Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Onderzoek

Bodemprofiel Vroedschapstraat

Bodemprofiel Vroedschapstraat

De meest urgente vraag was of er archeologische grondsporen of constructies aanwezig waren op het terrein. Tijdens het onderzoek is hiervan niets gebleken. De informatie uit het veldonderzoek wijst op een hooguit marginaal gebruik van het terrein door de mens tot in de Late Middeleeuwen. Het terrein moet tot die periode tot de periferie van de menselijke invloedssferen hebben behoord. In de prehistorie behoorde het onderzoeksterrein tot de komgronden van de stroomgordel Gorinchem-Arkel, terwijl er in de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen zware klei werd afgezet door de Linge en Waal. Grondsporen of constructies zijn niet aangetroffen. Dit betekent overigens niet dat het terrein geen enkele inhoudelijke waarde heeft. In het bovenstaande is al gewezen op de mogelijkheid van diverse, moeilijker traceerbare gebruiksfuncties, van hooi- en weideland en boerenerf tot rituele sites. De conserverings omstandigheden (nat, zuurstofloos en relatief diep onder het maaiveld) zijn bovendien uitstekend, waardoor de wetenschappelijke waarde van eventuele vindplaatsen alleen maar kan stijgen.

Bosveen
Tijdens de Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) werd een houthoudende laag aangeboord, hetgeen de vraag opriep wat de aard en omvang hiervan was. De resultaten van het AAO wijzen unaniem in de richting van het elzenbroekbos, dat een dikke doorwortelde veenlaag heeft gevormd. De omvang van dit bosveen hebben we door de relatief geringe schaal van het onderzoek niet vast kunnen stellen. Het is echter aannemelijk dat een groot deel van de omgeving van Gorinchem in de prehistorie een soortgelijk karakter had. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de voorspellingen op basis van de archeologische verwachtingskaart gerechtvaardigd zijn. De verwachtingskaart hoeft in relatie tot deze geologisch-ecologische zones niet aangepast te worden.

De resultaten van het aanvullend archeologisch onderzoek op de vindplaats Vroedschapstraat 7-9 zijn wetenschappelijk waardevol, een vervolgonderzoek is echter niet noodzakelijk aangezien de belangrijkste vraagstellingen uit het programma van eisen en de eisen die de archeoloog van de gemeente Gorinchem aan het onderzoek zou stellen, beantwoord kunnen worden mits de ecologische analyse van de pollen- en houtmonsters uitgevoerd wordt.

Publicaties

G.T.C. van de Berg & P.M. Floore
Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem; Zaandijk; 2003; Hollandia reeks nr. 21.
Bekijk | Download (3,5 MB)

H. van Haaster
Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem; Zaandijk; 2004; Biaxiaal 205.
Bekijk | Download (2,55 MB)

S. Kluiving & B. van Spréw
Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat; Tilburg; 2003; Bilan rapportnummer 2003/7.
Bekijk | Download (1,65 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Vroedschapstraat 7-9 (2003) 51.835096, 4.961462

 

Archisnummer(s):geen
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:125.660/427.460
Toponiem:Vroedschapstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-p
Uitvoerder:Hollandia cultuurhistorisch onderzoek en archeologie, Zaandijk
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Kats & Waalwijkgroep BV, Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22 juli 2003
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot gemeente Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.