Hoog Dalem (2006)

Onder­zoek

Hoog Dalem 2006

Hoog Dalem 2006

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuw­se -of oude­re- vind­plaats ter plek­ke of in de nabij­heid van het onder­zoch­te ter­rein. De eni­ge antro­po­ge­ne spo­ren die onder de bouw­voor zijn aan­ge­trof­fen zijn recen­te drains, deze komen over het hele ter­rein voor. De scher­ven die door RAAP zijn ver­za­meld tij­dens het kar­te­ren­de onder­zoek zijn ofwel de eni­ge res­ten van een vol­le­dig ver­stoor­de vind­plaats op dit ter­rein, of ze zijn van elders aan­ge­voerd. De vind­plaats zou geheel ver­stoord kun­nen zijn, omdat de laag waar­in de spo­ren gegra­ven zou­den moe­ten zijn in de bouw­voor is opge­no­men door het ploe­gen. De vond­sten kun­nen van elders zijn aan­ge­voerd in het kader van een grond­ver­be­te­ring of bemes­ting. Moge­lijk is ook de top van de stroom­gor­del -met de res­ten van een neder­zet­ting- in de loop der tijd geë­ga­li­seerd door land­bouw­werk­zaam­he­den en over een ander deel van het ter­rein ver­spreid geraakt.

Foto’s

« 1 van 2 »

Publi­ca­ties

S.J. Klui­ving
Bureau­on­der­zoek voor­af­gaand aan het arche­o­lo­gisch inven­ta­ri­se­rend en waar­de­rend boor­on­der­zoek Hoog Dalem, Gorin­chem; GEO-LOGICAL; Delft; 2004.
Bekijk | Down­load (1,23 MB)

A. Mül­ler
Plan­ge­bied Hoog Dalem, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek; RAAP-rap­port 1161; Amster­dam; 2005.
Bekijk |Down­load (1,65 MB); bij­la­ge 1 Bekijk | Down­load (248,47 kB); bij­la­ge 2   Bekijk |Down­load (27,98 MB)

E.J. van Rooi­j­en
Inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek plan­ge­bied Hoog-Dalem, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks nr. 121; Zaan­dijk; 2006.
Bekijk | Down­load (3,26 MB)

Meta­ge­ge­vens

 

Archisnummer(s):18332 (mel­dings­num­mer IVO-P)
2201 (vondstmel­dings­num­mer IVO-B)
401682 (waar­ne­mings­num­mer IVO-B)
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:129.469/427.477
129.663/427.464
129.652/427.379
129.464/427.393
Topo­niem:Plan­ge­bied Hoog Dalem
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. E.J. van Rooi­j­en
Opdracht­ge­ver:Archi­tek­ten­bueau Hou­we­ling
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:12-9-2006 (IVO-P)
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.