Lingewijk Noord (2004)

Onderzoek

Lingewijk Noord boor­pun­ten­kaart

Het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied is laag gele­gen en daar­om onge­schikt voor bewo­ning. Dit deel heeft een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. De direc­te omge­ving van de boor­pun­ten waar moge­lijk cre­vas­ses­af­zet­tin­gen zijn aan­ge­trof­fen heeft een mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Gezien de die­pe lig­ging van de afzet­tin­gen van de Gorkum-Arkel stroom­rug zou­den langs de west­rand van het onder­zoeks­ge­bied meer borin­gen tot op gro­te diep­te moe­ten wor­den uit­ge­voerd om dit deel arche­o­lo­gisch te kun­nen waar­de­ren.

Conclusies boor­on­der­zoek

De zuid­oost­hoek van het gebied is hoger gele­gen en geschikt voor bewo­ning. Hier zijn moge­lijk nog res­ten van een oude boer­de­rij aan­we­zig, die vol­gens his­to­ri­sche bron­nen hier heeft gestaan. Dit deel van het gebied heeft een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Er zijn geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen (naast twee scher­ven, die moge­lijk afkom­stig zijn van boven­ge­noem­de boer­de­rij) die op de aan­we­zig­heid van een arche­o­lo­gi­sche vind­plaats dui­den.

Er zijn geen vind­plaat­sen en/of arche­o­lo­gi­sche ter­rei­nen bekend uit het onder­zoeks­ge­bied. De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­waar­de van het gebied vol­gens de IKAW en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland ver­schil­len sterk van elkaar. De ver­wach­tings­waar­de vol­gens de IKAW lijkt het meest betrouw­baar, hoe­wel de mid­del­ho­ge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor de noord­oost hoek van het gebied niet over­een­komt met de lage ver­wach­ting van het onder­zoek.

Aanbevelingen

Voor de zuid­oost­hoek van het gebied, waar een boer­de­rij heeft gestaan wordt een bouw­be­ge­lei­ding aan­be­vo­len om te kij­ken of er even­tu­eel res­ten van deze boer­de­rij bewaard zijn geble­ven. Gezien het feit dat het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied onge­schikt is voor bewo­ning wordt hier ver­der geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len. Hoewel getracht is een zo gefun­deerd moge­lijk advies te geven op grond van de gebruik­te onder­zoeks­me­tho­den, is de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche spo­ren in de gebie­den waar geen ver­volg­on­der­zoek wordt aan­be­vo­len niet vol­le­dig uit te slui­ten.

Boerderij

In 2008 werd een ver­volg­on­der­zoek uit­ge­voerd naar de res­ten van de oude boer­de­rij. Zie ook Arkelse Onderweg-kop IJsbaan

Publicaties

Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem. Inventariserend arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek, kar­te­ren­de fase, BAAC-rap­port 04 – 022, ‘s-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (4,88 MB)

Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan. Inventariserend Veldonderzoek door mid­del van proef­sleu­ven en een Definitief Onderzoek, BAAC rap­port A-07.0423, ‘s-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (12,01 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):6577
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.825/428.125
127.325/428.725
Toponiem :Lingewijk-Noord
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :Baac BV, ‘s-Hertogenbosch
Projectleider :Drs. E.A. Schorn
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :april 2004
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-zqz-fynv

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.