Kor­ten­dijk 67–69, Hamel­huis (2007)

Onder­zoek

Kortendijk 67-69, Hendrik Hamelhuis

Kor­ten­dijk 67–69

Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­a­ri 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van proef­sleu­ven uit­ge­voerd op het ter­rein aan de Kor­ten­dijk 67–69 in de bin­nen­stad van Gorin­chem.

Ver­stoor­de grond­la­gen
Bij het onder­zoek zijn geen dui­de­lij­ke struc­tu­ren aan­ge­trof­fen. Het ter­rein is tij­dens de bouw van het aan­gren­zen­de win­kel­cen­trum zoda­nig ver­stoord dat de arche­o­lo­gi­sche res­ten, tot op een diep­te van ca 4,0 m +NAP, niet behou­dens­waar­dig zijn bevon­den.

Er kon dan ook wor­den afge­zien van een ver­volg­on­der­zoek.

Publi­ca­tie

S. Ger­rit­sen
Het inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) aan de Kor­ten­dijk 67–69 (Hamel­huis), gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 133.
Flip­book | PDF (1,16 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 20568
onder­zoeks­num­mer: 16554
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.678/427.068
Topo­niem:Kor­ten­dijk 67–69
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. S. Ger­rit­sen
Opdracht­ge­ver:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:15 janu­a­ri 2007
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-z5n-ka3m

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.