Lingewijk Noord (2004)

Onderzoek

Lingewijk Noord boorpuntenkaart

Lin­ge­wijk Noord boorpuntenkaart

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft het onder­zoeks- en advies­bu­reau voor Bouw­his­to­rie, Arche­o­lo­gie, Archi­tec­tuur­his­to­rie en Cul­tuur­his­to­rie (BAAC bv) in 2004 een Inven­ta­ri­se­rend Arche­o­lo­gisch Veld­on­der­zoek (IVO) ver­ken­nende fase uit­ge­voerd ten behoeve van het plan­ge­bied Lingewijk-Noord. 

Aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de geplande woning­bouw met bij­be­ho­rende voor­zie­nin­gen. Hier­bij waren bode­mingre­pen te ver­wach­ten, waar­door even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche waar­den zou­den wor­den verstoord.

Het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied is laag gele­gen en daarom onge­schikt voor bewo­ning. Dit deel heeft een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. De directe omge­ving van de boor­pun­ten waar moge­lijk cre­vas­ses­af­zet­tin­gen zijn aan­ge­trof­fen heeft een mid­del­hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Gezien de diepe lig­ging van de afzet­tin­gen van de Gor­kum-Arkel stroom­rug zou­den langs de west­rand van het onder­zoeks­ge­bied meer borin­gen tot op grote diepte moe­ten wor­den uit­ge­voerd om dit deel arche­o­lo­gisch te kun­nen waarderen.

Conclusies booronderzoek

De zuid­oost­hoek van het gebied is hoger gele­gen en geschikt voor bewo­ning. Hier zijn moge­lijk nog res­ten van een oude boer­de­rij aan­we­zig, die vol­gens his­to­ri­sche bron­nen hier heeft gestaan. Dit deel van het gebied heeft een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. Er zijn geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen (naast twee scher­ven, die moge­lijk afkom­stig zijn van boven­ge­noemde boer­de­rij) die op de aan­we­zig­heid van een arche­o­lo­gi­sche vind­plaats duiden.

Er zijn geen vind­plaat­sen en/​of arche­o­lo­gi­sche ter­rei­nen bekend uit het onder­zoeks­ge­bied. De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­tings­waarde van het gebied vol­gens de IKAW en de Cul­tuur­his­to­ri­sche Hoofd­struc­tuur Zuid-Hol­land ver­schil­len sterk van elkaar. De ver­wach­tings­waarde vol­gens de IKAW lijkt het meest betrouw­baar, hoe­wel de mid­del­hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor de noord­oost hoek van het gebied niet over­een­komt met de lage ver­wach­ting van het onderzoek.

Aanbevelingen

Voor de zuid­oost­hoek van het gebied, waar een boer­de­rij heeft gestaan wordt een bouw­be­ge­lei­ding aan­be­vo­len om te kij­ken of er even­tu­eel res­ten van deze boer­de­rij bewaard zijn geble­ven. Gezien het feit dat het groot­ste deel van het onder­zoeks­ge­bied onge­schikt is voor bewo­ning wordt hier ver­der geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len. Hoe­wel getracht is een zo gefun­deerd moge­lijk advies te geven op grond van de gebruikte onder­zoeks­me­tho­den, is de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche spo­ren in de gebie­den waar geen ver­volg­on­der­zoek wordt aan­be­vo­len niet vol­le­dig uit te sluiten.

Boerderij

In 2008 werd een ver­volg­on­der­zoek uit­ge­voerd naar de res­ten van de oude boer­de­rij. Zie ook Arkelse Onder­weg-kop IJsbaan

Publicaties

Schorn, E.A. (2004) Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem. Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch. Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem. Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (4,88 MB)
Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009) Gorinchem, Kop van de IJsbaan. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch. Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (12,01 MB)

Metadata

Archisnummer(s):6577
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.825/428.125
127.325/428.725
Toponiem:Lingewijk-Noord
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:Drs. E.A. Schorn
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:april 2004
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zqz-fynv

Reacties zijn gesloten.