Groenmarkt 8 (2003)

Onderzoek

Groenmarkt 8 Gorinchem

Groen­markt 8

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der boor­on­der­zoek en een proef­sleu­ven­on­der­zoek, gecom­bi­neerd met een arche­o­lo­gi­sche sloop­be­ge­lei­ding, was beslo­ten een defi­ni­tief arche­o­lo­gisch onder­zoek uit te voe­ren op die plaat­sen waar nieuw­bouw gepland was en waar in situ behoud van de vind­plaats niet moge­lijk bleek.

Noordzijde van de Groenmarkt in 1882 met de opgravingslocatie

De Groen­markt in 1882 met de opgravingslocatie

Gasthuis

De voor­on­der­zoe­ken wezen uit dat arche­o­lo­gi­sche res­ten uit het begin van de stads­ont­wik­ke­ling van Gorin­chem te ver­wach­ten waren. De oud­ste vroeg 14de-eeuwse res­ten bestaan met name uit een aan­tal grep­pels van een bewo­ning met een sterk agra­risch karak­ter. De jon­gere res­ten bestaan uit aan­zien­lijke ste­nen struc­tu­ren, met hout­bouw en vlecht­werk, kui­len, beer­kel­ders en dergelijke.

Detail kaart Joan Blaeu met de bebouwing van het gasthuis naast de Gasthuisgang

Detail kaart Joan Blaeu met de bebou­wing van het gebied naast de Gasthuisgang

Uit his­to­risch onder­zoek is geble­ken dat van het begin van de 14de tot het eind van de 16de eeuw hier een gast­huis heeft gestaan, waar deze vond­sten hoogst­waar­schijn­lijk mee te ver­bin­den zijn. Van diverse gebou­wen die tot dit gast­huis heb­ben behoord is nog één pand aan­we­zig in de nabije omge­ving van de onder­zoekslo­ka­tie. De meest recente van de aan­ge­trof­fen muur­res­ten en spo­ren zijn uit de 17de-18de eeuw te date­ren en zijn te ver­bin­den met stads­be­wo­ning na ver­hui­zing van het gast­huis naar de Haarstraat.

Opgraving Groenmarkt 8 Gorinchem graven tussen de heipalen van de vorige bebouwing

Gra­ven tus­sen de hei­pa­len van de vorige bebouwing

Schrijfstiften

Een bij­zon­dere vondst bestond uit 65 meta­len en benen schrijf­stif­ten 1 bij elkaar gevon­den in één kuil. Met name de 13de tot 15de eeuwse spo­ren lever­den veel, goed gecon­ser­veerde, vond­sten op, waar­on­der bij­zon­der veel aar­de­werk, bot­ma­te­ri­aal, meta­len en leren voor­wer­pen (o.a. vele schoe­nen en een frag­ment van een zwaard­schede). Door de vele mest­la­gen, beer­put­ten en der­ge­lijke die wer­den aan­ge­trof­fen is ook eco­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd ten­einde meer infor­ma­tie over de ont­wik­ke­ling van de stad in de Mid­del­eeu­wen te verkrijgen.

Literatuur

Aa, A.J. van der (1836-1851) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 677 Aa, A.J. van der (1843)
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 682.
WorldCat | Google Books | FlipbookPDF (67 MB)
Busch, A.J. (1973) Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis, Gorinchem Busch, A.J. (1973)
Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis, Gorinchem.
PDF (800 kB)
Busch, A.J. & K. Hazelaar (1999) Huize Groenmarkt 1606-1999, Gorinchem. Busch, A.J. & K. Hazelaar (1999)
Huize Groenmarkt 1606-1999, Gorinchem.
Flipbook | PDF (3 MB)
Haaster, H. van (2005) Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), BIAXiaal 216, Zaandijk. Haaster, H. van (2005)
Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), BIAXiaal 216, Zaandijk.
FlipbookPDF (520 kB)
Hoegen, R. & M. Nokkert (2004) Gorinchem: Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2003, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 36, p. 84. Hoegen, R. & M. Nokkert (2004)
Gorinchem: Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2003, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 36, p. 84.
Flipbook | PDF (977 kB)
Hoogendijk, T. (2018)Schrijfstiften en pelgrimsinsignes uit Gorcumse bodem, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 158. Hoogendijk, T. (2018)
Schrijfstiften en pelgrimsinsignes uit Gorcumse bodem, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 158.
WorldCat
Kaptijn, E. (2003) Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel. Kaptijn, E. (2003)
Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (1,54 MB)
Koning, M.W.A. (2009) Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem. Standaardrapportage opgraving, Archeomedia Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan den IJssel. Koning, M.W.A. de (2009)
Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem. Standaardrapportage opgraving, Archeomedia Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (58,23 MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt in Gorinchem (2003), Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt in Gorinchem (2003), Tiel.
Flipbook | PDF (418 kB)
Telders, A. (1962) Het Oude Vrouwenhuis te Gorinchem, in: Oud Gorcum Varia 1962, Gorinchem. Telders, A. (1962)
Het Oude Vrouwenhuis te Gorinchem, in: Oud Gorcum Varia 1962, Gorinchem.
Flipbook | PDF (4 MB)

Veen, M.C.W. (2011) Schrijfstiften uit Gorinchem, in: Westerheem 60, p. 298-300 Veen, M.C.W. (2011)
Schrijfstiften uit Gorinchem, in: Westerheem 60, p. 298-300
Flipbook | PDF (1,3 MB)

Foto’s

« van  20  »

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):5128
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.556/426.869 (centrum)
Toponiem:Groenmarkt 8 (2003)
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch: opgraving
Uitvoerder:Archeomedia/Arnicon, Nieuwerkerk aan den IJssel
Projectleider:Drs. M.W.A. de Koning
Opdrachtgever:Woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren (later Poort 6)
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:13 augustus 2003
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.