Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Onderzoek

Gorinchem Bastion VII, foto Martin Veen

Gorinchem Bastion VII, foto Martin Veen

Bureauonderzoek

In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men nieuw­bouw Bastion VII aan het Nonnenveld 52. Doel van dit onder­zoek was aller­eerst om zo veel moge­lijk infor­ma­tie te ver­wer­ven over beken­de en te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den om op basis daar­van een gespe­ci­fi­ceer­de ver­wach­ting op te stel­len. Aan de hand van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de aard en omvang van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen in het plan­ge­bied is ver­vol­gens een advies met betrek­king tot arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek gefor­mu­leerd.

Nieuwe Gasthuis vlak voor afbraak

Nieuwe Gasthuis vlak voor afbraak

Scheepswrakken en stads­af­val

Voor het plan­ge­bied gold een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor vind­plaat­sen uit de peri­o­de t/m de Vroege Middeleeuwen. Het was moge­lijk dat zich in het plan­ge­bied res­ten van agra­risch grond­ge­bruik, gebruiks­voor­wer­pen en der­ge­lij­ke uit de Late Middeleeuwen en begin Nieuwe tijd (16de eeuw) zou­den bevin­den. Ter hoog­te van de toen­ma­li­ge Kalkhaven bevon­den zich moge­lijk scheeps­wrak­ken en stads­af­val in de onder­grond.

Detail kaart Gorinchem Joan Blaeu 1652

Detail kaart Gorinchem Joan Blaeu 1652

Dergelijke arche­o­lo­gi­sche res­ten wer­den ver­wacht op de bodem van de Kalkhaven, waar­van de diep­te onbe­kend is. Op basis van his­to­risch kaart­ma­te­ri­aal kon­den over­blijf­se­len (fun­de­rin­gen) van gebou­wen en een molen uit de Nieuwe tijd (peri­o­de 17de-19de eeuw) in het plan­ge­bied aan­we­zig zijn. Indien aan­we­zig in het plan­ge­bied zou­den der­ge­lij­ke over­blijf­se­len zich dicht aan de opper­vlak­te bevin­den.

Geen ver­volg­on­der­zoek

In de jaren ’70 van de 20e eeuw is een ver­pleeg­te­huis in het plan­ge­bied gebouwd. Deze bebou­wing was onder­heid. Het plan­ge­bied lag bin­nen de omwal­ling en is mini­maal 50 cm afge­gra­ven (tot cir­ca 3,0 m +NAP). De bodem bleek gro­ten­deels tot 1,85 m +NAP afge­gra­ven en deels zelfs tot 0,2 m ‑NAP. Op basis van de ver­sto­rings­ge­ge­vens van de bouw van het ver­pleeg­te­huis kon gesteld wor­den dat de res­ten die zich dicht aan het opper­vlak heb­ben bevon­den in het gehe­le plan­ge­bied zijn ver­gra­ven. Voor res­ten die zich die­per in de bodem bevin­den, geldt dat deze gro­ten­deels of gedeel­te­lijk ver­gra­ven zul­len zijn.

Kromhout, haven met de scheepswerf van Hendrik van de Giessen, met de molen "De Eendracht", anoniem, particuliere collectie

Kromhout, haven met de scheeps­werf van Hendrik van de Giessen, ano­niem, par­ti­cu­lie­re col­lec­tie

Op basis hier­van werd de kans zeer klein geacht dat (intac­te en/of behou­dens­waar­di­ge) arche­o­lo­gi­sche res­ten zou­den wor­den ver­stoord. De bodem werd door de toe­kom­sti­ge bode­mingre­pen nau­we­lijks meer ver­gra­ven dan reeds in de jaren 70 van de 20e eeuw was gebeurd. Op basis van de resul­ta­ten van onder­ha­vig onder­zoek werd in het plan­ge­bied in het kader van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen geen arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publicatie

Kruif, S. de (2009) Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3230, Weesp. Kruif, S. de (2009)
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3230, Weesp.
Flipbook | PDF (3,61 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…
Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 36022
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.815/426.583
Toponiem:Nonnenveld 52
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:RAAP BV, Amsterdam
Projectleider:Drs. S. de Kruif
Opdrachtgever:Hurks Vastgoed Midden
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:juli 2009
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.