Papland 8 – 10 (2017)

Onderzoek

Papland 8-10

Pap­land 8 – 10

In sep­tem­ber 2017 is in opdracht van A. de Nijs Beheer BV door Tran­sect een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan het Pap­land 8 – 10. De aan­lei­ding van het onder­zoek vormt de her­ont­wik­ke­ling van het ter­rein, waar­bij de bestaande bebou­wing zal wor­den gesloopt en een nieuwe par­keer­ga­rage zal wor­den gebouwd. Hier­voor dient een omge­vings­ver­gun­ning te wor­den aangevraagd.

Bij de voor­ge­no­men ingre­pen zal grond­ver­zet plaats­vin­den, waar­door de oor­spron­ke­lijke bodem en daar­mee even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten in het gebied kun­nen wor­den ver­stoord. Om de voor­ge­no­men ont­wik­ke­lin­gen te kun­nen laten plaats­vin­den, is op grond van het bestem­mings­plan Bui­ten­ter­rein en sta­ti­ons­ge­bied (2016) als onder­deel van de ver­gun­nings­aan­vraag een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek nodig.

Lage verwachting

Op basis van het veld­on­der­zoek is vast­ge­steld dat het plan­ge­bied een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting heeft. Er zijn geen oever- of cre­vas­seaf­zet­tin­gen van de Linge of Spijk stroom­rug aan­ge­trof­fen, zoals dit op grond van het bureau­on­der­zoek moge­lijk zou zijn. Er zijn uit­slui­tend kom­af­zet­tin­gen gevon­den, die wij­zen op rela­tief natte omstan­dig­he­den in het plan­ge­bied. Deze zijn door­gaans niet bewoon­baar, van­waar een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting op res­ten uit de IJzer­tijd-Late Mid­del­eeu­wen is toe­ge­kend. De top van het bodem­pro­fiel bestaat uit een dijk­door­braak­af­zet­ting, die ver­moe­de­lijk in de vroege Nieuwe tijd in het plan­ge­bied is afge­zet. Getuige de scherpe over­gang tus­sen het over­slag­pak­ket en de kom­af­zet­tin­gen heeft er moge­lijk ero­sie plaats­ge­von­den van de top van de kom­af­zet­tin­gen. Hier­bij zul­len even­tu­ele ont­gin­nings­spo­ren uit de Late Mid­del­eeu­wen-Vroege Nieuwe tijd zijn aangetast.

Publicatie

Puijenbroek, F.P.J. & M. Verboom-Jansen (2017) Gorinchem, Papland 8-10. Puijenbroek, F.P.J. & M. Verboom-Jansen (2017)
Gorinchem, Papland 8-10. Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Transect-rapport 1414, Utrecht.
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

Archisnummer(s):4563876100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.386/429.016 (centrum)
Toponiem:Papland 8-10
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek
Uitvoerder:Transect B.V.
Projectleider:T. Nales
Opdrachtgever:A. de Nijs beheer BV
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:september 2017
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-zvz-f578

Reacties zijn gesloten.