Zus­ter­straat 19 (1999)

Onder­zoek

Zusterstraat 19 Gorinchem

Zus­ter­straat 19

Rond­om het per­ceel Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vin­ci Col­le­ge, heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arni­con BV plaats­ge­von­den. Het school­ge­bouw dateert uit de 19de eeuw en zou moge­lijk plaats gaan maken voor nieuw­bouw.

Agnie­ten­kloos­ter
Op de onder­zoeks­lo­ca­tie is tus­sen 1401 en 1585 het vrou­wen­kloos­ter van de Zus­ters van Agnie­ten geves­tigd. Ico­no­gra­fi­sche bron­nen uit de peri­o­de van het kloos­ter ont­bre­ken nage­noeg of zijn onvol­le­dig, zodat we niet weten hoe het kloos­ter er pre­cies uit­ge­zien heeft. Het arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek was er op gericht om even­tu­e­le res­tan­ten van het oude kloos­ter­ge­bouw te tra­ce­ren, als­me­de om de ont­wik­ke­lings­ge­schie­de­nis van het per­ceel aan de hand van de stra­ti­gra­fie te recon­stru­e­ren.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deven­ter 1558

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Detail kaart Joan Bla­eu 1652

Uit de ver­rich­te grond­bo­rin­gen blijkt dat het onge­roerd pak­ket zich bevindt rond 3.40 meter bene­den maai­veld. Direct op de kop van dit pak­ket bevindt zich een vet­ti­ge mestrij­ke antro­po­ge­ne laag, waar­in ver­brand graan en een spoor­tje bak­steen­gruis aan­we­zig is. Spo­ren van bebou­wing uit deze peri­o­de zijn ech­ter niet aan­ge­toond. De laag dateert op zijn vroegst uit het eind van de 12de of het begin van de 13de eeuw. Het vondst­ma­te­ri­aal uit de diver­se hoger gele­gen opho­ging­sla­gen dateert uit de 14de tot en met de eer­ste helft van de 18de eeuw. In het pak­ket komt op diver­se niveaus ver­brand puin voor.

Restant van het Agnietenklooster achter Zusterhuis 3 te Gorinchem

Oude gevel van het Agnie­ten­kloos­ter ach­ter Zus­ter­huis 3

Publi­ca­ties

Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorin­chem: Zus­ter­straat 19, in Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 1999, His­to­risch Tijd­schrift Hol­land 32,  p. 370–371.
Flip­book | PDF (22 MB)

Kuijl, E.A. van der (2000)
Ver­ken­nend arche­o­lo­gisch onder­zoek Zus­ter­straat 9 en Krijst­straat, Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel.
Flip­book | PDF (481 Kb)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 37590
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:
Topo­niem:Zus­ter­straat 19
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-B
Uit­voer­der:Archeomedia/Arnicon
Pro­ject­lei­der:Drs. A.J.D. Izen­doorn
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:26 okto­ber 2009
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.