Kortendijk 67 – 69, Hamelhuis (2007)

Onderzoek

Kortendijk 67 – 69, Hendrik Hamelhuis

Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­a­ri 2007 is door Hollandia Archeologen, Zaandijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van proef­sleu­ven uit­ge­voerd op het ter­rein aan de Kortendijk 67 – 69 in de bin­nen­stad van Gorinchem.

Verstoorde grond­la­gen

Bij het onder­zoek zijn geen dui­de­lij­ke struc­tu­ren aan­ge­trof­fen. Het ter­rein is tij­dens de bouw van het aan­gren­zen­de win­kel­cen­trum zoda­nig ver­stoord dat de arche­o­lo­gi­sche res­ten, tot op een diep­te van ca 4,0 m +NAP, niet behou­dens­waar­dig zijn bevon­den.

Er kon dan ook wor­den afge­zien van een ver­volg­on­der­zoek.

Publicatie

Gerritsen, S. (2007)
Het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67 – 69 (Hamelhuis), gemeen­te Gorinchem. (CIS 20568), Hollandia reeks 133, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1,16 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 20568
onder­zoeks­num­mer : 16554
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.678/427.068
Toponiem :Kortendijk 67 – 69
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-P
Uitvoerder :Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider :Drs. S. Gerritsen
Opdrachtgever :Poort 6
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :15 janu­a­ri 2007
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-z5n-ka3m

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.