Haarweg 85 (2019)

Onderzoek

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Haarweg 85 Gorinchem Gemeente Gorinchem

Haar­weg 85.

Het arche­o­lo­gisch onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van de ver­gun­ning­pro­ce­dure voor de bouw van een nieuwe schuur met een omvang van 16 x 24 meter ter plaatse van de Haar­weg 85. De opper­vlakte van het plan­ge­bied bedraagt circa 400 m².

Conclusies onderzoek

De belang­rijk­ste te voor­ziene bodem­ver­sto­rin­gen betref­fen de aan­leg van de bouw­put voor de nieuwe schuur, tot op een diepte van circa 0.5 meter bene­den het maai­veld. Voor­af­gaand aan het arche­o­lo­gisch onder­zoek waren de hei­werk­zaam­he­den afge­rond. Op de kaart van het vige­rende Beste­mings­plan Bui­ten­ge­bied Gorin­chem ( PDF bestand archeologie gemeente Gorinchem PDF 6 MB) wordt ter plaatse van het plan­ge­bied een zone weer­ge­ge­ven met een arche­o­lo­gi­sche dub­bel­be­stem­ming (Waarde – Arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting hoog PM1). Voor een der­ge­lijke zone geldt op basis van arti­kel 21 van de bestem­mings­plan­re­gels een onder­zoek­ver­plich­ting wan­neer daar in het kader van de ver­le­ning van een omge­vings­ver­gun­ning bodem­ver­sto­rin­gen wor­den voor­zien met een opper­vlakte van meer dan 50 m² en met een diepte van meer dan 0.3 meter bene­den het maai­veld. Ter plaatse van het noor­de­lijk deel van het plan­ge­bied wordt een zone weer­ge­ge­ven met nog een tweede arche­o­lo­gi­sche dub­bel­be­stem­ming (Waarde – Arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting zeer hoog LMNT2). Voor een der­ge­lijke zone geldt op basis van arti­kel 28 van de bestem­mings­plan­re­gels een onder­zoek­ver­plich­ting wan­neer daar in het kader van de ver­le­ning van een omge­vings­ver­gun­ning bodem­ver­sto­rin­gen wor­den voor­zien met een opper­vlakte van meer dan 30 m² en met een diepte van meer dan 0.3 meter bene­den het maai­veld. In het kader van de ver­gun­ning­pro­ce­dure voor de plan­ont­wik­ke­ling moest dan ook een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van grond­bo­rin­gen (IVO-Ove­rig) wor­den uit­ge­voerd, als eer­ste stap in de arche­o­lo­gi­sche monumentenzorgcyclus.

Uitsnede kadastrale minuut Gorinchem 1811-1832 met het plangebied Haarweg 85

Uit­snede kadas­trale minuut 1811 – 1832 met het plangebied.

Op basis van het arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en het IVO-Ove­rig kun­nen de vol­gende con­clu­sies wor­den getrokken :

1. Ter plaatse van het zui­de­lijke deel van het plan­ge­bied is een bodem­op­bouw aan­we­zig met een sub-recent opge­brachte puin­laag met een dikte van 0.4 – 0.8 meter, op een oude bouw­voor, op meer­dere lagen beho­rende tot de (oever-) Afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de Afzet­tin­gen van Tiel), op meer­dere lagen eer­dere (oever-) Afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de Afzet­tin­gen van Tiel), op oudere (oever-) afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de afzet­tin­gen van Gor­kum). Op basis van de diepte tot waarop (venige) klei­a­fzet­tin­gen zijn aan­ge­trof­fen – en van­wege het ont­bre­ken van Hol­land­veen – zou kun­nen wor­den gecon­clu­deerd dat de ter plaatse en ten noor­den van het plan­ge­bied gele­gen stroom­gor­del van Spijk hier ook al actief is geweest gedu­rende de laat­ste Gor­kum-trans­gres­sie­fase en dus ouder is dan wordt aan­ge­no­men. Ter plaatse van het noor­de­lijke deel van het plan­ge­bied ont­bre­ken de oudere Afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de afzet­tin­gen van Gor­kum) en zijn waar­schijn­lijk aan de Stroom­gor­del van Spijk gere­la­teerde, diep rei­kende (geul­zand-) Afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de Afzet­tin­gen van Tiel) aanwezig.

2. Arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de Late Mid­del­eeu­wen en de Nieuwe Tijd kun­nen hier direct onder sub-recente opho­gings­laag en de oude bouw­voor wor­den aan­ge­trof­fen, op en in de top van de (geul- en oever-) Afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de Afzet­tin­gen van Tiel), vanaf een diepte van circa 0.7 – 1.2 meter bene­den het maaiveld.

