Zusterstraat 19 (1999)

Onderzoek

Zusterstraat 19 Gorinchem

Rondom het per­ceel Zusterstraat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vinci College, heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arnicon BV plaats­ge­von­den. Het school­ge­bouw dateert uit de 19de eeuw en zou moge­lijk plaats gaan maken voor nieuw­bouw.

Agnietenklooster

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie is tus­sen 1401 en 1585 het vrou­wen­kloos­ter van de Zusters van Agnieten geves­tigd. Iconografische bron­nen uit de peri­o­de van het kloos­ter ont­bre­ken nage­noeg of zijn onvol­le­dig, zodat we niet weten hoe het kloos­ter er pre­cies uit­ge­zien heeft. Het arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek was er op gericht om even­tu­e­le res­tan­ten van het oude kloos­ter­ge­bouw te tra­ce­ren, als­me­de om de ont­wik­ke­lings­ge­schie­de­nis van het per­ceel aan de hand van de stra­ti­gra­fie te recon­stru­e­ren.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Uit de ver­rich­te grond­bo­rin­gen blijkt dat het onge­roerd pak­ket zich bevindt rond 3.40 meter bene­den maai­veld. Direct op de kop van dit pak­ket bevindt zich een vet­ti­ge mestrij­ke antro­po­ge­ne laag, waar­in ver­brand graan en een spoor­tje bak­steen­gruis aan­we­zig is. Sporen van bebou­wing uit deze peri­o­de zijn ech­ter niet aan­ge­toond. De laag dateert op zijn vroegst uit het eind van de 12de of het begin van de 13de eeuw. Het vondst­ma­te­ri­aal uit de diver­se hoger gele­gen opho­ging­sla­gen dateert uit de 14de tot en met de eer­ste helft van de 18de eeuw. In het pak­ket komt op diver­se niveaus ver­brand puin voor.

Restant van het Agnietenklooster ach­ter Zusterhuis 3 te Gorinchem

Publicaties

Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem : Zusterstraat 19, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370 – 371.
Flipbook | PDF (22 MB)

Kuijl, E.A. van der (2000)
Verkennend arche­o­lo­gisch onder­zoek Zusterstraat 9 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (481 Kb)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 37590
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :
Toponiem :Zusterstraat 19
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :Archeomedia/Arnicon
Projectleider :Drs. A.J.D. Izendoorn
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :26 okto­ber 2009
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.