Banneweg 22 (2010)

Onderzoek

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Ban­ne­weg 22, Rijks­wa­ter­staat­steun­punt “De Banne” in Gorin­chem. In het plan­ge­bied werd het steun­punt heringericht. 

Banneweg 22, steunpunt Rijkswaterstaat De Banne, Gorinchem

Steun­punt Rijks­wa­ter­staat “De Banne”, Gorinchem

Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een aan­vraag van een bouw­ver­gun­ning en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de voor­ge­no­men acti­vi­tei­ten de kans bestond dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wer­den aangetast.

Indien zich in het plan­ge­bied cre­vasse-afzet­tin­gen van de Schaik stroom­gor­del bevon­den, zou­den hierin arche­o­lo­gi­sche res­ten vanaf het Neo­li­thi­cum aan­we­zig kun­nen zijn. Deze afzet­tin­gen bevin­den zich bin­nen 500 cm onder het maai­veld. Arche­o­lo­gi­sche res­ten wer­den, indien aan­we­zig, ver­wacht in de top van de bed­dings-afzet­tin­gen en in de oeverafzettingen.

Wan­neer in het plan­ge­bied kom­af­zet­tin­gen aan­we­zig waren dan zou­den in het plan­ge­bied res­ten kun­nen voor­ko­men vanaf de Late Mid­del­eeu­wen. Aan en direct onder het maai­veld wer­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht uit de Nieuwe tijd.

Booronderzoek Banneweg 22 Gorinchem

Boor­on­der­zoek Ban­ne­weg 22 Gorinchem

Booronderzoek

Ten­einde deze ver­wach­ting te toet­sen werd in het plan­ge­bied een boor­on­der­zoek (spe­ci­fi­ca­tie VS03) uit­ge­voerd. De op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wachte oever- op bed­ding­af­zet­tin­gen wer­den alleen aan­ge­trof­fen in boring 1. In boring 5 en 8 zijn kom- afge­wis­seld door oever­af­zet­tin­gen op oever­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 4 en 6 zijn voor­na­me­lijk kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen waar­bin­nen zich een maxi­maal 130 cm dik pak­ket bestaande uit oever­af­zet­tin­gen is aan­ge­trof­fen. In boring 2, 3 en 7 zijn alleen kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. In boring 1, 4 en 8 zijn moge­lijk de op basis van het bureau­on­der­zoek ver­wachte over­slag­af­zet­tin­gen aangetroffen.

De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting was geba­seerd op het voor­ko­men van cre­vasse- of stroom­gor­del­af­zet­tin­gen in de onder­grond. Hoger gele­gen zan­dige bed­ding­af­zet­tin­gen waren in het ver­le­den met name aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Der­ge­lijke zan­dige afzet­tin­gen zijn alleen in boring 1 aan­ge­trof­fen. Aan­ge­zien er ter plaatse van deze boring sprake was van een beperkte ver­sto­ring (hier werd enkel een over­kap­ping aan­ge­legd) wer­den hier even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche waar­den niet direct bedreigd.

In boring 4, 5, 6 en 8 is een com­bi­na­tie van oever- en kom­af­zet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Waar­schijn­lijk zijn deze borin­gen op de rand van een oever­wal gezet Op basis van het ont­bre­ken van zan­dige bed­ding­af­zet­tin­gen werd gecon­clu­deerd dat dit gebied in het ver­le­den min­der geschikt was voor bewoning.

ADC Arche­o­Pro­jec­ten advi­seerde om het ter­rein vrij te geven voor de voor­ge­no­men ont­wik­ke­ling. Het is ech­ter niet vol­le­dig uit te slui­ten dat nabij het onder­zochte gebied toch nog arche­o­lo­gi­sche res­ten voorkomen.

Publicatie

Hanemaaijer, M. (2010) Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 2257, Amersfoort. Hanemaaijer, M. (2010)
Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 2257, Amersfoort.
Flipbook | PDF (3,81 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):39729 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:124.583/428.453
Toponiem:A15/A27 De Banne
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten
Projectleider:M. Haanemaaijer
Opdrachtgever:Aveco de Bondt
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 maart 2010
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-z4g-vrdc

Reacties zijn gesloten.