Banneweg 22 (2010)

Onderzoek

Steunpunt Rijkswaterstaat "De Banne", Gorinchem

Steunpunt Rijkswaterstaat “De Banne”, Gorinchem

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Banneweg, Rijkswaterstaatsteunpunt “De Banne” in Gorinchem. In het plan­ge­bied werd het steun­punt her­in­ge­richt. Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de voor­ge­no­men acti­vi­tei­ten de kans bestond dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wer­den aan­ge­tast.

Indien zich in het plan­ge­bied cre­vas­seaf­zet­tin­gen van de Schaik stroom­gor­del bevon­den, zou­den hier­in arche­o­lo­gi­sche res­ten van­af het Neolithicum aan­we­zig kun­nen zijn. Deze afzet­tin­gen bevin­den zich bin­nen 500 cm onder het maai­veld. Archeologische res­ten wer­den, indien aan­we­zig, ver­wacht in de top van de bed­dings­af­zet­tin­gen en in de oever­af­zet­tin­gen.

Wanneer in het plan­ge­bied kom­af­zet­tin­gen aan­we­zig waren dan zou­den in het plan­ge­bied res­ten kun­nen voor­ko­men van­af de Late Middeleeuwen. Aan en direct onder het maai­veld wer­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht uit de Nieuwe tijd.

Booronderzoek Banneweg 22 Gorinchem

Booronderzoek Banneweg 22 Gorinchem

Booronderzoek

Teneinde deze ver­wach­ting te toet­sen werd in het plan­ge­bied een boor­on­der­zoek (spe­ci­fi­ca­tie VS03) uit­ge­voerd. De op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wach­te oever- op bed­ding­af­zet­tin­gen wer­den alleen aan­ge­trof­fen in boring 1. In boring 5 en 8 zijn kom- afge­wis­seld door oever­af­zet­tin­gen op oever­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 4 en 6 zijn voor­na­me­lijk kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen waar­bin­nen zich een maxi­maal 130 cm dik pak­ket bestaan­de uit oever­af­zet­tin­gen is aan­ge­trof­fen. In boring 2, 3 en 7 zijn alleen kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 1, 4 en 8 zijn moge­lijk de op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wach­te over­slag­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen.

De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting was geba­seerd op het voor­ko­men van cre­vas­se- of stroom­gor­del­af­zet­tin­gen in de onder­grond. Hoger gele­gen zan­di­ge bed­ding­af­zet­tin­gen waren in het ver­le­den met name aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Dergelijke zan­di­ge afzet­tin­gen zijn alleen in boring 1 aan­ge­trof­fen. Aangezien er ter plaat­se van deze boring spra­ke was van een beperk­te ver­sto­ring (hier werd enkel een over­kap­ping aan­ge­legd) wer­den hier even­tu­eel aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche waar­den niet direct bedreigd.

In boring 4, 5, 6 en 8 is een com­bi­na­tie van oever- en kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Waarschijnlijk zijn deze borin­gen op de rand van een oever­wal gezet Op basis van het ont­bre­ken van zan­di­ge bed­ding­af­zet­tin­gen werd gecon­clu­deerd dat dit gebied in het ver­le­den min­der geschikt was voor bewo­ning.

ADC ArcheoProjecten advi­seer­de om het ter­rein vrij te geven voor de voor­ge­no­men ont­wik­ke­ling. Het is ech­ter niet vol­le­dig uit te slui­ten dat nabij het onder­zoch­te gebied toch nog arche­o­lo­gi­sche res­ten voor­ko­men.

Publicatie

Hanemaaijer, M. (2010) Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 2257, Amersfoort. Hanemaaijer, M. (2010)
Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 2257, Amersfoort.
Flipbook | PDF (3,81 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):39729 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:124.583/428.453
Toponiem:A15/A27 De Banne
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten, Amersfoort
Projectleider:M. Haanemaaijer
Opdrachtgever:Aveco de Bondt
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 maart 2010
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-z4g-vrdc

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.