Groen­markt 8 (2003)

Onder­zoek

Gasthuispoortje aan de Grote Markt

Het Gast­huis­poortje Ach­ter de Kerk her­in­nert aan het mid­del­eeuw­se gast­huis

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der boor­on­der­zoek en een proef­sleu­ven­on­der­zoek, gecom­bi­neerd met een arche­o­lo­gi­sche sloop­be­ge­lei­ding, is beslo­ten een defi­ni­tief arche­o­lo­gisch onder­zoek uit te voe­ren op die plaat­sen waar nieuw­bouw gepland was en waar in situ behoud van de vind­plaats niet moge­lijk bleek.

Gast­huis
De voor­on­der­zoe­ken wezen uit dat arche­o­lo­gi­sche res­ten uit het begin van de stads­ont­wik­ke­ling van Gorin­chem te ver­wach­ten waren. De oud­ste vroeg 14de-eeuw­se res­ten bestaan met name uit een aan­tal grep­pels van een bewo­ning met een sterk agra­risch karak­ter. De jon­ge­re res­ten bestaan uit aan­zien­lij­ke ste­nen struc­tu­ren, met hout­bouw en vlecht­werk, kui­len, beer­kel­ders en der­ge­lij­ke. Uit his­to­risch onder­zoek is geble­ken dat van het begin van de 14de tot het eind van de 16de eeuw hier een gast­huis heeft gestaan, waar deze vond­sten hoogst­waar­schijn­lijk mee te ver­bin­den zijn. Van diver­se gebou­wen die tot dit gast­huis heb­ben behoord is nog één pand aan­we­zig in de nabije omge­ving van de onder­zoekslo­ka­tie. De meest recen­te van de aan­ge­trof­fen muur­res­ten en spo­ren zijn uit de 17de-18de eeuw te date­ren en zijn te ver­bin­den met stads­be­wo­ning na ver­hui­zing van het gast­huis naar de Haarstraat.

Dobbelsteen, opgesloten in een kooitje, 15de eeuw (hoogte 10 mm.)

Dob­bel­steen, opge­slo­ten in een kooi­tje, 15de eeuw (hoog­te 10 mm.)

Schrijf­stif­ten
Een bij­zon­de­re vondst bestond uit ca 65 meta­len en benen schrijf­stif­ten die in één kuil gevon­den zijn. Met name de 13de tot 15de eeuw­se spo­ren lever­den veel, goed gecon­ser­veerd, vondst­ma­te­ri­aal op, waar­on­der bij­zon­der veel aar­de­werk, bot­ma­te­ri­aal, meta­len en leren voor­wer­pen (o.a. vele schoe­nen en een frag­ment van een zwaard­sche­de). Door de vele mest­la­gen, beer­put­ten en der­ge­lij­ke die wer­den aan­ge­trof­fen is ook eco­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd ten­ein­de meer infor­ma­tie over de ont­wik­ke­ling van de stad in de Mid­del­eeu­wen te ver­krij­gen.

Publi­ca­ties

R. Hoe­gen & M. Nok­kert
Gorin­chem: Groen­markt; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2003 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 36e jaar­gang 2004; p. 84.
Flip­book | PDF (977 KB)

E. Kap­tijn
Arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding aan de Groen­markt  te Gorin­chem; Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel; juli 2003; Arche­o­me­dia Rap­port A03-205-Y.
Flip­book | PDF (1,54 MB)

M.W.A. de Koning et al.
Arche­o­lo­gisch onder­zoek Groen­markt 8 te Gorin­chem, Stan­daard­rap­por­ta­ge opgra­ving; Rap­port A03-338-K; Nieu­wer­kerk aan de IJs­sel; 2009.
Flip­book | PDF (58,23 MB)

H. van Haas­ter
Klad­ders, fruy­ten, wer­moe­sen, mostaert en amel­co­ren, Resul­ta­ten van het arche­o­bo­ta­nisch onder­zoek op de Groen­markt in Gorin­chem (1300–1775); BIAXi­aal 216. Zaan­dijk; 2005.
Flip­bookPDF (519,53 kB)

J. van Oost­veen
Tabaks­pij­pen van de opgra­ving Groen­markt (2003); Tiel; 2010.
Flip­book | PDF (418 KB)

M.C.W. Veen
Schrijf­stif­ten uit Gorin­chem; Wes­ter­heem, het tijd­schrift voor de Neder­land­se arche­o­lo­gie; jaar­gang 60 2011; p. 298–300

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):5128
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.556/426.869 (cen­trum)
Topo­niem:Groen­markt 8 (2003)
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Arche­o­lo­gisch: opgra­ving
Uit­voer­der:Archeomedia/Arnicon, Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel
Pro­ject­lei­der:Drs. M.W.A. de Koning
Opdracht­ge­ver:Woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren, later Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:13 augus­tus 2003
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.