Noord, bedrij­ven­ter­rein (2007–2009)

Onder­zoek

centrale deel van het plangebied ten noorden en oosten van de Hoogbloklandse weg (foto RAAP)

Cen­tra­le deel van het plan­ge­bied ten noor­den en oos­ten van de Hoog­blok­land­se weg (foto RAAP)

Verkennend/karterend boor­on­der­zoek voor toe­kom­stig bedrij­ven­ter­rein Gorin­chem-Noord. Het onder­zoek werd gefa­seerd uit­ge­voerd. In hoofd­lij­nen kwam het alge­me­ne beeld van de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek over­een met de resul­ta­ten van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit 2008. In het plan­ge­bied zijn geen rivier­dui­nen (don­ken) in de onder­grond aan­ge­trof­fen. Het kom­ge­bied wordt wel door­sne­den door stroom­gor­dels, cre­vas­ses en veen­stroom­pjes op ver­schil­len­de niveaus.

De lig­ging kwam in hori­zon­ta­le zin gro­ten­deels over­een met de ver­wach­ting op basis van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek. In ver­ti­ca­le zin ble­ken de ver­wach­te cre­vas­ses (Schaik stroom­gor­del) niet bin­nen 2 m bene­den maai­veld aan­we­zig te zijn. Wel bevond zich een die­per gele­gen sys­teem bin­nen 5 m bene­den maai­veld. Dit komt over­een met de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del en bij­be­ho­ren­de geu­len.

Publi­ca­ties

S.J. Klui­ving & J.J. van Suij­lekom
Geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek plan­ge­bied Gor­kum-Noord (Gemeen­te Gorin­chem); GEO-LOGICAL; Delft; 2008

S. de Kruif
Plan­ge­bied Gorin­chem-Noord, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (kar­te­ren­de fase); RAAP-rap­port 2114; Weesp; 2009.
Flip­bookPDF (4 MB) ; PDF boor­be­schrij­vin­gen (13,5 MB) ; PDF kaart­bij­la­ge 1 (356 Kb); PDF kaart­bij­la­ge 2 (156 Kb); PDF kaart­bij­la­ge 3 (501 Kb).

J. van der Roest
Arche­o­lo­gisch onder­zoek Bedrij­ven­ter­rein Gorin­chem-Noord Bureau­on­der­zoek; Gront­mij Arche­o­lo­gi­sche Rap­por­ten 60; Hou­ten; 2007.
Flip­book | DPDF (14,6 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 36840
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:125.300/429.920
127.020/429.390
125.050/429.040
126.870/426.780
Topo­niem:Paral­lel­weg
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-B
Uit­voer­der:RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau, Weesp
Pro­ject­lei­der:S. de Kruif
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:2009
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Geen
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-24s-qgar

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.