Gro­te Haar­se­ka­de 121–122 (2003)

Onder­zoek

Dierenkliniek Grote Haarsekade Gorinchem

Gro­te Haar­se­ka­de Gorin­chem

In okto­ber 2003 voer­de BILAN in opdracht van de gemeen­te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Gro­te Haar­se­ka­de te Gorin­chem. Aan­lei­ding voor het onder­zoek was de ves­ti­ging van een bedrij­ven­ter­rein in het gebied.

Doel van het onder­zoek was het ach­ter­ha­len van de arche­o­lo­gi­sche waar­den van het gebied en het for­mu­le­ren van aan­be­ve­lin­gen voor even­tu­eel ver­volg­on­der­zoek. Dit voor­on­der­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek waar­bij 14 borin­gen wer­den gezet.

Het plan­ge­bied omvat kom­gron­den, met bodem­ty­pe pol­der­vaag­gron­den, gele­gen ten zui­den van de Spij­k­se stroom­gor­del. Op deze stroom­gor­del zijn veel Romein­se en mid­del­eeuw­se waar­ne­min­gen gedaan. Uit het bureau­on­der­zoek bleek een lage tot mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor het plan­ge­bied.

Geen ver­volg­on­der­zoek
Het boor­on­der­zoek kon deze ver­wach­ting niet beves­ti­gen. Het gebied was laag­ge­le­gen, bestond vol­le­dig uit kom­klei en de top­laag was geheel ver­stoord tot een maxi­ma­le diep­te van 80 cm -mv. Er wer­den enke­le arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren, zoals indu­stri­eel wit­goed, in en vlak onder de ver­stoor­de top­laag aan­ge­trof­fen. Geba­seerd op de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek, werd geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publi­ca­tie

S. Klui­ving & J.J. van Suij­lekom
Gorin­chem, Gro­te Haar­se­ka­de, Arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek; Til­burg; 2003; Bilan rap­port­num­mer 2003/45.
Flip­book | PDF (2,42 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):OM 5230
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.450/429.000
Topo­niem:Haar­se­ka­de
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uit­voer­der:BILAN – Bureau voor Inter­dis­ci­pli­nai­re Land­schapsana­ly­se, Til­burg
Pro­ject­lei­der:J. Hoe­ven­berg
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:16 okto­ber 2003
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zcd-wj6c

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.