Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)

Onderzoek

Grote Haarsekade 121-122, dierenkliniek Grote Haarsekade Gorinchem

Die­ren­kli­niek Grote Haar­se­kade Gorinchem

In okto­ber 2003 voerde BILAN in opdracht van de gemeente Gorin­chem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Grote Haar­se­kade te Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek was de ves­ti­ging van een bedrij­ven­ter­rein in het gebied.

Doel van het onder­zoek was het ach­ter­ha­len van de arche­o­lo­gi­sche waar­den van het gebied en het for­mu­le­ren van aan­be­ve­lin­gen voor even­tu­eel ver­volg­on­der­zoek. Dit voor­on­der­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek waar­bij 14 borin­gen wer­den gezet.

Het plan­ge­bied omvat kom­gron­den, met bodem­type pol­der­vaag­gron­den, gele­gen ten zui­den van de Spij­kse stroom­gor­del. Op deze stroom­gor­del zijn veel Romeinse en mid­del­eeuwse waar­ne­min­gen gedaan. Uit het bureau­on­der­zoek bleek een lage tot mid­del­hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor het plangebied.

Geen vervolgonderzoek

Het boor­on­der­zoek kon deze ver­wach­ting niet beves­ti­gen. Het gebied was laag­ge­le­gen, bestond vol­le­dig uit kom­klei en de top­laag was geheel ver­stoord tot een maxi­male diepte van 80 cm ‑mv. Er wer­den enkele arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren, zoals indu­stri­eel wit­goed, in en vlak onder de ver­stoorde top­laag aan­ge­trof­fen. Geba­seerd op de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek, werd geen ver­volg­on­der­zoek aanbevolen.

Publicatie

Kluiving, S. & J.J. van Suijlekom (2003) Gorinchem - Grote Haarsekade. Archeologisch vooronderzoek, Bilan rapportnummer 2003/45, Tilburg Kluiving, S. & J.J. van Suijlekom (2003)
Gorinchem - Grote Haarsekade. Archeologisch vooronderzoek, Bilan rapportnummer 2003/45, Tilburg
Flipbook | PDF (2,42 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):OM 5230
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.450/429.000
Toponiem:Haarsekade
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:BILAN - Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider:J. Hoevenberg
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:16 oktober 2003
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zcd-wj6c

Reacties zijn gesloten.