Ros­mo­len­steeg-Kor­ten­dijk (2007)

Onder­zoek

Kelder met dichtgemetselde trap

Kel­der met dicht­ge­met­sel­de trap

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie bv een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief onder­zoek van 24 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber 2007. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was het plan de bestaan­de bebou­wing te slo­pen en te ver­van­gen door een gebouw waar­in een zorg­in­stel­ling werd geves­tigd.

Kel­ders en beer­put­ten
De loca­tie kent een lan­ge bewo­nings­ge­schie­de­nis. De Kor­ten­dijk is gele­gen op een oever­wal langs de Lin­ge en is een van de oud­ste bewo­nings­as­sen van de stad Gorin­chem. Bij dit onder­zoek zijn spo­ren van bewo­ning gevon­den uit de Late Mid­del­eeu­wen tot en met de Nieu­we Tijd. De vroeg­ste spo­ren date­ren uit de 14e eeuw en waar­schijn­lijk is de loca­tie sinds­dien con­ti­nu bewoond geweest. Op een die­per niveau wor­den ook oude­re spo­ren ver­wacht. Het vlak dek­kend onder­zoek beperk­te zich ech­ter tot een diep­te van ca 1 m tot 1,3 m onder het maai­veld, met uit­zon­de­ring van die­pe spo­ren, zoals beer­put­ten, die geheel uit­ge­gra­ven zijn. Er zijn zes borin­gen gezet tot in de (ver­moe­de­lijk) natuur­lij­ke onder­grond, die uit grij­ze klei bestaat. Deze ligt op een diep­te van 2,75 m tot 4,6 m onder het maai­veld. Hier­op lig­gen een aan­tal opho­ging­sla­gen uit ver­schil­len­de peri­o­des van bewo­ning en van opho­ging van de dijk. De aan­ge­trof­fen res­ten beston­den uit vele muren en fun­de­rin­gen van woon­hui­zen uit ver­schil­len­de peri­o­des, met bij­be­ho­ren­de (water)keldertjes en in totaal acht afval- en beer­put­ten. Er was wei­nig spra­ke van ver­sto­ring. Gave res­ten wer­den op som­mi­ge delen van het ter­rein al aan­ge­trof­fen van­af 0,2 m onder maai­veld.

Het inmeten en tekenen van een beerput

Het meten en teke­nen van een beer­put

Vond­sten
De con­ser­ve­rings­om­stan­dig­he­den voor de diver­se mate­ri­aal­ca­te­go­rie­ën ble­ken goed te zijn. Het groot­ste deel van de vond­sten bestaat uit aar­de­werk uit de 14de tot de 19de eeuw. Als bij­zon­der­he­den zijn te mel­den de vondst van een incom­pleet Maria­beeld­je van steen­goed (Sieg­burg) uit de 14de-15de eeuw, een pot van een onbe­kend type grijs­bak­kend aar­de­werk (1375–1425), een kan­de­laar­tje van rood­bak­kend aar­de­werk met lood­gla­zuur (1750–1850) en een deel van een leren wam­buis. In een van de beer­put­ten werd een opmer­ke­lijk aan­tal munt­ge­wicht­jes gevon­den.

Foto’s proef­sleu­ven

« 1 van 3 »

Foto’s opgra­ving

Publi­ca­ties

J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen en pij­pen­pot­ten van de opgra­ving Ros­mo­len­steeg (2007, 2008) te Gorin­chem; intern rap­port; Tiel; 2010.
Flip­book | PDF (12,86 MB)

E. van Rooi­j­en
Gorin­chem: Ros­mo­len­steeg-hoek Kor­ten­dijk; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2007 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 40e jaar­gang 2008; p. 60–61.
Flip­book | PDF (3 MB)

A.J. Wul­link
Een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek aan de Kor­ten­dijk 113 en 115 te Gorin­chem (Z.-H.); ARC-Rap­por­ten 2005–61; Gro­nin­gen; 2006.
Flip­book | PDF (2 MB)

R.W. Vano­ver­be­ke
Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van proef­sleu­ven (IVO-P), Ros­mo­len­steeg-hoek Kor­ten­dijk, Gorin­chem; Zaan­dijk; 2008; Hol­lan­dia reeks nr. 202.
Flip­book | PDF (3 MB)

R.W. Vano­ver­be­ke
Arche­o­lo­gi­sche Opgra­ving aan de Ros­mo­len­steeg-hoek Kor­ten­dijk, Gorin­chem; Zaan­dijk; 2009; Hol­lan­dia reeks nr. 233.
Flip­book | PDF (8 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):23426 (OM IVO-P)
23476 (OM DAO)
12798 (Bureau­on­der­zoek)
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.662/427.153
126.693/427.152
126.694/427.136
126.661/427.136
Topo­niem:Ros­mo­len­steeg, hoek Kor­ten­dijk
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P en DO
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:BEVO Woning­be­heer, Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:30 juli-2 augus­tus 2007 (IVO-P)
24 sep­tem­ber-5 okto­ber 2007 (DAO)
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.