Arkelsedijk (2012)

Onderzoek

Arkelsedijk Gorinchem

Arkels­edijk Gorinchem

In opdracht van Ziggo B.V. is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in maart/​april 2012 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek d.m.v. borin­gen uit­ge­voerd voor twee per­ce­len langs de Arkels­edijk te Gorin­chem. De reden voor het onder­zoek was de geplande bouw van een bedrij­ven­pand waar­bij de bodem tot een diepte van 2 m zou wor­den geroerd. Daar­naast treedde er moge­lijk een bodem­ver­sto­ring op door het slaan van heipalen.

Uit het arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is geble­ken dat de plan­lo­ca­tie zich op de wes­te­lijke oever­wal van de Linge bevindt. Op deze oever­wal kun­nen arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de late ijzer­tijd, Romeinse tijd en/​of de vroege mid­del­eeu­wen wor­den ver­wacht. Aan het begin van de 14de eeuw werd er over deze oever­wal de Arkels­edijk aan­ge­legd, waar­bij het plan­ge­bied bui­ten­dijks kwam te lig­gen. Het ter­rein is daarna waar­schijn­lijk in gebruik geno­men als akker‑, wei- of bos­land. Uit 19de-eeuwse bron­nen blijkt dat er vanaf de oevers gevist werd.

Booronderzoek

Omdat de geplande werk­zaam­he­den de ver­wachte arche­o­lo­gi­sche res­ten zou­den ver­sto­ren, werd het arche­o­lo­gisch ver­wach­tings­mo­del getoetst aan de hand van een kar­te­rend booronderzoek.

Het boor­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dan er bin­nen het plan­ge­bied geen arche­o­lo­gi­sche res­ten aan­we­zig zijn die door de geplande werk­zaam­he­den zul­len wor­den ver­stoord. De boven­ste 0,5 tot 1,5 m bestaat uit een recen­te­lijk geroerde laag. De ver­wachte oever­wal is alleen in het oos­te­lijk deel van het plan­ge­bied aan­ge­trof­fen en was waar­schijn­lijk afge­topt. Daar­naast zijn er geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen die wij­zen op de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche res­ten in de bodem.

Op basis van het boor­on­der­zoek is gead­vi­seerd om het plan­ge­bied vrij te geven. Er behoefde geen arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek uit­ge­voerd te wor­den. Wel moest de uit­voer­der van de werk­zaam­he­den op de hoogte wor­den gebracht van de plicht om toe­vals­vond­sten bij uit­voe­ring van het grond­werk te mel­den bij de bevoegde over­heid, zoals aan­ge­ge­ven in de Monu­men­ten­wet 1988, arti­kel 53, lid 1.

Publicatie

Sonders, M. (2012) Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 409, Zaandijk Sonders, M. (2012)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 409, Zaandijk
Flipbook | PDF (4,27 MB)

Metadata

Archisnummer(s):51125 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.475/428.730
127.500/428.755
127.522/428.734
127.515/428.722
Toponiem:Arkelsedijk
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Ziggo B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Maart/april 2012
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-znp-3nxe

Reacties zijn gesloten.