Tinnegietersteeg (2011)

Onderzoek

Hoek Groenmarkt-Tinnegietersteeg Gorinchem

Hoek Groen­markt-Tin­ne­gie­ter­steeg Gorinchem

Naar aan­lei­ding van geplande ver­bou­win­gen aan het pand op de hoek van de Tin­ne­gie­ters­steeg en de Groen­markt is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd, met als doel de waarde van het arche­o­lo­gisch bodem­ar­chief ter plaatse te bepalen. 

Dit bureau­on­der­zoek, geba­seerd op aard­we­ten­schap­pe­lijke gege­vens, his­to­ri­sche bron­nen en arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de directe omge­ving van het plan­ge­bied, heeft aan­ge­toond dat zich vanaf het maai­veld arche­o­lo­gi­sche spo­ren en vond­sten kun­nen bevin­den. Deze zul­len zeer waar­schijn­lijk in de late mid­del­eeu­wen en nieuwe tijd date­ren, ver­band hou­den met de bewo­nings­ge­schie­de­nis van de stad en waar­schijn­lijk direct te rela­te­ren zijn aan de bewo­nings­ge­schie­de­nis van het pand op de hoek van de Groen­markt en de Tin­ne­gie­ter­steeg zelf. De geschie­de­nis van deze loca­tie is immers in his­to­ri­sche bron­nen vast­ge­legd vanaf 1562.

Omdat de geplande grond­roe­rende acti­vi­tei­ten beperkt ble­ken, was bege­lei­ding niet noodzakelijk.

Publicatie

Poulus, E. (2011) Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX, Zaandijk. Poulus, E. (2011)
Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX, Zaandijk.
Flipbook | PDF (15,7 MB)

Metadata

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 45254
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:129.823/426.070
Toponiem:Tinnegietersteeg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22 juli 2003
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-2cq-f475

Reacties zijn gesloten.