Lingewijk Zuid (2013)

Onderzoek

Lingewijk Zuid

Lingewijk Zuid

In opdracht van ingenieursbureau Inventerra b.v. heeft Transect in januari en mei 2013 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in plangebied Lingewijk-Zuid in Gorinchem. De aanleiding voor het onderzoek was de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sanering en renovatie van de woonwijk. In het kader hiervan zouden ook woningen worden gesloopt en zou nieuwbouw plaatsvinden. Er zou daarbij grondverzet plaatsvinden, waardoor de bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied werden verstoord.

Conclusies
Op basis van het vooronderzoek werden de volgende conclusies getrokken:

  • Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat voor delen van het plangebied een hoge verwachting geldt op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Mesolithicum tot en met het Neolithicum. Deze resten worden verwacht in het westelijk deel van het plangebied, waar zich in de ondergrond een fossiele rivier bevindt (de Gorkum-Arkel stroomrug). Daarnaast bestaat in het oostelijk deel van het plangebied een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Late IJzertijd tot en met Late Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op het voorkomen van oever- en/of beddingafzettingen van de Linge stroomrug . Er zijn echter geen onderzoeken in de directe omgeving bekend of vondsten gedaan, die meer over de eventuele aanwezigheid van deze archeologische resten in het plangebied kunnen melden.
  • Op basis van historisch kaartmateriaal is vastgesteld dat het plangebied vermoedelijk altijd onbebouwd is geweest. Het oudst geraadpleegde kaartmateriaal van het plangebied uit het eind van de 18de eeuw laat ter plaatse van het plangebied akker- en weiland zien. Ook op jonger kaartmateriaal staat geen bebouwing aangegeven, waardoor voor de Nieuwe tijd daarom een lage verwachting op het aantreffen van archeologische (nederzettings) resten bestaat.
  • Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied altijd in de overstromingsvlakte van een rivier heeft gelegen. Er zijn het plangebied geen oever- of beddingafzettingen aangetroffen, die behoren tot Gorkum-Arkel stroomrug. Ook zijn geen oeverafzettingen van de Linge aangetroffen. Tenslotte zijn bodemverstoringen in het plangebied aangetroffen, die variëren van 70 cm in het westelijk deel tot 180 cm –Mv in het oostelijk deel van het plangebied.

Concluderend gold een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen voor met name de periode Mesolithicum – Late Middeleeuwen. Deze verwachting werd met name gebaseerd op het ontbreken van oever- en bedding afzettingen die vanuit archeologische optiek geschikt waren voor (pre-)historische bewoning. Voor de Nieuwe Tijd bestond op basis van het bureauonderzoek reeds een lage archeologische verwachting.

Advies
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek bestond er in archeologisch opzicht geen bezwaar tegen de voorgenomen werkzaamheden. Er behoefde geen aanvullende maatregelen te worden genomen. De verwachting was immers dat in het plangebied geen archeologische resten bevonden, aangezien het lange tijd te vochtig geweest is voor bewoning.

Publicatie

T. Nales
Gorinchem, Lingewijk-Zuid; Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland); Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase); Transect-rapport 215; Utrecht 2013.
Bekijk | Download (32,34 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Lingewijk Zuid (2013) 51.841221, 4.981003

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 55106; 55107; 55108
Topografische Kaart:45B
Coordinaten:126.825/428.125
127.325/428.725
Toponiem:Lingewijk-Zuid
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Transect, Utrecht
Projectleider:Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever:Inventerra, Hendrik-Ido_Ambacht
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:januari 2013
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.