Vissersdijk 76 – 90 (2004)

Onderzoek

Onderzoek Vissersdijk 76-90 in 2004

Onder­zoek Vis­sers­dijk 76 – 90 in 2004

In mei 2004 werd een proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vis­sers­dijk te Gorin­chem. Op de loca­tie werd de zool van een mid­del­eeuwse dijk en een deel van een laat­mid­del­eeuwse gracht ver­wacht. Haaks op de Vis­sers­dijk is een proef­sleuf van circa 2 meter breed en 2 m lang aangelegd.

Tij­dens het veld­werk werd ver­moed dat de gecon­sta­teerde natte, onsta­biele en vond­strijke bodem­op­bouw kon wor­den ver­klaard door­dat in de vul­ling van een gracht gewerkt werd. Dit bleek tij­dens de uit­wer­king niet erg waar­schijn­lijk te zijn. Op de kadas­trale minuut is goed te zien dat de proef­sleuf een deel van de bleek­vel­den van de stad heeft doorsneden.

Stadsafval

De afval­la­gen zijn zeer waar­schijn­lijk ont­staan door­dat vanaf de 16de eeuw het ter­rein is gebruikt voor het dum­pen van stads­af­val (date­ring vond­sten laat 16e-18e eeuw). De gelaagde, rela­tief schone grijze klei die aan de west­zijde van het pro­fiel te zien is zou dan heel goed het res­tant kun­nen zijn van de Vis­sers­dijk, waar­van­daan het afval werd gestort. Tus­sen de vond­sten bevond zich een groot zeld­zaam laken­ze­gel (Gor­cums dub­bel staal) met het stads­wa­pen van Gorin­chem (1612). Ook wer­den res­ten van een pot­ten­bak­kers­oven gevonden.

Detail kaart door Joan Blaeu (1652)

Detail kaart door Joan Blaeu (1652)

Ofschoon op de kaart van Blaeu (ca 1650) blijkt dat rond het mid­den van de 17de eeuw wonin­gen op het ter­rein ston­den die op andere stads­kaar­ten niet aan­ge­ge­ven zijn, is hier­van in de proef­sleuf niets terug­ge­von­den. In de uit­wer­king is niet dui­de­lijk gewor­den wat hier­voor de reden is. Wel­licht zijn de 17de eeuwse huis­res­ten door latere bouw­ac­ti­vi­tei­ten geheel ver­dwe­nen. Een andere moge­lijk­heid is dat Blaeu op de hoogte was van de bouw­plan­nen voor dit gebied en in zijn kaart de te bou­wen wonin­gen reeds heeft inge­te­kend, waarna de plan­nen in een later sta­dium zijn komen te vervallen.

Bijzonder lakenlood

Groot lakenzegel Gorinchem 1612

Groot laken­ze­gel Gorin­chem 1612

Op 29 april 2004 werd bij arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Vis­sers­dijk een bij­zon­dere vondst gedaan. Het was een loden zegel bestaande uit twee ronde plak­ken van lood met een mid­del­lijn van 72 mm, met elkaar ver­bon­den door een smal reepje van het­zelfde mate­ri­aal na te zijn schoon­ge­maakt was het gewicht 162 gram.

Lakenzegel

Op een van de schij­ven is het stads­wa­pen van Gorin­chem te zien met er omheen het rand­schrift : GOR­C­VMS DVB­BEL STAEL 1612. Tus­sen het val­hek en de gekan­teelde dwars­bal­ken van het wapen is een rondje zicht­baar. Op de ver­bin­dingslip staat een handje (Ant­wer­pen) afge­beeld. De andere schijf was dub­bel gevou­wen, maar is inmid­dels vlak gemaakt. Deze zijde heeft het­zelfde rand­schrift : GOR­C­VMS DVB­BEL STAEL 1612. Bin­nen het rand­schrift bevin­den zich twee gaten met daar­tus­sen ver­ti­caal het woord : DVB­BEL en daar­on­der STAEL. De ver­bin­dingslip ver­toont aan deze kant een huismerk.

