Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Onderzoek

Nonnenveld Bastion VII

Gorin­chem Bas­tion VII

Bureauonderzoek

In opdracht van Hurks Vast­goed Mid­den heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in juli 2009 een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men nieuw­bouw Bas­tion VII aan het Non­nen­veld 52. Doel van dit onder­zoek was aller­eerst om zo veel moge­lijk infor­ma­tie te ver­wer­ven over bekende en te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den om op basis daar­van een gespe­ci­fi­ceerde ver­wach­ting op te stel­len. Aan de hand van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de aard en omvang van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen in het plan­ge­bied is ver­vol­gens een advies met betrek­king tot arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek geformuleerd.

Nieuwe Gasthuis Gorinchem, vlak voor de sloop

Nieuwe Gast­huis voor afbraak

Scheepswrakken en stadsafval

Voor het plan­ge­bied gold een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor vind­plaat­sen uit de peri­ode t/​m de Vroege Mid­del­eeu­wen. Het was moge­lijk dat zich in het plan­ge­bied res­ten van agra­risch grond­ge­bruik, gebruiks­voor­wer­pen en der­ge­lijke uit de Late Mid­del­eeu­wen en begin Nieuwe tijd (16de eeuw) zou­den bevin­den. Ter hoogte van de toen­ma­lige Kalk­ha­ven bevon­den zich moge­lijk scheeps­wrak­ken en stads­af­val in de ondergrond.

Detail kaart Gorinchem Joan Blaeu 1652

Detail kaart Gorin­chem Joan Blaeu 1652

Der­ge­lijke arche­o­lo­gi­sche res­ten wer­den ver­wacht op de bodem van de Kalk­ha­ven, waar­van de diepte onbe­kend is. Op basis van his­to­risch kaart­ma­te­ri­aal kon­den over­blijf­se­len (fun­de­rin­gen) van gebou­wen en een molen uit de Nieuwe tijd (peri­ode 17de-19de eeuw) in het plan­ge­bied aan­we­zig zijn. Indien aan­we­zig in het plan­ge­bied zou­den der­ge­lijke over­blijf­se­len zich dicht aan de opper­vlakte bevinden.

Geen vervolgonderzoek

In de jaren ’70 van de 20e eeuw is een ver­pleeg­te­huis in het plan­ge­bied gebouwd. Deze bebou­wing was onder­heid. Het plan­ge­bied lag bin­nen de omwal­ling en is mini­maal 50 cm afge­gra­ven (tot circa 3,0 m +NAP). De bodem bleek gro­ten­deels tot 1,85 m +NAP afge­gra­ven en deels zelfs tot 0,2 m ‑NAP. Op basis van de ver­sto­rings­ge­ge­vens van de bouw van het ver­pleeg­te­huis kon gesteld wor­den dat de res­ten die zich dicht aan het opper­vlak heb­ben bevon­den in het gehele plan­ge­bied zijn ver­gra­ven. Voor res­ten die zich die­per in de bodem bevin­den, geldt dat deze gro­ten­deels of gedeel­te­lijk ver­gra­ven zul­len zijn.

Kromhout, haven met scheepswerf van Hendrik van de Giessen en molen de "Eendracht", anoniem (1814-1873)

De Krom­hout, haven met scheeps­werf van Hen­drik van de Gies­sen en molen “De Een­dracht”, ano­niem (1814−1873)

Op basis hier­van werd de kans zeer klein geacht dat (intacte en/​of behou­dens­waar­dige) arche­o­lo­gi­sche res­ten zou­den wor­den ver­stoord. De bodem werd door de toe­kom­stige bode­mingre­pen nau­we­lijks meer ver­gra­ven dan reeds in de jaren 70 van de 20e eeuw was gebeurd. Op basis van de resul­ta­ten van onder­ha­vig onder­zoek werd in het plan­ge­bied in het kader van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen geen arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek aanbevolen.

Publicatie

Kruif, S. de (2009) Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3230, Weesp. Kruif, S. de (2009)
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3230, Weesp.
Flipbook | PDF (3,61 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 36022
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.815/426.583
Toponiem:Nonnenveld 52
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek
Uitvoerder:RAAP, Regio West
Projectleider:Drs. S. de Kruif
Opdrachtgever:Hurks Bouw & Vastgoed BV
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:juli 2009
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.