Tin­ne­gie­ter­steeg (2011)

Onder­zoek

Hoek Groenmarkt-Tinnegietersteeg Gorinchem

Hoek Groen­markt-Tin­ne­gie­ter­steeg

Dit bureau­on­der­zoek, geba­seerd op aard­we­ten­schap­pe­lij­ke gege­vens, his­to­ri­sche bron­nen en arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de direc­te omge­ving van het plan­ge­bied, heeft aan­ge­toond dat zich van­af het maai­veld arche­o­lo­gi­sche spo­ren en vond­sten kun­nen bevin­den. Deze zul­len zeer waar­schijn­lijk in de late mid­del­eeu­wen en nieu­we tijd date­ren, ver­band hou­den met de bewo­nings­ge­schie­de­nis van de stad en waar­schijn­lijk direct te rela­te­ren zijn aan de bewo­nings­ge­schie­de­nis van het pand op de hoek van de Groen­markt en de Tin­ne­gie­ters­steeg zelf. De geschie­de­nis van deze loca­tie is immers in his­to­ri­sche bron­nen vast­ge­legd van­af 1562.

Omdat de geplan­de grond­roe­ren­de acti­vi­tei­ten beperkt ble­ken, was bege­lei­ding niet nood­za­ke­lijk.

Publi­ca­tie

E. Pou­lus
Arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek Tin­ne­gie­ter­steeg Gorin­chem, Hol­lan­dia reeks XXX; Zaan­dijk 2011.
Flip­book | PDF (15,7 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 45254
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:129.823/426.070
Topo­niem:Tin­ne­gie­ter­steeg
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Bureau­on­der­zoek
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:22 juli 2003
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Geen
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-2cq-f475

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.