Staalmeesters

Aan de ach­ter­zijde van de eerst­ge­noemde schijf zit­ten twee­maal twee lip­jes, die bij het dub­bel­vou­wen van de twee loden schij­ven door de gaat­jes van de andere schijf val­len. Door deze lip­jes om te vou­wen, zoals bij een split­pen, zijn de twee schij­ven met elkaar ver­bon­den. We heb­ben hier te maken met een laken­ze­gel, bestemd om door staal­mees­ters te beves­ti­gen aan stuk­ken stof door de vier lip­jes door de stof en de gaat­jes van de andere loden plak heen te druk­ken en om te buigen.

De waardijns van het Amsterdamse lakenbereidersgilde, bekend als ‘De Staalmeesters’ collectie Rijksmuseum Amsterdam

De waar­dijns van het Amster­damse laken­be­rei­ders­gilde, bekend als ‘De Staalmeesters’

In Amster­dam zijn bij opgra­vin­gen heel wat laken­ze­gels in diverse uit­voe­rin­gen aan het licht geko­men. Het col­lege van de staal­mees­ters van die stad geniet bekend­heid door het schil­de­rij van Rem­brandt in het Rijks­mu­seum. Een staal­mees­ter was een beë­digde func­ti­o­na­ris die naging of de door de laken­be­rei­ders aan­ge­bo­den stof­fen vol­de­den aan de gel­dende nor­men wat betreft kwa­li­teit en kleur. De toet­sing van de kleur geschiedde aan de hand van een sta­len­boek. Als bewijs van goed­keu­ring werd de lap voor­zien van een loden laken­ze­gel. Een laken­ze­gel was dus een soort keur­merk voor wat betreft kleur en deug­de­lijk­heid van de lap. Het doet een beetje den­ken aan het loodje van de vroe­gere Gel­derse worst, maar daar ging het vooral om de kwaliteit.

Lakenmarkt

Zo zal het in Gorin­chem waar­schijn­lijk ook wel zijn toe­ge­gaan. Al in een betrek­ke­lijk vroeg sta­dium was er sprake van laken­nij­ver­heid. Het was de heer van Arkel in eigen per­soon, die een spe­ci­ale laken­markt instelde : die seste jae­r­mer­ckt is gehee­ten een laken­mer­ckt, ende is altoes des Manen­daechs nae Sinte-Mer­tens­dach, ende zal due­ren zes dag­hen lanck. Die laken­markt begon dus op de maan­dag vol­gend op 11 novem­ber en duurde zes dagen lang. Van 1392 is een keur bekend voor de Gorin­chemse want­snij­ders of laken­ko­pers. In dat geschrift staat o.a. voor­ge­schre­ven, dat de want­snij­ders elke maan­dag ‑markt­dag – bij­een moesten komen in het ghe­wan­thuys om daar hun waren te koop aan te bie­den. Ble­ven ze thuis dan was het niet toe­ge­staan hun stof­fen daar te verkopen.Uit de aan­we­zig­heid van het wevers­gilde, waar­van bekend is dat het al in 1459 bestond, valt ook op te maken dat er in de stad tex­tiel­nij­ver­heid was, maar Gorin­chem is geen cen­trum van laken­ne­ring gewor­den, zoals Lei­den en Haarlem.

Jacob Vervooren Jacobz

In 1619 kreeg het stads­be­stuur een merk­waar­dig ver­zoek van een inwo­ner van de stad. Die inwo­ner was Jacob Ver­voo­ren Jacobsz., die voor een peri­ode van elf jaar het alleen­recht vroeg voor het bewer­ken, ver­ven ende sege­len het loot van Gor­chom daerop slaen van stof­fen, zoals saai, bom, bazijn en katoen. Hier is dus dui­de­lijk sprake van het zege­len van stof­fen met een loden laken­ze­gel voor­zien van het ste­de­lijk wapen. Vol­gens het ver­zoek­schrift wilde de aan­vra­ger werk ver­schaf­fen tot dien­ste van de gemeynte der stadt Gor­chom ende ‘t wel­va­ren van veel huyss­ges­sin­nen, maar hij wilde er natuur­lijk zelf ook beter van wor­den. Boven­dien vroeg hij per­mis­sie zijn bewerkte saai en bom­ba­zijn te mogen dro­gen bij het kerk­hof ach­ter het stad­huis, dus op de Groenmarkt.

