Bedrijventerrein Noord (2007−2009)

Onderzoek

Centrale deel van het plangebied ten noorden en oosten van de Hoogbloklandse weg

Cen­trale deel van het plan­ge­bied ten noor­den en oos­ten van de Hoog­blok­landse weg

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in het najaar van 2009 en in de win­ter van 2010 een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met het opstel­len van het bestem­mings­plan Gorinchem-Noord. 

Doel van dit onder­zoek was aller­eerst het mid­dels bureau­on­der­zoek ver­wer­ven van infor­ma­tie over bekende en te ver­wach­ten arche­o­lo­gisch rele­vante geo(morfo)logische afzet­tin­gen en arche­o­lo­gi­sche waar­den ten­einde een gespe­ci­fi­ceerde ver­wach­ting op te stel­len. Het doel van het veld­on­der­zoek was ver­vol­gens die ver­wach­ting te toet­sen en, voor zover moge­lijk, een eer­ste indruk te geven van de aard, omvang, date­ring, kwa­li­teit (gaaf­heid en con­ser­ve­ring) en diep­te­lig­ging van even­tu­eel aan­ge­trof­fen arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen. Op basis van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de aard en omvang van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen in het plan­ge­bied is ver­vol­gens een advies met betrek­king tot arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek geformuleerd.

Booronderzoek

Het onder­zoek werd gefa­seerd uit­ge­voerd. In hoofd­lij­nen kwam het alge­mene beeld van de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek over­een met de resul­ta­ten van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit 2008. In het plan­ge­bied zijn geen rivier­dui­nen (don­ken) in de onder­grond aan­ge­trof­fen. Het kom­ge­bied wordt wel door­sne­den door stroom­gor­dels, cre­vas­ses en veen­stroom­pjes op ver­schil­lende niveaus.

De lig­ging kwam in hori­zon­tale zin gro­ten­deels over­een met de ver­wach­ting op basis van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek. In ver­ti­cale zin ble­ken de ver­wachte cre­vas­ses (Schaik stroom­gor­del) niet bin­nen 2 m bene­den maai­veld aan­we­zig te zijn. Wel bevond zich een die­per gele­gen sys­teem bin­nen 5 m bene­den maai­veld. Dit komt over­een met de Gor­kum-Arkel stroom­gor­del en bij­be­ho­rende geulen.

Publicaties

Kluiving, S.J. & J.J. van Suijlekom (2008)
Geologisch bureauonderzoek plangebied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem), Delft.
Kruif, S. de (2009) Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase), RAAP-rapport 2114, Weesp. Kruif, S. de (2009)
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase), RAAP-rapport 2114, Weesp.
FlipbookPDF (4 MB), boorbeschrijvingen (13,5 MB), kaartbijlage 1 (356 Kb), kaartbijlage 2 (156 Kb), kaartbijlage 3 (501 Kb).
Roest, J. van der (2007) Archeologisch onderzoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten 60, Houten. Roest, J. van der (2007)
Archeologisch onderzoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten 60, Houten.
Flipbook | PDF (14,6 MB)

Metadata

Archisnummer(s):onderzoek: 33383
onderzoeksmelding: 36840
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:125.300/429.920
127.020/429.390
125.050/429.040
126.870/426.780
Toponiem:Parallelweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:RAAP, Regio West
Projectleider:S. de Kruif
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:2009
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-24s-qgar

Reacties zijn gesloten.