Laag Dalemseweg | plangebied Hoog Dalem (2006)

Onderzoek

Laag Dalemseweg plangebied Hoog Dalem

Hoog Dalem 2006

Van 12 tot en met 15 sep­tem­ber 2006 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in het plan­ge­bied Hoog­da­lem in de gemeente Gorin­chem. Het onder­zoek vond plaats op een per­ceel aan de Laag Dalem­se­weg. In het gebied was woning­bouw gepland.

Voor­on­der­zoek had gere­sul­teerd in het ver­moe­den dat zich ter plaatse res­ten van een mid­del­eeuwse vind­plaats zou­den kun­nen bevin­den. De gemeente Gorin­chem heeft opdracht gege­ven om arche­o­lo­gisch onder­zoek uit te voe­ren om de even­tu­ele vind­plaats of vind­plaat­sen in kaart te bren­gen. De gemeente had als doel­stel­ling de resul­ta­ten van het onder­zoek zoveel moge­lijk in de plan­uit­wer­king te betrekken

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuwse ‑of oudere- vind­plaats ter plekke of in de nabij­heid van het onder­zochte ter­rein. De enige antro­po­gene spo­ren die onder de bouw­voor zijn aan­ge­trof­fen zijn recente drains, deze komen over het hele ter­rein voor. De scher­ven die door RAAP zijn ver­za­meld tij­dens het kar­te­rende onder­zoek zijn ofwel de enige res­ten van een vol­le­dig ver­stoorde vind­plaats op dit ter­rein, of ze zijn van elders aan­ge­voerd. De vind­plaats zou geheel ver­stoord kun­nen zijn, omdat de laag waarin de spo­ren gegra­ven zou­den moe­ten zijn in de bouw­voor is opge­no­men door het ploe­gen. De vond­sten kun­nen van elders zijn aan­ge­voerd in het kader van een grond­ver­be­te­ring of bemes­ting. Moge­lijk is ook de top van de stroom­gor­del met de res­ten van een neder­zet­ting- in de loop der tijd geë­ga­li­seerd door land­bouw­werk­zaam­he­den en over een ander deel van het ter­rein ver­spreid geraakt.

Foto’s

Publicaties

Kluiving, S.J. (2004) Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft. Kluiving, S.J. (2004)
Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft.
Flipbook | PDF (1,23 MB)
Müller, A. (2005) Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1161, Amsterdam. Müller, A. (2005)
Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1161, Amsterdam.
Flipbook |PDF (1,65 MB); bijlage 1 Flipbook | PDF (248,47 kB); bijlage 2   Flipbook |PDF (27,98 MB)
Rooijen, E.J. van (2006) Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk. Rooijen, E.J. van (2006)
Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3,26 MB)

Metagegevens

Archisnummer(s):18332 (meldingsnummer IVO-P)
2201 (vondstmeldingsnummer IVO-B)
401682 (waarnemingsnummer IVO-B)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:129.469/427.477
129.663/427.464
129.652/427.379
129.464/427.393
Toponiem:Plangebied Hoog Dalem
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. E.J. van Rooijen
Opdrachtgever:Houweling Architecten
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:12-9-2006 (IVO-P)
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.