Hoef­slag 11 (2005)

Onder­zoek

Hoefslag 11

Hoef­slag 11

Op 8 maart 2005 werd door Goma­rus Scho­len­ge­meen­schap aan BILAN opdracht ver­leend voor een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Schot­deu­ren. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de geplan­de nieuw­bouw in het gebied. Hier­bij zou­den bodem­ver­sto­ren­de acti­vi­tei­ten plaats­vin­den waar­door een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek nood­za­ke­lijk was. Dit onder­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek aan­ge­vuld met een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek. Doel van het onder­zoek was het vast­stel­len van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van het plan­ge­bied.

Geen indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen
Uit het bureau­on­der­zoek bleek dat het plan­ge­bied net ten zui­den van of net op een stroom­gor­del lag, waar van­af de Romein­se tijd bewo­ning moge­lijk was. Op deze stroom­gor­del zijn betrek­ke­lijk veel arche­o­lo­gi­sche waar­ne­min­gen en vond­sten gedaan. Uit het plan­ge­bied zelf waren ech­ter geen arche­o­lo­gi­sche vond­sten of waar­ne­min­gen bekend.

Uit het veld­on­der­zoek bleek dat de bodem in het noor­de­lij­ke deel van het plan­ge­bied is opge­bouwd uit een klei­pak­ket op een veen­pak­ket. De bodem in het zui­de­lij­ke deel van het plan­ge­bied is ver­stoord en bestaat ver­moe­de­lijk uit de opvul­ling van een oude sloot. In het plan­ge­bied zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van een stroom­gor­del of kunst­ma­ti­ge hoog­te. Boven­dien wer­den geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen.

Uit boven­staand onder­zoek kan wor­den gecon­clu­deerd dat ver­volg­on­der­zoek ter plaat­se niet nodig is. Wel blijft bij bode­mingre­pen in dit gebied de Erf­goed­wet van kracht die sti­mu­leert dat arche­o­lo­gi­sche vond­sten of struc­tu­ren bin­nen drie dagen aan de bevoeg­de instan­ties moe­ten wor­den gemeld.

Publi­ca­tie

E. de Boer
Gorin­chem, Schot­deu­ren (ZH); Arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek; Bilan rap­port­num­mer 2005/34; Til­burg; 2005; .
Flip­book | PDF (936 kB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):OM 9701
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.109/429.032
Topo­niem:Schot­deu­ren, Haar­weg
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uit­voer­der:BILAN – Bureau voor Inter­dis­ci­pli­nai­re Land­schapsana­ly­se, Til­burg
Pro­ject­lei­der:J. Hui­zer
Opdracht­ge­ver:Van den Berg Archi­tec­ten Hou­ten BV
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:18 maart 2005
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zyx-mq4a

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.