Arkelsedijk (2012)

Onderzoek

Arkelsedijk Gorinchem

Arkelsedijk

In opdracht van Ziggo B.V. is door Hollandia archeologen in maart/april 2012 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd voor twee percelen langs de Arkelsedijk te Gorinchem. De reden voor het onderzoek was de geplande bouw van een bedrijvenpand waarbij de bodem tot een diepte van 2 m zou worden geroerd. Daarnaast treedde er mogelijk een bodemverstoring op door het slaan van heipalen.

Uit het archeologisch bureauonderzoek is gebleken dat de planlocatie zich op de westelijke oeverwal van de Linge bevindt. Op deze oeverwal kunnen archeologische resten uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en/of de vroege middeleeuwen worden verwacht. Aan het begin van de 14de eeuw werd er over deze oeverwal de Arkelsedijk aangelegd, waarbij het plangebied buitendijks kwam te liggen. Het terrein is daarna waarschijnlijk in gebruik genomen als akker-, wei- of bosland. Uit 19de-eeuwse bronnen blijkt dat er vanaf de oevers gevist werd.

Booronderzoek
Omdat de geplande werkzaamheden de verwachte archeologische resten zouden verstoren, werd het archeologisch verwachtingsmodel getoetst aan de hand van een karterend booronderzoek.

Het booronderzoek heeft uitgewezen dan er binnen het plangebied geen archeologische resten aanwezig zijn die door de geplande werkzaamheden zullen worden verstoord. De bovenste 0,5 tot 1,5 m bestaat uit een recentelijk geroerde laag. De verwachte oeverwal is alleen in het oostelijk deel van het plangebied aangetroffen en was waarschijnlijk afgetopt. Daarnaast zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Op basis van het booronderzoek is geadviseerd om het plangebied vrij te geven. Er behoefde geen archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. Wel moest de uitvoerder van de werkzaamheden op de hoogte worden gebracht van de plicht om toevalsvondsten bij uitvoering van het grondwerk te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988, artikel 53, lid 1.

Publicaties

M. Sonders
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 409; Zaandijk; 2012.
Bekijk | Download (4,27 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Arkelsedijk (2012) 51.846828, 4.988652

 

Archisnummer(s):51125 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.475/428.730
127.500/428.755
127.522/428.734
127.515/428.722
Toponiem:Arkelsedijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
Uitvoerder:Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Ziggo B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Maart/april 2012
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.