Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)

Onderzoek

Dierenkliniek Grote Haarsekade Gorinchem

In okto­ber 2003 voer­de BILAN in opdracht van de gemeen­te Gorinchem een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem. Aanleiding voor het onder­zoek was de ves­ti­ging van een bedrij­ven­ter­rein in het gebied.

Doel van het onder­zoek was het ach­ter­ha­len van de arche­o­lo­gi­sche waar­den van het gebied en het for­mu­le­ren van aan­be­ve­lin­gen voor even­tu­eel ver­volg­on­der­zoek. Dit voor­on­der­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek waar­bij 14 borin­gen wer­den gezet.

Het plan­ge­bied omvat kom­gron­den, met bodem­ty­pe pol­der­vaag­gron­den, gele­gen ten zui­den van de Spijkse stroom­gor­del. Op deze stroom­gor­del zijn veel Romeinse en mid­del­eeuw­se waar­ne­min­gen gedaan. Uit het bureau­on­der­zoek bleek een lage tot mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor het plan­ge­bied.

Geen ver­volg­on­der­zoek

Het boor­on­der­zoek kon deze ver­wach­ting niet beves­ti­gen. Het gebied was laag­ge­le­gen, bestond vol­le­dig uit kom­klei en de top­laag was geheel ver­stoord tot een maxi­ma­le diep­te van 80 cm -mv. Er wer­den enke­le arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren, zoals indu­stri­eel wit­goed, in en vlak onder de ver­stoor­de top­laag aan­ge­trof­fen. Gebaseerd op de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek, werd geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publicatie

Kluiving, S. & J.J. van Suijlekom (2003)
Gorinchem – Grote Haarsekade. Archeologisch voor­on­der­zoek, Bilan rap­port­num­mer 2003/45, Tilburg
Flipbook | PDF (2,42 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):OM 5230
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.450/429.000
Toponiem :Haarsekade
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uitvoerder :BILAN – Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider :J. Hoevenberg
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :16 okto­ber 2003
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-zcd-wj6c

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.