Ban­ne­weg 22 (2010)

Onder­zoek

Steunpunt Rijkswaterstaat Banneweg Gorinchem

Steun­punt Rijks­wa­ter­staat “De Ban­ne”, Gorin­chem

In opdracht van Ave­co de Bondt heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Ban­ne­weg, Rijks­wa­ter­staat­steun­punt “De Ban­ne” in Gorin­chem. In het plan­ge­bied werd het steun­punt her­in­ge­richt. Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de voor­ge­no­men acti­vi­tei­ten de kans bestond dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wer­den aan­ge­tast.

Indien zich in het plan­ge­bied cre­vas­seaf­zet­tin­gen van de Schaik stroom­gor­del bevon­den, zou­den hier­in arche­o­lo­gi­sche res­ten van­af het Neo­li­thi­cum aan­we­zig kun­nen zijn. Deze afzet­tin­gen bevin­den zich bin­nen 500 cm onder het maai­veld. Arche­o­lo­gi­sche res­ten wer­den, indien aan­we­zig, ver­wacht in de top van de bed­dings­af­zet­tin­gen en in de oever­af­zet­tin­gen.

Wan­neer in het plan­ge­bied kom­af­zet­tin­gen aan­we­zig waren dan zou­den in het plan­ge­bied res­ten kun­nen voor­ko­men van­af de Late Mid­del­eeu­wen. Aan en direct onder het maai­veld wer­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht uit de Nieu­we tijd.

Booronderzoek Banneweg 22 Gorinchem

Over­zicht boor­pun­ten

Boor­on­der­zoek
Ten­ein­de deze ver­wach­ting te toet­sen werd in het plan­ge­bied een boor­on­der­zoek (spe­ci­fi­ca­tie VS03) uit­ge­voerd. De op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wach­te oever- op bed­ding­af­zet­tin­gen wer­den alleen aan­ge­trof­fen in boring 1. In boring 5 en 8 zijn kom- afge­wis­seld door oever­af­zet­tin­gen op oever­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 4 en 6 zijn voor­na­me­lijk kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen waar­bin­nen zich een maxi­maal 130 cm dik pak­ket bestaan­de uit oever­af­zet­tin­gen is aan­ge­trof­fen. In boring 2, 3 en 7 zijn alleen kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 1, 4 en 8 zijn moge­lijk de op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wach­te over­slag­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen.

De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting was geba­seerd op het voor­ko­men van cre­vas­se- of stroom­gor­del­af­zet­tin­gen in de onder­grond. Hoger gele­gen zan­di­ge bed­ding­af­zet­tin­gen waren in het ver­le­den met name aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Der­ge­lij­ke zan­di­ge afzet­tin­gen zijn alleen in boring 1 aan­ge­trof­fen. Aan­ge­zien er ter plaat­se van deze boring spra­ke was van een beperk­te ver­sto­ring (hier werd enkel een over­kap­ping aan­ge­legd) wer­den hier even­tu­eel aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche waar­den niet direct bedreigd.

In boring 4, 5, 6 en 8 is een com­bi­na­tie van oever- en kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Waar­schijn­lijk zijn deze borin­gen op de rand van een oever­wal gezet Op basis van het ont­bre­ken van zan­di­ge bed­ding­af­zet­tin­gen werd gecon­clu­deerd dat dit gebied in het ver­le­den min­der geschikt was voor bewo­ning.

ADC Arche­o­Pro­jec­ten advi­seer­de om het ter­rein vrij te geven voor de voor­ge­no­men ont­wik­ke­ling. Het is ech­ter niet vol­le­dig uit te slui­ten dat nabij het onder­zoch­te gebied toch nog arche­o­lo­gi­sche res­ten voor­ko­men.

Publi­ca­tie

M. Hane­maaij­er
Rijks­wa­ter­staat­steun­punt “De Ban­ne” Ban­ne­weg, Gorin­chem, een Bureau­on­der­zoek en Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend boor­on­der­zoek; ADC rap­port 2257; Amers­foort; 2010.
Flip­book | PDF (3,81 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):39729 (OM)
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:124.583/428.453
Topo­niem:A15/A27 De Ban­ne
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Arche­o­lo­gisch: boor­on­der­zoek
Uit­voer­der:ADC Arche­o­pro­jec­ten, Amers­foort
Pro­ject­lei­der:M. Haanemaaij­er
Opdracht­ge­ver:Ave­co de Bondt
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:17 maart 2010
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-z4g-vrdc

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.