Banneweg 22 (2010)

Onderzoek

Steunpunt Rijkswaterstaat “De Banne”, Gorinchem

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Banneweg, Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” in Gorinchem. In het plan­ge­bied werd het steun­punt her­in­ge­richt. Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de voor­ge­no­men acti­vi­tei­ten de kans bestond dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wer­den aan­ge­tast.

Indien zich in het plan­ge­bied cre­vas­seaf­zet­tin­gen van de Schaik stroom­gor­del bevon­den, zou­den hier­in arche­o­lo­gi­sche res­ten van­af het Neolithicum aan­we­zig kun­nen zijn. Deze afzet­tin­gen bevin­den zich bin­nen 500 cm onder het maai­veld. Archeologische res­ten wer­den, indien aan­we­zig, ver­wacht in de top van de bed­dings­af­zet­tin­gen en in de oever­af­zet­tin­gen.

Wanneer in het plan­ge­bied kom­af­zet­tin­gen aan­we­zig waren dan zou­den in het plan­ge­bied res­ten kun­nen voor­ko­men van­af de Late Middeleeuwen. Aan en direct onder het maai­veld wer­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht uit de Nieuwe tijd.

Booronderzoek Banneweg 22 Gorinchem

Booronderzoek

Teneinde deze ver­wach­ting te toet­sen werd in het plan­ge­bied een boor­on­der­zoek (spe­ci­fi­ca­tie VS03) uit­ge­voerd. De op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wach­te oever- op bed­ding­af­zet­tin­gen wer­den alleen aan­ge­trof­fen in boring 1. In boring 5 en 8 zijn kom- afge­wis­seld door oever­af­zet­tin­gen op oever­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 4 en 6 zijn voor­na­me­lijk kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen waar­bin­nen zich een maxi­maal 130 cm dik pak­ket bestaan­de uit oever­af­zet­tin­gen is aan­ge­trof­fen. In boring 2, 3 en 7 zijn alleen kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 1, 4 en 8 zijn moge­lijk de op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wach­te over­slag­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen.

De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting was geba­seerd op het voor­ko­men van cre­vas­se- of stroom­gor­del­af­zet­tin­gen in de onder­grond. Hoger gele­gen zan­di­ge bed­ding­af­zet­tin­gen waren in het ver­le­den met name aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Dergelijke zan­di­ge afzet­tin­gen zijn alleen in boring 1 aan­ge­trof­fen. Aangezien er ter plaat­se van deze boring spra­ke was van een beperk­te ver­sto­ring (hier werd enkel een over­kap­ping aan­ge­legd) wer­den hier even­tu­eel aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche waar­den niet direct bedreigd.

In boring 4, 5, 6 en 8 is een com­bi­na­tie van oever- en kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Waarschijnlijk zijn deze borin­gen op de rand van een oever­wal gezet Op basis van het ont­bre­ken van zan­di­ge bed­ding­af­zet­tin­gen werd gecon­clu­deerd dat dit gebied in het ver­le­den min­der geschikt was voor bewo­ning.

ADC ArcheoProjecten advi­seer­de om het ter­rein vrij te geven voor de voor­ge­no­men ont­wik­ke­ling. Het is ech­ter niet vol­le­dig uit te slui­ten dat nabij het onder­zoch­te gebied toch nog arche­o­lo­gi­sche res­ten voor­ko­men.

Publicatie

Hanemaaijer, M. (2010)
Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” Banneweg, Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek, ADC rap­port 2257, Amersfoort.
Flipbook | PDF (3,81 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):39729 (OM)
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :124.583/428.453
Toponiem :A15/A27 De Banne
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Archeologisch : boor­on­der­zoek
Uitvoerder :ADC Archeoprojecten, Amersfoort
Projectleider :M. Haanemaaijer
Opdrachtgever :Aveco de Bondt
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :17 maart 2010
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-z4g-vrdc

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.