Hoog Dalem (2006)

Onderzoek

Hoog Dalem 2006

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuw­se -of oude­re- vind­plaats ter plek­ke of in de nabij­heid van het onder­zoch­te ter­rein. De eni­ge antro­po­ge­ne spo­ren die onder de bouw­voor zijn aan­ge­trof­fen zijn recen­te drains, deze komen over het hele ter­rein voor. De scher­ven die door RAAP zijn ver­za­meld tij­dens het kar­te­ren­de onder­zoek zijn ofwel de eni­ge res­ten van een vol­le­dig ver­stoor­de vind­plaats op dit ter­rein, of ze zijn van elders aan­ge­voerd. De vind­plaats zou geheel ver­stoord kun­nen zijn, omdat de laag waar­in de spo­ren gegra­ven zou­den moe­ten zijn in de bouw­voor is opge­no­men door het ploe­gen. De vond­sten kun­nen van elders zijn aan­ge­voerd in het kader van een grond­ver­be­te­ring of bemes­ting. Mogelijk is ook de top van de stroom­gor­del met de res­ten van een neder­zet­ting- in de loop der tijd geë­ga­li­seerd door land­bouw­werk­zaam­he­den en over een ander deel van het ter­rein ver­spreid geraakt.

Foto’s

« 1 van 2 »

Publicaties

Kluiving, S.J. (2004)
Bureauonderzoek voor­af­gaand aan het arche­o­lo­gisch inven­ta­ri­se­rend en waar­de­rend boor­on­der­zoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft.
Flipbook | PDF (1,23 MB)

Müller, A. (2005)
Plangebied Hoog Dalem, gemeen­te Gorinchem. Archeologisch voor­on­der­zoek : een bureau en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, RAAP-rap­port 1161, Amsterdam.
Flipbook |PDF (1,65 MB); bij­la­ge 1 Flipbook | PDF (248,47 kB); bij­la­ge 2   Flipbook |Download (27,98 MB)

Rooijen, E.J. van (2006)
Inventariserend veld­on­der­zoek plan­ge­bied Hoog-Dalem, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3,26 MB)

Metagegevens

 

Archisnummer(s):18332 (mel­dings­num­mer IVO-P)
2201 (vondstmel­dings­num­mer IVO-B)
401682 (waar­ne­mings­num­mer IVO-B)
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :129.469/427.477
129.663/427.464
129.652/427.379
129.464/427.393
Toponiem :Plangebied Hoog Dalem
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-P
Uitvoerder :Hollandia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaandijk
Projectleider :Drs. E.J. van Rooijen
Opdrachtgever :Architektenbueau Houweling
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :12-9-2006 (IVO-P)
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.