Bastion VII (2009)

Onderzoek

Gorinchem Bastion VII

Gorinchem Bastion VII

Bureauonderzoek
In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw Bastion VII aan het Nonnenveld 52. Doel van dit onderzoek was allereerst om zo veel mogelijk informatie te verwerven over bekende en te verwachten archeologische waarden om op basis daarvan een gespecificeerde verwachting op te stellen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek geformuleerd.

Nieuwe Gasthuis

Nieuwe Gasthuis vlak voor afbraak

Scheepswrakken en stadsafval.
Voor het plangebied gold een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de periode t/m de Vroege Middeleeuwen. Het was mogelijk dat zich in het plangebied resten van agrarisch grondgebruik, gebruiksvoorwerpen en dergelijke uit de Late Middeleeuwen en begin Nieuwe tijd (16de eeuw) zouden bevinden. Ter hoogte van de toenmalige Kalkhaven bevonden zich mogelijk scheepswrakken en stadsafval in de ondergrond.

Detail kaart Gorinchem Joan Blaeu 1652

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Dergelijke archeologische resten werden verwacht op de bodem van de Kalkhaven, waarvan de diepte onbekend is. Op basis van historisch kaartmateriaal konden overblijfselen (funderingen) van gebouwen en een molen uit de Nieuwe tijd (periode 17de-19de eeuw) in het plangebied aanwezig zijn. Indien aanwezig in het plangebied zouden dergelijke overblijfselen zich dicht aan de oppervlakte bevinden.

Geen vervolgonderzoek
In de jaren ’70 van de 20e eeuw is een verpleegtehuis in het plangebied gebouwd. Deze bebouwing was onderheid. Het plangebied lag binnen de omwalling en is minimaal 50 cm afgegraven (tot circa 3,0 m +NAP). De bodem bleek grotendeels tot 1,85 m +NAP afgegraven en deels zelfs tot 0,2 m -NAP. Op basis van de verstoringsgegevens van de bouw van het verpleegtehuis kon gesteld worden dat de resten die zich dicht aan het oppervlak hebben bevonden in het gehele plangebied zijn vergraven. Voor resten die zich dieper in de bodem bevinden, geldt dat deze grotendeels of gedeeltelijk vergraven zullen zijn.

Overzicht eerdere verstoringen en de geplande nieuwbouw

Op basis hiervan werd de kans zeer klein geacht dat (intacte en/of behoudenswaardige) archeologische resten zouden worden verstoord. De bodem werd door de toekomstige bodemingrepen nauwelijks meer vergraven dan reeds in de jaren 70 van de 20e eeuw was gebeurd. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek werd in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Publicatie

S. de Kruif
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; RAAP-notitie 3230; Weesp; 2009.
Bekijk | Download (3,61 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Bastion VII (2009) 51.827140, 4.978536
Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 36022
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.815/426.583
Toponiem:Nonnenveld 52
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:RAAP BV, Amsterdam
Projectleider:Drs. S. de Kruif
Opdrachtgever:Hurks Vastgoed Midden
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:juli 2009
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.