Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Onderzoek

Kelder met dichtgemetselde trap

Kel­der met dicht­ge­met­selde trap

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief onder­zoek van 24 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber 2007. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was het plan de bestaande bebou­wing te slo­pen en te ver­van­gen door een gebouw waarin een zorg­in­stel­ling werd gevestigd.

Kelders en beerputten

De loca­tie kent een lange bewo­nings­ge­schie­de­nis. De Kor­ten­dijk is gele­gen op een oever­wal langs de Linge en is een van de oud­ste bewo­nings­as­sen van de stad Gorin­chem. Bij dit onder­zoek zijn spo­ren van bewo­ning gevon­den uit de Late Mid­del­eeu­wen tot en met de Nieuwe Tijd. De vroeg­ste spo­ren date­ren uit de 14e eeuw en waar­schijn­lijk is de loca­tie sinds­dien con­tinu bewoond geweest. Op een die­per niveau wor­den ook oudere spo­ren ver­wacht. Het vlak dek­kend onder­zoek beperkte zich ech­ter tot een diepte van ca 1 m tot 1,3 m onder het maai­veld, met uit­zon­de­ring van diepe spo­ren, zoals beer­put­ten, die geheel uit­ge­gra­ven zijn. Er zijn zes borin­gen gezet tot in de (ver­moe­de­lijk) natuur­lijke onder­grond, die uit grijze klei bestaat. Deze ligt op een diepte van 2,75 m tot 4,6 m onder het maai­veld. Hierop lig­gen een aan­tal opho­ging­sla­gen uit ver­schil­lende peri­o­des van bewo­ning en van opho­ging van de dijk. De aan­ge­trof­fen res­ten beston­den uit vele muren en fun­de­rin­gen van woon­hui­zen uit ver­schil­lende peri­o­des, met bij­be­ho­rende (water)keldertjes en in totaal acht afval- en beer­put­ten. Er was wei­nig sprake van ver­sto­ring. Gave res­ten wer­den op som­mige delen van het ter­rein al aan­ge­trof­fen vanaf 0,2 m onder maaiveld.

Het inmeten en tekenen van een beerput

Het inme­ten en teke­nen van een beerput

Vondsten

De con­ser­ve­rings­om­stan­dig­he­den voor de diverse mate­ri­aal­ca­te­go­rieën ble­ken goed te zijn. Het groot­ste deel van de vond­sten bestaat uit aar­de­werk uit de 14de tot de 19de eeuw. Als bij­zon­der­he­den zijn te mel­den de vondst van een incom­pleet Maria­beeldje van steen­goed (Sieg­burg) uit de 14de-15de eeuw, een pot van een onbe­kend type grijs­bak­kend aar­de­werk (1375−1425), een kan­de­laar­tje van rood­bak­kend aar­de­werk met lood­gla­zuur (1750−1850) en een deel van een leren wam­buis. In een van de beer­put­ten werd een opmer­ke­lijk aan­tal munt­ge­wicht­jes gevonden.

Foto’s proefsleuven

« van  »

Foto’s opgraving

Publicaties

Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (12,86 MB)
Rooijen. E.J. van (2008) Gorinchem* Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60-61. Rooijen, E. van (2008)
Gorinchem: Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 40, p. 60-61.
Flipbook | PDF (3 MB)
Wullink, A.J. (2006) Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005-61, Groningen. Wullink, A.J. (2006)
Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005-61, Groningen.
Flipbook | PDF (2 MB)
Vanoverbeke, R.W. (2008) Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk. Vanoverbeke, R.W. (2008)
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3 MB)
Vanoverbeke, R.W. (2009) Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 233, Zaandijk. Vanoverbeke, R.W. (2009)
Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 233, Zaandijk.
Flipbook | PDF (8 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):23426 (OM IVO-P)
23476 (OM DAO)
12798 (Bureauonderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.662/427.153
126.693/427.152
126.694/427.136
126.661/427.136
Toponiem:Rosmolensteeg, hoek Kortendijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P en DO
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:BEVO Woningbeheer, Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:30 juli-2 augustus 2007 (IVO-P)
24 september-5 oktober 2007 (DAO)
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.