Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Onderzoek

Gorinchem Bastion VII, foto Martin Veen

Bureauonderzoek

In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men nieuw­bouw Bastion VII aan het Nonnenveld 52. Doel van dit onder­zoek was aller­eerst om zo veel moge­lijk infor­ma­tie te ver­wer­ven over beken­de en te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den om op basis daar­van een gespe­ci­fi­ceer­de ver­wach­ting op te stel­len. Aan de hand van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de aard en omvang van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen in het plan­ge­bied is ver­vol­gens een advies met betrek­king tot arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek gefor­mu­leerd.

Nieuwe Gasthuis vlak voor afbraak

Scheepswrakken en stads­af­val

Voor het plan­ge­bied gold een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor vind­plaat­sen uit de peri­o­de t/m de Vroege Middeleeuwen. Het was moge­lijk dat zich in het plan­ge­bied res­ten van agra­risch grond­ge­bruik, gebruiks­voor­wer­pen en der­ge­lij­ke uit de Late Middeleeuwen en begin Nieuwe tijd (16de eeuw) zou­den bevin­den. Ter hoog­te van de toen­ma­li­ge Kalkhaven bevon­den zich moge­lijk scheeps­wrak­ken en stads­af­val in de onder­grond.

Detail kaart Gorinchem Joan Blaeu 1652

Dergelijke arche­o­lo­gi­sche res­ten wer­den ver­wacht op de bodem van de Kalkhaven, waar­van de diep­te onbe­kend is. Op basis van his­to­risch kaart­ma­te­ri­aal kon­den over­blijf­se­len (fun­de­rin­gen) van gebou­wen en een molen uit de Nieuwe tijd (peri­o­de 17de-19de eeuw) in het plan­ge­bied aan­we­zig zijn. Indien aan­we­zig in het plan­ge­bied zou­den der­ge­lij­ke over­blijf­se­len zich dicht aan de opper­vlak­te bevin­den.

Geen ver­volg­on­der­zoek

In de jaren ’70 van de 20e eeuw is een ver­pleeg­te­huis in het plan­ge­bied gebouwd. Deze bebou­wing was onder­heid. Het plan­ge­bied lag bin­nen de omwal­ling en is mini­maal 50 cm afge­gra­ven (tot cir­ca 3,0 m +NAP). De bodem bleek gro­ten­deels tot 1,85 m +NAP afge­gra­ven en deels zelfs tot 0,2 m -NAP. Op basis van de ver­sto­rings­ge­ge­vens van de bouw van het ver­pleeg­te­huis kon gesteld wor­den dat de res­ten die zich dicht aan het opper­vlak heb­ben bevon­den in het gehe­le plan­ge­bied zijn ver­gra­ven. Voor res­ten die zich die­per in de bodem bevin­den, geldt dat deze gro­ten­deels of gedeel­te­lijk ver­gra­ven zul­len zijn.

Overzicht eer­de­re ver­sto­rin­gen en de geplan­de nieuw­bouw

Op basis hier­van werd de kans zeer klein geacht dat (intac­te en/of behou­dens­waar­di­ge) arche­o­lo­gi­sche res­ten zou­den wor­den ver­stoord. De bodem werd door de toe­kom­sti­ge bode­mingre­pen nau­we­lijks meer ver­gra­ven dan reeds in de jaren 70 van de 20e eeuw was gebeurd. Op basis van de resul­ta­ten van onder­ha­vig onder­zoek werd in het plan­ge­bied in het kader van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen geen arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publicatie

Kruif, S. de (2009)
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-noti­tie 3230, Weesp.
Flipbook | PDF (3,61 MB)

Metadata

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 36022
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.815/426.583
Toponiem :Nonnenveld 52
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-P
Uitvoerder :RAAP BV, Amsterdam
Projectleider :Drs. S. de Kruif
Opdrachtgever :Hurks Vastgoed Midden
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :juli 2009
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.