Zusterstraat 19 (1999)

Onderzoek

Rondom Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vinci Col­lege, heeft in janu­ari 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arni­con BV plaats­ge­von­den. Het school­ge­bouw dateert uit de 19de eeuw en zou moge­lijk plaats gaan maken voor nieuwbouw.

Zusterstraat 19 Gorinchem

Zus­ter­straat 19 Gorinchem

Agnietenklooster

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie is tus­sen 1401 en 1585 het vrou­wen­kloos­ter van de Zus­ters van Agnie­ten geves­tigd. Ico­no­gra­fi­sche bron­nen uit de peri­ode van het kloos­ter ont­bre­ken nage­noeg of zijn onvol­le­dig, zodat we niet weten hoe het kloos­ter er pre­cies uit­ge­zien heeft. Het arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek was er op gericht om even­tu­ele res­tan­ten van het oude kloos­ter­ge­bouw te tra­ce­ren, als­mede om de ont­wik­ke­lings­ge­schie­de­nis van het per­ceel aan de hand van de stra­ti­gra­fie te reconstrueren.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deven­ter 1558

Detail kaart Gorinchem door Joan Blaeu 1652

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Uit de ver­richte grond­bo­rin­gen blijkt dat het onge­roerd pak­ket zich bevindt rond 3.40 meter bene­den maai­veld. Direct op de kop van dit pak­ket bevindt zich een vet­tige mestrijke antro­po­gene laag, waarin ver­brand graan en een spoor­tje bak­steen­gruis aan­we­zig is. Spo­ren van bebou­wing uit deze peri­ode zijn ech­ter niet aan­ge­toond. De laag dateert op zijn vroegst uit het eind van de 12de of het begin van de 13de eeuw. Het vondst­ma­te­ri­aal uit de diverse hoger gele­gen opho­ging­sla­gen dateert uit de 14de tot en met de eer­ste helft van de 18de eeuw. In het pak­ket komt op diverse niveaus ver­brand puin voor.

Restant van het Agnietenklooster achter Zusterhuis 3

Res­tant van het Agnie­ten­kloos­ter ach­ter Zus­ter­huis 3

Publicaties

Kuijl, E.A. van der (2000) Gorinchem: Zusterstraat 19, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370-371. Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem: Zusterstraat 19, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370-371.
Flipbook | PDF (22 MB)
Kuijl, E.A. van der (2000) Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 9 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel. Kuijl, E.A. van der (2000)
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 19 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (481 Kb)
Terwisscha van Scheltinga, S. (2011) Het Gorcums Agnietenklooster en zijn muurschilderingen. Verslag augustus 2011, Stichting Het Holzfonds, Gorinchem. Terwisscha van Scheltinga, S. (2011)
Het Gorcums Agnietenklooster en zijn muurschilderingen. Verslag augustus 2011, Stichting Het Holzfonds, Gorinchem.
Flipbook | PDF (2,1 MB)

Metagegevens

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 37590
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:
Toponiem:Zusterstraat 19
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Archeomedia/Arnicon
Projectleider:Drs. A.J.D. Izendoorn
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 oktober 2009
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.