IJsbaan 455 (2022)

Onderzoek

In opdracht van RED‑O Devel­op­ment B.V. heeft BAAC B.V. Arche­o­lo­gie en Bouw­his­to­rie een arche­o­lo­gisch proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de IJs­baan 455 te Gorin­chem, ter loca­tie van het voor­ma­lige Wel­lant­col­lege in de Lingewijk. 

Proefsleuvenonderzoek IJsbaan 455 Gorinchem

Proef­sleu­ven­on­der­zoek IJs­baan 455

De aan­lei­ding voor het onder­zoek is de voor­ge­no­men her­ont­wik­ke­ling van de school en het omrin­gende ter­rein tot appar­te­men­ten­com­plex met par­keer­plaat­sen. Het veld­on­der­zoek is uit­ge­voerd op 17 febru­ari 2022. Alhoe­wel het onder­zoek is uit­ge­voerd con­form het hui­dige, vast­ge­stelde beleid van de gemeente Gorin­chem is de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings- en beleids­kaart recen­te­lijk geüp­da­tet. Deze nieuwe kaart is ech­ter nog in con­cept en nog niet goed­ge­keurd door de gemeen­te­raad. De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting op de nieuwe kaart ter hoogte van het plan­ge­bied is bij­ge­steld ten opzichte van de oude gege­vens. Voor het groot­ste deel van het plan­ge­bied geldt op de nieuwe kaart een lage ver­wach­ting voor alle peri­o­den (kom­ge­bied van de Linge) en voor de uiterst oos­te­lijke rand van het plan­ge­bied een mid­del­ma­tige ver­wach­ting voor arche­o­lo­gi­sche waar­den uit de late mid­del­eeu­wen en nieuwe tijd (Arkelse dijk, op oever­walaf­zet­tin­gen). Daar­naast bevindt het gehele plan­ge­bied zich bin­nen een gebied met een zeer hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting op con­flict gere­la­teerde zaken (WOII).

Geen archeologische waarden

Het proef­sleu­ven­on­der­zoek beves­tigt de lig­ging van het plan­ge­bied in een kom­ge­bied, waar­bij de uiterst oos­te­lijk rand van het plan­ge­bied zich bevindt ter plaatse van de voet van de oever­wal van de Linge. In het zuid­oos­te­lijke deel van het plan­ge­bied komt moge­lijk een cre­vasse in de onder­grond voor. De bodem is hier ech­ter tot diep in het arche­o­lo­gisch niveau ver­stoord. In het plan­ge­bied zijn ner­gens arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen, ook niet uit de WOII. BAAC advi­seert daarom om het plan­ge­bied vrij te geven voor ver­dere ontwikkeling.

Foto’s

Publicatie

IJsbaan 455 Tump, M. (2022)
Gorinchem IJsbaan 455 (voormalig Wellantcollege). Waarderend proefsleuvenonderzoek, BAAC-rapport A-21.0889, 's-Hertogenbosch
Flipbook | PDF (11 MB)

Metagegevens

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):5153969100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.242/428.690 (N)
127.317/428.575 (O)
127.256/428.500 (Z)
127.196/428.588 (W)
Toponiem:IJsbaan 455, voormalig Wellantcollege
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Waarderend proefsleuvenonderzoek
Uitvoerder:BAAC B.V. Archeologie en Bouwhistorie, 's-Hertogenbosch
Projectleider:Drs. M. Tump
Opdrachtgever:RED-O Development B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17-02-2022
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-22z-p3g2

Reacties zijn gesloten.