Tinnegietersteeg (2011)

Onderzoek

Hoek Groenmarkt-Tinnegietersteeg Gorinchem

Dit bureau­on­der­zoek, geba­seerd op aard­we­ten­schap­pe­lij­ke gege­vens, his­to­ri­sche bron­nen en arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de direc­te omge­ving van het plan­ge­bied, heeft aan­ge­toond dat zich van­af het maai­veld arche­o­lo­gi­sche spo­ren en vond­sten kun­nen bevin­den. Deze zul­len zeer waar­schijn­lijk in de late mid­del­eeu­wen en nieu­we tijd date­ren, ver­band hou­den met de bewo­nings­ge­schie­de­nis van de stad en waar­schijn­lijk direct te rela­te­ren zijn aan de bewo­nings­ge­schie­de­nis van het pand op de hoek van de Groenmarkt en de Tinnegieterssteeg zelf. De geschie­de­nis van deze loca­tie is immers in his­to­ri­sche bron­nen vast­ge­legd van­af 1562.

Omdat de geplan­de grond­roe­ren­de acti­vi­tei­ten beperkt ble­ken, was bege­lei­ding niet nood­za­ke­lijk.

Publicatie

Poulus, E. (2011)
Archeologisch bureau­on­der­zoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX, Zaandijk.
Flipbook | PDF (15,7 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 45254
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :129.823/426.070
Toponiem :Tinnegietersteeg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Bureauonderzoek
Uitvoerder :Hollandia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaandijk
Projectleider :P.M. Floore
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :22 juli 2003
Vondsten & docu­men­ta­tie :Geen
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-2cq-f475

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.