Lin­ge­wijk Noord (2004)

Onder­zoek

Lingewijk Noord boorpuntenkaart

Boor­pun­ten­kaart

Het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied is laag gele­gen en daar­om onge­schikt voor bewo­ning. Dit deel heeft een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. De direc­te omge­ving van de boor­pun­ten waar moge­lijk cre­vas­ses­af­zet­tin­gen zijn aan­ge­trof­fen heeft een mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Gezien de die­pe lig­ging van de afzet­tin­gen van de Gor­kum-Arkel stroom­rug zou­den langs de west­rand van het onder­zoeks­ge­bied meer borin­gen tot op gro­te diep­te moe­ten wor­den uit­ge­voerd om dit deel arche­o­lo­gisch te kun­nen waar­de­ren.

Con­clu­sies boor­on­der­zoek
De zuid­oost­hoek van het gebied is hoger gele­gen en geschikt voor bewo­ning. Hier zijn moge­lijk nog res­ten van een oude boer­de­rij aan­we­zig, die vol­gens his­to­ri­sche bron­nen hier heeft gestaan. Dit deel van het gebied heeft een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Er zijn geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen (naast twee scher­ven, die moge­lijk afkom­stig zijn van boven­ge­noem­de boer­de­rij) die op de aan­we­zig­heid van een arche­o­lo­gi­sche vind­plaats dui­den.

Er zijn geen vind­plaat­sen en/of arche­o­lo­gi­sche ter­rei­nen bekend uit het onder­zoeks­ge­bied. De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­waar­de van het gebied vol­gens de IKAW en de Cul­tuur­his­to­ri­sche Hoofd­struc­tuur Zuid-Hol­land ver­schil­len sterk van elkaar. De ver­wach­tings­waar­de vol­gens de IKAW lijkt het meest betrouw­baar, hoe­wel de mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor de noord­oost hoek van het gebied niet over­een­komt met de lage ver­wach­ting van het onder­zoek.

Aan­be­ve­lin­gen
Voor de zuid­oost­hoek van het gebied, waar een boer­de­rij heeft gestaan wordt een bouw­be­ge­lei­ding aan­be­vo­len om te kij­ken of er even­tu­eel res­ten van deze boer­de­rij bewaard zijn geble­ven. Gezien het feit dat het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied onge­schikt is voor bewo­ning wordt hier ver­der geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len. Hoe­wel getracht is een zo gefun­deerd moge­lijk advies te geven op grond van de gebruik­te onder­zoeks­me­tho­den, is de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche spo­ren in de gebie­den waar geen ver­volg­on­der­zoek wordt aan­be­vo­len niet vol­le­dig uit te slui­ten.

Boer­de­rij
In 2008 werd een ver­volg­on­der­zoek uit­ge­voerd naar de res­ten van de oude boer­de­rij. Zie ook Arkel­se Onder­weg-kop IJs­baan

Publi­ca­ties

E.A. Schorn
Plan­ge­bied Lin­ge­wijk-Noord, Gorin­chem, Inven­ta­ri­se­rend arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek, kar­te­ren­de fase; BAAC-rap­port 04–022; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2004.
Flip­book | PDF (4,88 MB)

M.A. Tol­boom met bij­dra­gen van M. Hen­drik­sen, C. Kalis­vaart & A.C. van de Ven­ne
Gorin­chem, Kop van de IJs­baan, Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek door mid­del van proef­sleu­ven en een Defi­ni­tief Onder­zoek; BAAC rap­port A-07.0423; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2009.
Flip­book | PDF (12,01 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):6577
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.825/428.125
127.325/428.725
Topo­niem:Lin­ge­wijk-Noord
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-B
Uit­voer­der:Baac BV, ‘s-Her­to­gen­bosch
Pro­ject­lei­der:Drs. E.A. Schorn
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:april 2004
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zqz-fynv

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.