Vroed­schapstraat 7–9 (2003)

Onder­zoek

Bodemprofiel Vroedschapstraat

Bodem­pro­fiel Vroed­schapstraat

De meest urgen­te vraag was of er arche­o­lo­gi­sche grond­spo­ren of con­struc­ties aan­we­zig waren op het ter­rein. Tij­dens het onder­zoek is hier­van niets geble­ken. De infor­ma­tie uit het veld­on­der­zoek wijst op een hoog­uit mar­gi­naal gebruik van het ter­rein door de mens tot in de Late Mid­del­eeu­wen. Het ter­rein moet tot die peri­o­de tot de peri­fe­rie van de men­se­lij­ke invloeds­sfe­ren heb­ben behoord. In de pre­his­to­rie behoor­de het onder­zoeks­ter­rein tot de kom­gron­den van de stroom­gor­del Gorin­chem-Arkel, ter­wijl er in de Romein­se Tijd en Vroe­ge Mid­del­eeu­wen zwa­re klei werd afge­zet door de Lin­ge en Waal. Grond­spo­ren of con­struc­ties zijn niet aan­ge­trof­fen. Dit bete­kent ove­ri­gens niet dat het ter­rein geen enke­le inhou­de­lij­ke waar­de heeft. In het boven­staan­de is al gewe­zen op de moge­lijk­heid van diver­se, moei­lij­ker tra­ceer­ba­re gebruiks­func­ties, van hooi- en wei­de­land en boe­ren­erf tot ritu­e­le sites. De con­ser­ve­rings omstan­dig­he­den (nat, zuur­stof­loos en rela­tief diep onder het maai­veld) zijn boven­dien uit­ste­kend, waar­door de weten­schap­pe­lij­ke waar­de van even­tu­e­le vind­plaat­sen alleen maar kan stij­gen.

Bos­veen
Tij­dens de Aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) werd een hout­hou­den­de laag aan­ge­boord, het­geen de vraag opriep wat de aard en omvang hier­van was. De resul­ta­ten van het AAO wij­zen una­niem in de rich­ting van het elzen­broek­bos, dat een dik­ke door­wor­tel­de veen­laag heeft gevormd. De omvang van dit bos­veen heb­ben we door de rela­tief gerin­ge schaal van het onder­zoek niet vast kun­nen stel­len. Het is ech­ter aan­ne­me­lijk dat een groot deel van de omge­ving van Gorin­chem in de pre­his­to­rie een soort­ge­lijk karak­ter had. Uit het boven­staan­de kan gecon­clu­deerd wor­den dat de voor­spel­lin­gen op basis van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­kaart gerecht­vaar­digd zijn. De ver­wach­tings­kaart hoeft in rela­tie tot deze geo­lo­gisch-eco­lo­gi­sche zones niet aan­ge­past te wor­den.

De resul­ta­ten van het aan­vul­lend arche­o­lo­gisch onder­zoek op de vind­plaats Vroed­schapstraat 7–9 zijn weten­schap­pe­lijk waar­de­vol, een ver­volg­on­der­zoek is ech­ter niet nood­za­ke­lijk aan­ge­zien de belang­rijk­ste vraag­stel­lin­gen uit het pro­gram­ma van eisen en de eisen die de arche­o­loog van de gemeen­te Gorin­chem aan het onder­zoek zou stel­len, beant­woord kun­nen wor­den mits de eco­lo­gi­sche ana­ly­se van de pol­len- en hout­mon­sters uit­ge­voerd wordt.

Publi­ca­ties

G.T.C. van de Berg & P.M. Floo­re
Arche­o­lo­gisch proef­sleu­ven­on­der­zoek aan de Vroed­schapstraat te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2003; Hol­lan­dia reeks nr. 21.
Flip­book | PDF (3,5 MB)

H. van Haas­ter
Pale­oe­co­lo­gisch onder­zoek aan een Laat-Holo­ceen veen­pro­fiel uit Gorin­chem; Zaan­dijk; 2004; Biaxi­aal 205.
Flip­book | PDF (2,55 MB)

S. Klui­ving & B. van Spréw
Aan­vul­len­de arche­o­lo­gi­sche inven­ta­ri­sa­tie Gorin­chem Vroed­schapstraat; Til­burg; 2003; Bilan rap­port­num­mer 2003/7.
Flip­book | PDF (1,65 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):geen
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:125.660/427.460
Topo­niem:Vroed­schapstraat
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-p
Uit­voer­der:Hol­lan­dia cul­tuur­his­to­risch onder­zoek en arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Kats & Waal­wijk­groep BV, Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:22 juli 2003
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zy6-p9ry

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.