Krinkelwinkel (2016)

Onderzoek

Krinkelwinkel Gorinchem

Krinkelwinkel gezien vanaf de Merwededijk

Binnen het plangebied zal een overnachtingshaven worden gerealiseerd. In het kader daarvan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De boringen zijn archeologisch beschreven voordat de monsters voor het bodemonderzoek werden genomen.

Binnen het plangebied is een antropogeen ophogingspakket aangetroffen van minimaal 5,0 à 6,5 m dik. De fragmenten aardewerk die zijn aangetroffen dateren in de periode 1450 – 1650 (1700). Deze fragmenten passen binnen de (cultuur)historische context van de bolwerken (17e eeuw) en de Merwededijk (16e eeuw) die ter hoogte van het plangebied voorkomen. Het is echter de vraag of het antropogene pakket direct aan deze cultuurhistorische context kan worden gekoppeld. Het is goed mogelijk dat de grond afkomstig is uit de Merwedehaven. Bij de aanleg van de haven aan het einde van de 19e eeuw kan de uitgegraven grond zijn gebruikt om het plangebied en het terrein ten westen daarvan op te hogen. Dit zou de sterk wisselende gelaagdheid tussen de verschillende boringen kunnen verklaren.

Archeologische resten onder het ophogingspakket kunnen nog niet worden uitgesloten. Langs en/of onder de dijk kunnen bewoningssporen aanwezig zijn met name als sprake is van oude oeverwalafzettingen van de Merwede.

Zwaanpolder kadastrale kaart Gorinchem

Zwaanpolder kadastrale kaart Gorinchem 1881

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er twee hypotheses opgesteld als verklaring voor de aanwezigheid van het antropogene ophogingspakket.

  1. Het ophogingspakket is aan het einde van de 19e eeuw opgebracht en bestaat uit sediment dat is uitgegraven om de Merwedehaven te realiseren. De aangetroffen archeologische indicatoren zijn in dat geval secundair en niet te koppelen aan een archeologische vindplaats. In dat geval is de archeologische waarde van het terrein laag. Mogelijk is bij de gemeente bekend of (een deel van) de uitgegraven grond indertijd op de naastgelegen terrein is opgebracht;
  2. Het ophogingspakket kan gerelateerd worden aan het bolwerk uit de 17e eeuw (en mogelijk de Merwededijk uit de 16e eeuw). In dat geval is de archeologische waarde van het terrein hoog.

De gemeente sluit zich aan bij de 1e hypothese waardoor geen vervolgonderzoek noodzakelijk wordt geacht.

Publicatie

S.M. Koeman
Archeologische boringen Merwedehaven Gorinchem; Archeodienst Rapport 867; Zevenaar 2016;
Bekijk | Download (3 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Krinkelwinkel (2016) 51.828261, 4.962592

 

Archisnummer(s):3997654100
Topografische kaart:38G
Coordinaten:125.722/426.806
125.757/426.811
125.670/426.604
Toponiem:Krinkelwinkel
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van booronderzoek
Uitvoerder:Archeodienst BV, Zevenaar
Projectleider:W.S. van de Graaf
Opdrachtgever:LievenseCSO
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:29 april 2016
Documentatie:Archeodienst, Zevenaar
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xm8-2j48

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.