Bastion XI, glacis (2017)

Onderzoek

Op 21 decem­ber 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in Zaan­dijk een opgra­ving uit­ge­voerd op het gla­cis ter hoog­te van Bas­ti­on XI in Gorin­chem. Voor de aan­leg van een dui­ker werd een sleuf gegraven.

Vestingwerk bij de Dalempoort met de bedekte (beschutte) weg tussen de aarden wallen, G.M. Kurz naar Christian Schüler (1855)

Ves­ting­werk bij de Dalem­poort met de bedek­te weg tus­sen de
aar­den wal­len, G.M. Kurz naar Chris­ti­an Schüler (1855)

Een dwarsdoorsnede van het vestingwerk rond Groenlo (1627)

Een dwars­door­sne­de van de ves­ting rond Groen­lo (1627)

Hoge verwachting

Aan­ge­zien het gebied, het gla­cis en de bedek­te weg, is aan­ge­merkt als een gebied met een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting, dien­de onder­zoek plaats te vin­den om de arche­o­lo­gi­sche waar­den die moge­lijk ver­lo­ren gin­gen, vast te leg­gen. Het doel van de opgra­ving was in de eer­ste instan­tie het behoud en de docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gi­sche spo­ren. De omvang van het op te gra­ven are­aal werd bepaald door de ver­sto­ren­de ingreep.

Dwarsdoorsnede van het glacis in werkput 1

Dwars­door­sne­de van het gla­cis in werk­put 1

Conclusie

Tij­dens de opgra­ving op het gla­cis is een opge­bracht klei­li­chaam aan­ge­trof­fen dat uit de 18de eeuw dateert. Het gla­cis loopt rich­ting het oos­ten met 0,7 m op en is opge­bracht op natuur­lij­ke afzet­tin­gen beho­ren­de tot de for­ma­tie van Ech­teld. Er zijn ver­der geen arche­o­lo­gi­sche spo­ren van een bedek­te weg of van de gracht gevonden.

Foto’s

« van  »

Publicaties

Floore, P.M. (2017) Programma van eisen Bastion XI – Glacis - duikeraanleg in Gorinchem, Zaandijk. Floore, P.M. (2017)
Programma van eisen Bastion XI – Glacis - duikeraanleg in Gorinchem, Zaandijk.
Flipbook | PDF  (1 MB)
Horsthuis, A. (1997)Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem. Horsthuis, A. (1997)
Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.
WorldCat | Flipbook | PDF (5 MB)
Salomons, K.T. (2019) Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk. Salomons, K.T. (2019)
Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk.
Flipbook | PDF

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):4580318100 (zaaknummer)
Topografische kaart:38G
Coördinaten:127.010/427.305
127.040/427.280
127.145/427.325
127.130/427.360
Toponiem:Spijksedijk/Bastion XI
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Opgraving
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:21 december 2017
Documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Lees ook

Reacties zijn gesloten.