Zus­ter­straat 19 (1999)

Onder­zoek

Zusterstraat 19 Gorinchem, foto Martin Veen

Zus­ter­straat 19 Gorin­chem, foto Mar­tin Veen.

Rond­om het per­ceel Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vin­ci Col­le­ge, heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arni­con BV plaats­ge­von­den. Het school­ge­bouw dateert uit de 19de eeuw en zou moge­lijk plaats gaan maken voor nieuw­bouw.

Agnie­ten­kloos­ter

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie is tus­sen 1401 en 1585 het vrou­wen­kloos­ter van de Zus­ters van Agnie­ten geves­tigd. Ico­no­gra­fi­sche bron­nen uit de peri­o­de van het kloos­ter ont­bre­ken nage­noeg of zijn onvol­le­dig, zodat we niet weten hoe het kloos­ter er pre­cies uit­ge­zien heeft. Het arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek was er op gericht om even­tu­e­le res­tan­ten van het oude kloos­ter­ge­bouw te tra­ce­ren, als­me­de om de ont­wik­ke­lings­ge­schie­de­nis van het per­ceel aan de hand van de stra­ti­gra­fie te recon­stru­e­ren.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deven­ter 1558

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Uit de ver­rich­te grond­bo­rin­gen blijkt dat het onge­roerd pak­ket zich bevindt rond 3.40 meter bene­den maai­veld. Direct op de kop van dit pak­ket bevindt zich een vet­ti­ge mestrij­ke antro­po­ge­ne laag, waar­in ver­brand graan en een spoor­tje bak­steen­gruis aan­we­zig is. Spo­ren van bebou­wing uit deze peri­o­de zijn ech­ter niet aan­ge­toond. De laag dateert op zijn vroegst uit het eind van de 12de of het begin van de 13de eeuw. Het vondst­ma­te­ri­aal uit de diver­se hoger gele­gen opho­ging­sla­gen dateert uit de 14de tot en met de eer­ste helft van de 18de eeuw. In het pak­ket komt op diver­se niveaus ver­brand puin voor.

Restant van het Agnietenklooster achter Zusterhuis 3, foto Martin Veen

Res­tant van het Agnie­ten­kloos­ter ach­ter Zus­ter­huis 3, foto Mar­tin Veen

Publi­ca­ties

Kuijl, E.A. van der (2000) Gorinchem: Zusterstraat 19, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370-371. Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem: Zusterstraat 19, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370-371.
Flipbook | PDF (22 MB)
Kuijl, E.A. van der (2000) Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 9 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel. Kuijl, E.A. van der (2000)
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 9 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (481 Kb)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 37590
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:
Toponiem:Zusterstraat 19
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Archeomedia/Arnicon
Projectleider:Drs. A.J.D. Izendoorn
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 oktober 2009
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.