Detail kaart door Joan Blaeu (1652) met het raamwerk op Bastion II

Detail kaart door Joan Blaeu (1652) met het raam­werk op Bas­tion II

Ramen

Het dro­gen gebeurde op hou­ten rek­ken, waarop het laken na het vol­len en ver­ven werd gehan­gen, de zgn. ramen. Voor het plaat­sen van een raam huurde Joost Her­be­rensz. in 1602 een stukje grond aan de voet van de wal. Daar­voor betaalde hij jaar­lijks een bedrag van f 3 aan de stadstre­so­rier. Door wol­len stof­fen te vol­len wer­den de vezels tot een dichte, egale massa ineen gewerkt. Dit ver­vil­tings­pro­ces geschiedde door het weef­sel te kne­den of te tre­den in een kuip met gebruik­ma­king van bij­tende en ont­vet­tende stof­fen. Na de bouw van een vol­mo­len in 1641 aan de mond van de Haven, ging dit met behulp van stam­pers die door wind­kracht in bewe­ging wer­den gebracht. Op de bekende 17de-eeuwse plat­te­grond van Blaeu is op Bas­tion 2 een raam gete­kend, een rek voor het dro­gen van stof­fen. Het is niet zeker of het raam er wer­ke­lijk heeft gestaan, want het kan een vrij­heid van de kaart­te­ke­naar zijn geweest. Als voor­beeld diende immers de kaart van Wijdt­mans en op die kaart is op dat bas­tion geen raam te bekennen.

Dordrecht

In 1966 ver­scheen mijn bij­drage over de zegels en het wapen van Dord­recht in de bun­del ‘Zegels en wapens van ste­den in Zuid-Hol­land’. Daarin komen als illu­stra­tie drie laken­ze­gels van Dord­recht voor, waar­van een ook de woor­den DVB­BEL STAEL heeft en het jaar­tal 1674. De stads­re­ke­nin­gen van Dord­recht bevat­ten gere­geld pos­ten die betrek­king heb­ben op der­ge­lijke zegels. Zo ont­ving in 1682 de stem­pel­snij­der Jaco­bus van Bue­ren over ‘t snij­den van ver­scheyde groote stem­pels off zegels, om dae­r­mede te druc­ken en slaen de zegels off stae­len tot de lae­c­kens die yder naer sijn soort alhier door de stael­mees­ters aen de lakens gehan­gen wer­den. Het betrof een bedrag van £ 36. Der­ge­lijke uit­ga­ven voor stem­pels voor Gorin­chemse laken­ze­gels zijn nog niet aan het licht geko­men. Al eer­der kwa­men in Gorin­chem bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen loden laken­ze­gels te voor­schijn, maar die waren veel klei­ner van for­maat en wel­licht bestemd voor een min­dere kwa­li­teit dan dub­bel staal.

(A.J. Busch in Oud-Gor­cum Varia ; jaar­gang 21 ; num­mer 58 ; 2004 ; p. 111 – 113. Raad­pleeg voor de bron­ver­wij­zing het oor­spron­ke­lijke artikel)

Foto’s

Publicaties

Busch, A.J. (2004) Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk, in: Oud Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 21 nr. 58, p. 111-113. Busch, A.J. (2004)
Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk, in: Oud Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 21 nr. 58, p. 111-113.
Flipbook | PDF (10 MB)
Gerritsen, S. (2004) Een inventariserend veldonderzoek aan de Vissersdijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 44, Zaandijk. Gerritsen, S. (2004)
Een inventariserend veldonderzoek aan de Vissersdijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 44, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,7 MB)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Vissersdijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 91-92. Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Vissersdijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland, p. 91-92.
Flipbook | PDF (1 MB)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002) Verkennend archeologisch bodemonderzoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem, Archeomedia rapport A01-599-Z02, Nieuwerkerk aan den IJssel. Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem, Archeomedia rapport A01-599-Z02, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (4,66 MB)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. de Koning (2002) Gorinchem: Vissersdijk 76-90, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 34, p. 79. Nicholson-van der Plaat, C. & M. de Koning (2002)
Gorinchem: Vissersdijk 76-90, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 34, p. 79.
FlipbookPDF (1 MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem, Tiel.
FlipbookPDF (4,9 MB)

Metadata

Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2085989100
Onderzoekmelding: 6270
Waarneming: 50047
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.920/427.060 (centrum)
Toponiem:Vissersdijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:28 april 2004
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xup-tuk3

Reacties zijn gesloten.