Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)

Onderzoek

Archeologisch onderzoek Vroedschapstraat te GorinchemIn de peri­ode van 22 juli tot en met 29 juli 2003 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd open rond de per­ce­len Vroed­schapstraat 7 en 9. Het onder­zoek werd uit­ge­voerd door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, in opdracht van Kats en Waal­wijk Groep B.V. 

De aan­lei­ding voor het onder­zoek was de sloop van de bestaande school­ge­bou­wen in het najaar van 2003 en een daar­op­vol­gend nieuw­bouw­pro­ject waarin onder meer het gym­na­sium Camp­hu­si­a­num een plaats zou vin­den. De hier­mee gepaard gaande ver­la­ging van het grond­wa­ter­peil en het geplande grond­ver­zet zou­den een ern­stige bedrei­ging vor­men voor de even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche resten.

De meest urgente vraag was of er arche­o­lo­gi­sche grond­spo­ren of con­struc­ties aan­we­zig waren op het ter­rein. Tij­dens het onder­zoek is hier­van niets geble­ken. De infor­ma­tie uit het veld­on­der­zoek wijst op een hoog­uit mar­gi­naal gebruik van het ter­rein door de mens tot in de Late Mid­del­eeu­wen. Het ter­rein moet tot die peri­ode tot de peri­fe­rie van de men­se­lijke invloeds­sfe­ren heb­ben behoord. In de pre­his­to­rie behoorde het onder­zoeks­ter­rein tot de kom­gron­den van de stroom­gor­del Gorin­chem-Arkel, ter­wijl er in de Romeinse Tijd en Vroege Mid­del­eeu­wen zware klei werd afge­zet door de Linge en Waal. Grond­spo­ren of con­struc­ties zijn niet aan­ge­trof­fen. Dit bete­kent ove­ri­gens niet dat het ter­rein geen enkele inhou­de­lijke waarde heeft. De moge­lijk­heid van diverse, moei­lij­ker tra­ceer­bare gebruiks­func­ties, van hooi- en wei­de­land en boe­ren­erf tot ritu­ele sites, kan niet wor­den uit­ge­slo­ten. De con­ser­ve­rings­om­stan­dig­he­den (nat, zuur­stof­loos en rela­tief diep onder het maai­veld) zijn boven­dien uit­ste­kend, waar­door de weten­schap­pe­lijke waarde van even­tu­ele vind­plaat­sen alleen maar kan stijgen.

Bosveen

Tij­dens de Aan­vul­lende Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) werd een hout­hou­dende laag aan­ge­boord, het­geen de vraag opriep wat de aard en omvang hier­van was. De resul­ta­ten van het AAO wij­zen una­niem in de rich­ting van het elzen­broek­bos, dat een dikke door­wor­telde veen­laag heeft gevormd. De omvang van dit bos­veen heb­ben we door de rela­tief geringe schaal van het onder­zoek niet vast kun­nen stel­len. Het is ech­ter aan­ne­me­lijk dat een groot deel van de omge­ving van Gorin­chem in de pre­his­to­rie een soort­ge­lijk karak­ter had. Uit het boven­staande kan gecon­clu­deerd wor­den dat de voor­spel­lin­gen op basis van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­kaart gerecht­vaar­digd zijn. De ver­wach­tings­kaart hoeft in rela­tie tot deze geo­lo­gisch-eco­lo­gi­sche zones niet aan­ge­past te worden.

archeologisch onderzoek Vroedschapstraat 7 en 9 te Gorinchem voorbeeld elzenbroekbos

Voor­beeld van een elzenbroekbos

De resul­ta­ten van het aan­vul­lend arche­o­lo­gisch onder­zoek op de vind­plaats Vroed­schapstraat 7 – 9 zijn weten­schap­pe­lijk waar­de­vol, een ver­volg­on­der­zoek is ech­ter niet nood­za­ke­lijk aan­ge­zien de belang­rijk­ste vraag­stel­lin­gen uit het pro­gramma van eisen en de eisen die de arche­o­loog van de gemeente Gorin­chem aan het onder­zoek stelde, beant­woord kon­den worden.

Publicaties

Berg, G.T.C. van den & P.M. Floore  (2003) Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 21, Zaandijk. Berg, G.T.C. van den & P.M. Floore  (2003)
Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 21, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3,5 MB)
Haaster, H. van (2004) Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem, Biaxiaal 205, Zaandijk. Haaster, H. van (2004)
Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem, Biaxiaal 205, Zaandijk.
Flipbook | PDF (2,55 MB)
Kluiving, S., & B. van Spréw (2003) Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat, Bilan rapportnummer 2003/7, Tilburg. Kluiving, S., & B. van Spréw (2003) 
Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat, Bilan rapportnummer 2003/7, Tilburg.
Flipbook | PDF (1,65 MB)

Metadata

Archisnummer(s):geen
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:125.660/427.460
Toponiem:Vroedschapstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-p
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Kats & Waalwijkgroep B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22 juli 2003
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zy6-p9ry

Reacties zijn gesloten.