Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)

Onderzoek

Centrale deel van het plan­ge­bied ten noor­den en oos­ten van de Hoogbloklandse weg (foto RAAP)

Verkennend/karterend boor­on­der­zoek voor toe­kom­stig bedrij­ven­ter­rein Gorinchem-Noord. Het onder­zoek werd gefa­seerd uit­ge­voerd. In hoofd­lij­nen kwam het alge­me­ne beeld van de resul­ta­ten van het boor­on­der­zoek over­een met de resul­ta­ten van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek uit 2008. In het plan­ge­bied zijn geen rivier­dui­nen (don­ken) in de onder­grond aan­ge­trof­fen. Het kom­ge­bied wordt wel door­sne­den door stroom­gor­dels, cre­vas­ses en veen­stroom­pjes op ver­schil­len­de niveaus.

De lig­ging kwam in hori­zon­ta­le zin gro­ten­deels over­een met de ver­wach­ting op basis van het geo­lo­gisch bureau­on­der­zoek. In ver­ti­ca­le zin ble­ken de ver­wach­te cre­vas­ses (Schaik stroom­gor­del) niet bin­nen 2 m bene­den maai­veld aan­we­zig te zijn. Wel bevond zich een die­per gele­gen sys­teem bin­nen 5 m bene­den maai­veld. Dit komt over­een met de Gorkum-Arkel stroom­gor­del en bij­be­ho­ren­de geu­len.

Publicaties

Kluiving, S.J. & J.J. van Suijlekom (2008)
Geologisch bureau­on­der­zoek plan­ge­bied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem), Delft.

Kruif, S. de (2009)
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeen­te Gorinchem ; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek : een aan­vul­lend bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (kar­te­ren­de fase), RAAP-rap­port 2114, Weesp.
FlipbookPDF (4 MB), boor­be­schrij­vin­gen (13,5 MB), kaart­bij­la­ge 1 (356 Kb), kaart­bij­la­ge 2 (156 Kb), kaart­bij­la­ge 3 (501 Kb).

Roest, J. van der (2007)
Archeologisch onder­zoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten 60, Houten.
Flipbook | PDF (14,6 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 36840
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :125.300/429.920
127.020/429.390
125.050/429.040
126.870/426.780
Toponiem :Parallelweg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp
Projectleider :S. de Kruif
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :2009
Vondsten & docu­men­ta­tie :Geen
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-24s-qgar

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.