Gorin­chem. In het plan­ge­bied wer­den twee wonin­gen gerealiseerd.

Merwededijk 13-14

Mer­we­dedijk 13 – 14

Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een pro­ject­pro­ce­dure ten behoeve van een wij­zi­ging in het bestem­mings­plan en een aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de voor­ge­no­men acti­vi­tei­ten de kans bestaat dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wor­den aangetast.

Verwachtingen

Het plan­ge­bied is gele­gen bin­nen een bewo­ningslint dat ver­moe­de­lijk terug­gaat tot de Late Mid­del­eeu­wen. Der­halve is er een kans dat er arche­o­lo­gi­sche waar­den uit de Late Mid­del­eeu­wen en de Nieuwe tijd aan­we­zig zijn. Op de kadas­trale minuut uit 1811 – 1832 is rondom het plan­ge­bied bebou­wing aan­we­zig. Ter plaatse van het hui­dige woon­huis is zeker vanaf 1895 een pand aanwezig.

In het plan­ge­bied wer­den voor­na­me­lijk opho­gings­pak­ket­ten ver­wacht. Moge­lijk waren ook fun­de­rin­gen van voor­ma­lige bebou­wing aan­we­zig. Omtrent de dikte van de opho­gings­pak­ket­ten als­mede de diep­te­lig­ging van moge­lijk aan­we­zige fun­de­rin­gen kon­den geen uit­spra­ken wor­den gedaan. De beperkte beschik­bare gege­vens lie­ten niet toe, het com­plex­type en de omvang van de ver­wachte res­ten nader te spe­ci­fi­ce­ren. In ver­band met de bouw van het woon­huis en de bedrijfs­hal, als­mede sloop­werk­zaam­he­den ter plaatse van het plan­ge­bied, kon­den even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten reeds zijn verstoord.

Reeds verstoord

Het aan­ge­trof­fen opho­gings­pak­ket houdt ver­band met eer­dere bebou­wing in het plan­ge­bied. Deze bebou­wing kent zeker een oor­sprong in de 19de eeuw, een laat­mid­del­eeuwse oor­sprong is niet uit te slui­ten op basis van onder­ha­vig onderzoek.

Er werd aan­ge­no­men dat de hui­dige bebou­wing bin­nen het plan­ge­bied, het woon­huis en de bedrijfs­loods, de even­tu­eel aan­we­zige waar­den ter plaatse van de bebou­wing heeft ver­stoord. Bij de geplande bode­mingreep werd in totaal 65 m² onbe­bouwd opper­vlak ver­stoord. Dit opper­vlak viel bin­nen de vrij­stel­lings­norm van de gemeente Gorin­chem die geldt voor gebie­den met een mid­del­ma­tige ver­wach­ting voor res­ten uit de Late Mid­del­eeu­wen en de Nieuwe Tijd. Der­halve werd ver­volg­on­der­zoek niet nood­za­ke­lijk geacht. ADC Arche­o­Pro­jec­ten advi­seerde dan ook het ter­rein vrij te geven voor de voor­ge­no­men ontwikkeling.

Publicatie

Hanemaaijer, M. (2011) Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek, ADC Rapport 2448, Amersfoort. Hanemaaijer, M. (2011)
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek, ADC Rapport 2448, Amersfoort.
Flipbook | PDF (712 kB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):onderzoeksmeldingen 42524 en 44353
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.889/426.631
127.910/426.630
127.922/426.582
127.915/426.565
127.866/426.583
127.873/426.596
127.894/426.593
Toponiem:Merwededijk 13 en 14
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten
Projectleider:J. Huizer
Opdrachtgever:De heer en mevrouw Van der Sanden
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:augustus en december 2010
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zp5-9xtp

Reacties zijn gesloten.