Banneweg 22 (2010)

Onderzoek

Steunpunt Rijkswaterstaat Banneweg Gorinchem

Steunpunt Rijkswaterstaat “De Banne”, Gorinchem

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Banneweg, Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” in Gorinchem. In het plangebied werd het steunpunt heringericht. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestond dat archeologische resten in de ondergrond werden aangetast.

Indien zich in het plangebied crevasseafzettingen van de Schaik stroomgordel bevonden, zouden hierin archeologische resten vanaf het Neolithicum aanwezig kunnen zijn. Deze afzettingen bevinden zich binnen 500 cm onder het maaiveld. Archeologische resten werden, indien aanwezig, verwacht in de top van de beddingsafzettingen en in de oeverafzettingen.

Wanneer in het plangebied komafzettingen aanwezig waren dan zouden in het plangebied resten kunnen voorkomen vanaf de Late Middeleeuwen. Aan en direct onder het maaiveld werden archeologische resten verwacht uit de Nieuwe tijd.

Booronderzoek Banneweg 22 Gorinchem

Overzicht boorpunten

Booronderzoek
Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een booronderzoek (specificatie VS03) uitgevoerd. De op basis van het bureauonderzoek verwachte oever- op beddingafzettingen werden alleen aangetroffen in boring 1. In boring 5 en 8 zijn kom- afgewisseld door oeverafzettingen op oeverafzettingen aangetroffen. In boring 4 en 6 zijn voornamelijk komafzettingen aangetroffen waarbinnen zich een maximaal 130 cm dik pakket bestaande uit oeverafzettingen is aangetroffen. In boring 2, 3 en 7 zijn alleen komafzettingen aangetroffen. In boring 1, 4 en 8 zijn mogelijk de op basis van het bureauonderzoek verwachte overslagafzettingen aangetroffen.

De archeologische verwachting was gebaseerd op het voorkomen van crevasse- of stroomgordelafzettingen in de ondergrond. Hoger gelegen zandige beddingafzettingen waren in het verleden met name aantrekkelijk voor bewoning. Dergelijke zandige afzettingen zijn alleen in boring 1 aangetroffen. Aangezien er ter plaatse van deze boring sprake was van een beperkte verstoring (hier werd enkel een overkapping aangelegd) werden hier eventueel aanwezige archeologische waarden niet direct bedreigd.

In boring 4, 5, 6 en 8 is een combinatie van oever- en komafzettingen aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze boringen op de rand van een oeverwal gezet Op basis van het ontbreken van zandige beddingafzettingen werd geconcludeerd dat dit gebied in het verleden minder geschikt was voor bewoning.

ADC ArcheoProjecten adviseerde om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat nabij het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen.

Publicatie

M. Hanemaaijer
Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” Banneweg, Gorinchem, een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC rapport 2257; ADC-Archeoprojecten; Amersfoort; 2010.
Bekijk | Download (3,81 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Banneweg 22 (2010) 51.843695, 4.945938

 

Archisnummer(s):39729 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:124.583/428.453
Toponiem:A15/A27 De Banne
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten, Amersfoort
Projectleider:M. Haanemaaijer
Opdrachtgever:Aveco de Bondt
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 maart 2010
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.