Groenmarkt 8 (2003)

Onderzoek

Groenmarkt 8 Gorinchem

Groen­markt 8, foto Mar­tin Veen.

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der boor­on­der­zoek en een proef­sleu­ven­on­der­zoek, gecom­bi­neerd met een arche­o­lo­gi­sche sloop­be­ge­lei­ding, is beslo­ten een defi­ni­tief arche­o­lo­gisch onder­zoek uit te voe­ren op die plaat­sen waar nieuw­bouw gepland was en waar in situ behoud van de vind­plaats niet moge­lijk bleek.

Noordzijde van de Groenmarkt (1882) met de opgravingslocatie, foto Regionaal Archief Gorinchem.

De Groen­markt (1882) met de opgra­vingslo­ca­tie, foto­col­lec­tie Regi­o­naal Archief Gorin­chem.

Gasthuis

De voor­on­der­zoe­ken wezen uit dat arche­o­lo­gi­sche res­ten uit het begin van de stads­ont­wik­ke­ling van Gorin­chem te ver­wach­ten waren. De oud­ste vroeg 14de-eeuw­se res­ten bestaan met name uit een aan­tal grep­pels van een bewo­ning met een sterk agra­risch karak­ter. De jon­ge­re res­ten bestaan uit aan­zien­lij­ke ste­nen struc­tu­ren, met hout­bouw en vlecht­werk, kui­len, beer­kel­ders en der­ge­lij­ke.

Detail kaart Joan Blaeu met de bebouwing van het gasthuis naast de Gasthuisgang

Detail kaart Joan Blaeu met de bebou­wing van het gebied naast de Gast­huis­gang

Uit his­to­risch onder­zoek is geble­ken dat van het begin van de 14de tot het eind van de 16de eeuw hier een gast­huis heeft gestaan, waar deze vond­sten hoogst­waar­schijn­lijk mee te ver­bin­den zijn. Van diver­se gebou­wen die tot dit gast­huis heb­ben behoord is nog één pand aan­we­zig in de nabije omge­ving van de onder­zoekslo­ka­tie. De meest recen­te van de aan­ge­trof­fen muur­res­ten en spo­ren zijn uit de 17de-18de eeuw te date­ren en zijn te ver­bin­den met stads­be­wo­ning na ver­hui­zing van het gast­huis naar de Haarstraat.

Opgraving Groenmarkt 8 Gorinchem graven tussen de heipalen van de vorige bebouwing

Gra­ven tus­sen de hei­pa­len van de vori­ge bebou­wing, foto Arche­o­me­dia.

Schrijfstiften

Een bij­zon­de­re vondst bestond uit 65 meta­len en benen schrijf­stif­ten 1 bij elkaar gevon­den in één kuil. Met name de 13de tot 15de eeuw­se spo­ren lever­den veel, goed gecon­ser­veer­de, vond­sten op, waar­on­der bij­zon­der veel aar­de­werk, bot­ma­te­ri­aal, meta­len en leren voor­wer­pen (o.a. vele schoe­nen en een frag­ment van een zwaard­sche­de). Door de vele mest­la­gen, beer­put­ten en der­ge­lij­ke die wer­den aan­ge­trof­fen is ook eco­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd ten­ein­de meer infor­ma­tie over de ont­wik­ke­ling van de stad in de Mid­del­eeu­wen te ver­krij­gen.

Literatuur

Aa, A.J. van der (1836-1851) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 677 Aa, A.J. van der (1843)
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 682.
WorldCat | Google Books | FlipbookPDF (67 MB)
Van een oud gasthuis tot 't nieuwe gasthuis Busch, A.J. (1973)
Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis, Gorinchem.
PDF (800 kB)
Busch, A.J. & K. Hazelaar (1999) Huize Groenmarkt 1606-1999, Gorinchem. Busch, A.J. & K. Hazelaar (1999)
Huize Groenmarkt 1606-1999, Gorinchem.
Flipbook | PDF (3 MB)
Haaster, H. van (2005) Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), BIAXiaal 216, Zaandijk. Haaster, H. van (2005)
Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), BIAXiaal 216, Zaandijk.
FlipbookPDF (520 kB)
Hoegen, R. & M. Nokkert (2004) Gorinchem: Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2003, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 36, p. 84. Hoegen, R. & M. Nokkert (2004)
Gorinchem: Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2003, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 36, p. 84.
Flipbook | PDF (977 kB)
Hoogendijk, T. (2018)Schrijfstiften en pelgrimsinsignes uit Gorcumse bodem, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 158. Hoogendijk, T. (2018)
Schrijfstiften en pelgrimsinsignes uit Gorcumse bodem, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 158.
WorldCat
Kaptijn, E. (2003) Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel. Kaptijn, E. (2003)
Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (1,54 MB)
Koning, M.W.A. (2009) Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem. Standaardrapportage opgraving, Archeomedia Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan den IJssel. Koning, M.W.A. de (2009)
Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem. Standaardrapportage opgraving, Archeomedia Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (58,23 MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt in Gorinchem (2003), Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt in Gorinchem (2003), Tiel.
Flipbook | PDF (418 kB)
Oud Gorcum Varia 1962 Telders, A. (1962)
Het Oude Vrouwenhuis te Gorinchem, in: Oud Gorcum Varia 1962, Gorinchem.
Flipbook | PDF (4 MB)

Veen, M.C.W. (2011) Schrijfstiften uit Gorinchem, in: Westerheem 60, p. 298-300 Veen, M.C.W. (2011)
Schrijfstiften uit Gorinchem, in: Westerheem 60, p. 298-300
Flipbook | PDF (1,3 MB)

Foto’s

« 1 van 17 »

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):5128
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.556/426.869 (centrum)
Toponiem:Groenmarkt 8 (2003)
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch: opgraving
Uitvoerder:Archeomedia/Arnicon, Nieuwerkerk aan den IJssel
Projectleider:Drs. M.W.A. de Koning
Opdrachtgever:Woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren (later Poort 6)
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:13 augustus 2003
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.