Merwededijk (2012)

Onderzoek

Plangebied Merwededijk, Gorinchem 2012

Plangebied Merwededijk 2012, foto BAAC Deventer

BAAC bv heeft in 2012 voor plangebied Merwededijk te Gorinchem een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een hoge verwachting op archeologische resten. Deze resten kunnen voorkomen in de oeverwal van de Waal (Romeinse tijd-heden) en in de oeverwal van de Gorkum-Arkel stroomgordel (mesolithicum-Romeinse tijd).

Het veldonderzoek kon in verband met de veiligheidszone van de primaire waterkering alleen voor de noordelijke helft van het perceel worden uitgevoerd. Graafwerkzaamheden in verband met de geplande nieuwbouw vonden echter ook alleen in de noordelijke helft plaats. Tijdens het veldonderzoek zijn twee mogelijke archeologische niveaus aangetroffen. Aan het maaiveld zijn oeverwal afzettingen van de Waal aanwezig. In de ondergrond komen geulopvullingen van de Gorkum-Arkel stroomgordel voor. Voor de geulafzettingen geldt een lage archeologische verwachting. Voor de oeverwal afzettingen van de Waal geldt in principe een hoge archeologische verwachting.

Tijdens het veldonderzoek zijn echter geen archeologische indicatoren aangetroffen en het noordelijke deel van het terrein valt buiten het historische bebouwingslint en de (historische) Merwededijk. De archeologische verwachting voor het noordelijke deel van het plangebied kon daarom naar beneden toe worden bijgesteld naar laag. Hier was geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Voor het niet door middel van boringen onderzochte zuidelijke deel van het perceel werd geadviseerd om een archeologische dubbelbestemming op te nemen. In dit deel van het terrein zouden historische bewoningsresten en historische dijklichamen aanwezig kunnen zijn. Indien in de toekomst plannen worden ontwikkeld om hier alsnog graafwerkzaamheden uit te voeren, dient hier een archeologische veldonderzoek te worden uitgevoerd. Dit deel van het terrein werd in het kader van de dijkverzwaring opgehoogd. Alleen in het ophoogmateriaal zou worden gegraven. Eventueel aanwezige archeologische resten konden bij de plannen in 2012 in situ behouden blijven, waarmee vervolgonderzoek op dat moment niet noodzakelijk was.

Publicatie

A. Buesink
Gorinchem. plangebied Merwededijk; Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase); BAAC Rapport V12.0005; Den Bosch;2012.
Bekijk | Download (1,96 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Merwededijk (2012) 51.827138, 5.000734

 

Archisnummer(s):50420 (onderzoeksmelding)
40583 (onderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.340-426.643
128.390-426.623
128.370-426.526
128.334-426.536
Toponiem:Merwededijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)
Uitvoerder:BAAC bv, Deventer
Projectleider:ir. F.R.P.M. Miedema
Opdrachtgever:MK@dvies, Sliedrecht
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:19 januari 2012
Documentatie:Bibliotheek RCE, Amersfoort
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-264-qkbg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.