Uitsnede kaart 'den Zuidhollandse waard met de aangrenzende landen' (1642), collectie Hingman.

Uit­snede kaart ‘den Zuid­hol­landse waard met de aan­gren­zende lan­den’ (1642), col­lec­tie Hing­man, Nati­o­naal Archief.

3. Het plan­ge­bied is gele­gen in een gebied dat waar­schijn­lijk vanaf de 11de eeuw is ont­gon­nen. De ten noor­den van het plan­ge­bied gele­gen Haar­weg diende des­tijds als ont­gin­ningsas. Op basis van his­to­risch onder­zoek kan wor­den gecon­clu­deerd dat de per­ce­len langs de Haar­weg in ieder geval vanaf 1794 bebouwd waren. Deze bebou­wing lag waar­schijn­lijk op huis­ter­pen, zoals de huis­ter­pen ten noor­den en ten noord­wes­ten van het plan­ge­bied. Op basis van het Actu­eel Hoog­te­be­stand Neder­land (AHN) kan wor­den gecon­clu­deerd dat het plan­ge­bied – in tegen­stel­ling wat op de arche­o­lo­gi­sche beleids­kaart en de bestem­mings­plan­k­aart wordt gesug­ge­reerd – niet is gele­gen op de flank van een oude huis­terp. Op basis van de oude kaar­ten kan wor­den gecon­clu­deerd dat de kans op de aan­we­zig­heid van bebou­wings­res­ten uit de Nieuwe Tijd (voor 1890) ter plaatse van het plan­ge­bied zeer klein is. Het­zelfde geldt voor arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de Mid­del­eeu­wen. Het aan­tref­fen van spo­ren die gere­la­teerd kun­nen wor­den aan de bewo­ning van de huis­terp is rela­tief klein, omdat het plan­ge­bied ten zui­den van de huis­terp is gele­gen. Der­ge­lijke res­ten kun­nen wel wor­den ver­wacht ter plaatse van de ten noor­den en ten noord­wes­ten van het plan­ge­bied gele­gen huisterpen.

Vanaf een diepte van circa 0.7 – 1.2 meter bene­den het maai­veld, zou­den nog wel arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de Late Pre­his­to­rie en de Romeinse Tijd aan­we­zig kun­nen zijn, op en in de top van de Afzet­tin­gen van de For­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de Afzet­tin­gen van Tiel). Ter plaatse van het zui­de­lijke deel van het plan­ge­bied zou­den vanaf een diepte van circa 2.5 – 2.8 meter bene­den het maai­veld (circa 3.0 – 3.4 meter –NAP zou­den arche­o­lo­gi­sche res­ten aan­we­zig kun­nen zijn op en in de afzet­tin­gen van de for­ma­tie van Ech­teld (vol­gens de klas­sieke nomen­cla­tuur gere­kend tot de Afzet­tin­gen van Gorkum).

Aanbevelingen

Op basis van het uit­ge­voerde arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek (IVO-Ove­rig) moet wor­den gecon­clu­deerd dat de voor­ge­no­men plan­re­a­li­sa­tie niet zal lei­den tot de aan­tas­ting van behou­dens­waar­dige arche­o­lo­gi­sche res­ten. Bij de plan­re­a­li­sa­tie zal alleen de sub-recente puin­laag wor­den aan­ge­sne­den, of hoog­stens de top van de daar­on­der gele­gen oude bouw­voor. Arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek wordt daarom niet nood­za­ke­lijk geacht. Er wordt aan­be­vo­len om de arche­o­lo­gi­sche dub­bel­be­stem­ming te hand­ha­ven omdat hier bij die­pere bodem­ver­sto­rin­gen moge­lijk wel arche­o­lo­gi­sche res­ten kun­nen wor­den aangesneden.

Publicatie

Melis, J. (2019) Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariseren Veldonderzoek door middel van Grondboringen Plangebied Haarweg 85 Gorinchem Gemeente Gorinchem Melis, J. (2019)
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Haarweg 85 Gorinchem Gemeente Gorinchem, Heinenoord.
Flipbook | PDF (4 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):4752695100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:124.501/ 428.878
124.516/ 428.880
124.499/ 428.903
124.514/ 428.904
Toponiem:Haarweg 85
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen.
Uitvoerder:SOB Research voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek
Projectleider:J.E. van den Bosch
Opdrachtgever:W. de Groot Landbouw, Dalem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:november 2019
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.