Merwededijk, nabij 80 (2012)

Onderzoek

Plangebied Merwededijk 2012

Plan­ge­bied Mer­we­dedijk 2012

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Mer­we­dedijk te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op basis van het bureau­on­der­zoek geldt voor het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gi­sche res­ten. Deze res­ten kun­nen voor­ko­men in de oever­wal van de Waal (Romeinse tijd-heden) en in de oever­wal van de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del (meso­li­thi­cum-Romeinse tijd).

Het veld­on­der­zoek kon in ver­band met de vei­lig­heids­zone van de pri­maire water­ke­ring alleen voor de noor­de­lijke helft van het per­ceel wor­den uit­ge­voerd. Graaf­werk­zaam­he­den in ver­band met de geplande nieuw­bouw von­den ech­ter ook alleen in de noor­de­lijke helft plaats. Tij­dens het veld­on­der­zoek zijn twee moge­lijke arche­o­lo­gi­sche niveaus aan­ge­trof­fen. Aan het maai­veld zijn oever­wal afzet­tin­gen van de Waal aan­we­zig. In de onder­grond komen geul­op­vul­lin­gen van de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del voor. Voor de geulaf­zet­tin­gen geldt een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Voor de oever­wal afzet­tin­gen van de Waal geldt in prin­cipe een hoge arche­o­lo­gi­sche verwachting.

Tij­dens het veld­on­der­zoek zijn ech­ter geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen en het noor­de­lijke deel van het ter­rein valt bui­ten het his­to­ri­sche bebou­wingslint en de (his­to­ri­sche) Mer­we­dedijk. De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor het noor­de­lijke deel van het plan­ge­bied kon daarom naar bene­den toe wor­den bij­ge­steld naar laag. Hier was geen ver­volg­on­der­zoek noodzakelijk.

Voor het niet door mid­del van borin­gen onder­zochte zui­de­lijke deel van het per­ceel werd gead­vi­seerd om een arche­o­lo­gi­sche dub­bel­be­stem­ming op te nemen. In dit deel van het ter­rein zou­den his­to­ri­sche bewo­nings­res­ten en his­to­ri­sche dijk­li­cha­men aan­we­zig kun­nen zijn. Indien in de toe­komst plan­nen wor­den ont­wik­keld om hier als­nog graaf­werk­zaam­he­den uit te voe­ren, dient hier een arche­o­lo­gi­sche veld­on­der­zoek te wor­den uit­ge­voerd. Dit deel van het ter­rein werd in het kader van de dijk­ver­zwa­ring opge­hoogd. Alleen in het ophoog­ma­te­ri­aal zou wor­den gegra­ven. Even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten kon­den bij de plan­nen in 2012 in situ behou­den blij­ven, waar­mee ver­volg­on­der­zoek op dat moment niet nood­za­ke­lijk was.

Publicatie

Buesink, A. (2012) Gorinchem Plangebied Merwededijk. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase), BAAC Rapport V12.0005,  's-Hertogenbosch. Buesink, A. (2012)
Gorinchem Plangebied Merwededijk. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase), BAAC Rapport V12.0005,  's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (1,96 MB)

Metadata

Archisnummer(s):50420 (onderzoeksmelding)
40583 (onderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.340-426.643
128.390-426.623
128.370-426.526
128.334-426.536
Toponiem:Merwededijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)
Uitvoerder:BAAC bv, Deventer
Projectleider:ir. F.R.P.M. Miedema
Opdrachtgever:MK@dvies, Sliedrecht
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:19 januari 2012
Documentatie:Bibliotheek RCE, Amersfoort
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-264-qkbg

Reacties zijn gesloten.