Merwededijk 13-14 (2011)

Onderzoek

Merwededijk 2

Merwededijk 2

In opdracht van de heer en mevrouw Van der Sanden heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Merwededijk 13 en 14 in Gorinchem. In het plangebied  weden twee woningen gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een projectprocedure ten behoeve van een wijziging in het bestemmingsplan en een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

Verwachtingen
Het plangebied is gelegen binnen een bewoningslint dat vermoedelijk teruggaat tot de Late Middeleeuwen. Derhalve is er een kans dat er archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aanwezig zijn. Op de kadastrale minuut uit 1811-1832 is rondom het plangebied bebouwing aanwezig. Ter plaatse van het huidige woonhuis is zeker vanaf 1895 een pand aanwezig.

In het plangebied werden voornamelijk ophogingspakketten verwacht. Mogelijk waren ook funderingen van voormalige bebouwing aanwezig. Omtrent de dikte van de ophogingspakketten alsmede de diepteligging van mogelijk aanwezige funderingen konden geen uitspraken worden gedaan. De beperkte beschikbare gegevens lieten niet toe, het complextype en de omvang van de verwachte resten nader te specificeren. In verband met de bouw van het woonhuis en de bedrijfshal, alsmede sloopwerkzaamheden ter plaatse van het plangebied, konden eventueel aanwezige archeologische resten reeds zijn verstoord.

Reeds verstoord
Het aangetroffen ophogingspakket houdt verband met eerdere bebouwing in het plangebied. Deze bebouwing kent zeker een oorsprong in de 19de eeuw, een laatmiddeleeuwse oorsprong is niet uit te sluiten op basis van onderhavig onderzoek.

Er werd aangenomen dat de huidige bebouwing binnen het plangebied, het woonhuis en de bedrijfsloods, de eventueel aanwezige waarden ter plaatse van de bebouwing heeft verstoord. Bij de geplande bodemingreep werd in totaal 65 m² onbebouwd oppervlak verstoord. Dit oppervlak viel binnen de vrijstellingsnorm van de gemeente Gorinchem die geldt voor gebieden met een middelmatige verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Derhalve werd vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. ADC ArcheoProjecten adviseerde dan ook het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

Publicatie

M. Hanemaaijer
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem; Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek; ADC Rapport 2448; Amersfoort; 2011.
Bekijk | Download (712 kB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Merwededijk 13-14 (2011) 51.827400, 4.993920

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 42524 en 44353
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.889/426.631
127.910/426.630
127.922/426.582
127.915/426.565
127.866/426.583
127.873/426.596
127.894/426.593
Toponiem:Merwededijk 13 en 14
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort
Projectleider:J. Huizer
Opdrachtgever:De heer en mevrouw Van der Sanden
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:augustus en december 2010
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.