Hoefslag 11 (2005)

Onderzoek

Hoefslag 11

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Schotdeuren. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de geplan­de nieuw­bouw in het gebied. Hierbij zou­den bodem­ver­sto­ren­de acti­vi­tei­ten plaats­vin­den waar­door een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek nood­za­ke­lijk was. Dit onder­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek aan­ge­vuld met een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek. Doel van het onder­zoek was het vast­stel­len van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van het plan­ge­bied.

Geen indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen

Uit het bureau­on­der­zoek bleek dat het plan­ge­bied net ten zui­den van of net op een stroom­gor­del lag, waar van­af de Romeinse tijd bewo­ning moge­lijk was. Op deze stroom­gor­del zijn betrek­ke­lijk veel arche­o­lo­gi­sche waar­ne­min­gen en vond­sten gedaan. Uit het plan­ge­bied zelf waren ech­ter geen arche­o­lo­gi­sche vond­sten of waar­ne­min­gen bekend.

Uit het veld­on­der­zoek bleek dat de bodem in het noor­de­lij­ke deel van het plan­ge­bied is opge­bouwd uit een klei­pak­ket op een veen­pak­ket. De bodem in het zui­de­lij­ke deel van het plan­ge­bied is ver­stoord en bestaat ver­moe­de­lijk uit de opvul­ling van een oude sloot. In het plan­ge­bied zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van een stroom­gor­del of kunst­ma­ti­ge hoog­te. Bovendien wer­den geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen.

Uit boven­staand onder­zoek kan wor­den gecon­clu­deerd dat ver­volg­on­der­zoek ter plaat­se niet nodig is. Wel blijft bij bode­mingre­pen in dit gebied de Erfgoedwet van kracht die sti­mu­leert dat arche­o­lo­gi­sche vond­sten of struc­tu­ren bin­nen drie dagen aan de bevoeg­de instan­ties moe­ten wor­den gemeld.

Publicatie

Boer, E. de (2005) 
Gorinchem, Schotdeuren (ZH). Archeologisch voor­on­der­zoek, Bilan rap­port­num­mer 2005/34, Tilburg.
Flipbook | PDF (936 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):OM 9701
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.109/429.032
Toponiem :Schotdeuren, Haarweg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uitvoerder :BILAN – Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider :J. Huizer
Opdrachtgever :Van den Berg Architecten Houten BV
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :18 maart 2005
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-zyx-mq4a

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.