Ros­mo­len­steeg-Kor­ten­dijk (2007)

Onder­zoek

Kelder met dichtgemetselde trap

Kel­der met dicht­ge­met­sel­de trap

Van 30 juli tot en met 2 augus­tus 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een aan­tal proef­sleu­ven gegra­ven, gevolgd door een defi­ni­tief onder­zoek van 24 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber 2007. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was het plan de bestaan­de bebou­wing te slo­pen en te ver­van­gen door een gebouw waar­in een zorg­in­stel­ling werd geves­tigd.

Kel­ders en beer­put­ten

De loca­tie kent een lan­ge bewo­nings­ge­schie­de­nis. De Kor­ten­dijk is gele­gen op een oever­wal langs de Lin­ge en is een van de oud­ste bewo­nings­as­sen van de stad Gorin­chem. Bij dit onder­zoek zijn spo­ren van bewo­ning gevon­den uit de Late Mid­del­eeu­wen tot en met de Nieu­we Tijd. De vroeg­ste spo­ren date­ren uit de 14e eeuw en waar­schijn­lijk is de loca­tie sinds­dien con­ti­nu bewoond geweest. Op een die­per niveau wor­den ook oude­re spo­ren ver­wacht. Het vlak dek­kend onder­zoek beperk­te zich ech­ter tot een diep­te van ca 1 m tot 1,3 m onder het maai­veld, met uit­zon­de­ring van die­pe spo­ren, zoals beer­put­ten, die geheel uit­ge­gra­ven zijn. Er zijn zes borin­gen gezet tot in de (ver­moe­de­lijk) natuur­lij­ke onder­grond, die uit grij­ze klei bestaat. Deze ligt op een diep­te van 2,75 m tot 4,6 m onder het maai­veld. Hier­op lig­gen een aan­tal opho­ging­sla­gen uit ver­schil­len­de peri­o­des van bewo­ning en van opho­ging van de dijk. De aan­ge­trof­fen res­ten beston­den uit vele muren en fun­de­rin­gen van woon­hui­zen uit ver­schil­len­de peri­o­des, met bij­be­ho­ren­de (water)keldertjes en in totaal acht afval- en beer­put­ten. Er was wei­nig spra­ke van ver­sto­ring. Gave res­ten wer­den op som­mi­ge delen van het ter­rein al aan­ge­trof­fen van­af 0,2 m onder maai­veld.

Het inmeten en tekenen van een beerput

Het inme­ten en teke­nen van een beer­put

Vond­sten

De con­ser­ve­rings­om­stan­dig­he­den voor de diver­se mate­ri­aal­ca­te­go­rie­ën ble­ken goed te zijn. Het groot­ste deel van de vond­sten bestaat uit aar­de­werk uit de 14de tot de 19de eeuw. Als bij­zon­der­he­den zijn te mel­den de vondst van een incom­pleet Maria­beeld­je van steen­goed (Sieg­burg) uit de 14de-15de eeuw, een pot van een onbe­kend type grijs­bak­kend aar­de­werk (1375−1425), een kan­de­laar­tje van rood­bak­kend aar­de­werk met lood­gla­zuur (1750−1850) en een deel van een leren wam­buis. In een van de beer­put­ten werd een opmer­ke­lijk aan­tal munt­ge­wicht­jes gevon­den.

Foto’s proef­sleu­ven

« 2 van 3 »

Foto’s opgra­ving

Publi­ca­ties

Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel.Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (12,86 MB)
Rooijen, E. van (2008) Gorinchem: Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 40, p. 60-61.Rooijen, E. van (2008)
Gorinchem: Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 40, p. 60-61.
Flipbook | PDF (3 MB)
Wullink, A.J. (2006) Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005-61, Groningen.Wullink, A.J. (2006)
Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005-61, Groningen.
Flipbook | PDF (2 MB)
Vanoverbeke, R.W. (2008) Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk.Vanoverbeke, R.W. (2008)
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3 MB)
Vanoverbeke, R.W. (2009) Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 233, Zaandijk.Vanoverbeke, R.W. (2009)
Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 233, Zaandijk.
Flipbook | PDF (8 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):23426 (OM IVO-P)
23476 (OM DAO)
12798 (Bureauonderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.662/427.153
126.693/427.152
126.694/427.136
126.661/427.136
Toponiem:Rosmolensteeg, hoek Kortendijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P en DO
Uitvoerder:Hollandia cultuurhistorisch onderzoek en archeologie, Zaandijk
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:BEVO Woningbeheer, Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:30 juli-2 augustus 2007 (IVO-P)
24 september-5 oktober 2007 (DAO)
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot gemeente Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.