Lingsesdijk 72 – 74 (2015)

Onderzoek

In maart 2015 is in opdracht van Inven­terra door Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Lingses­dijk 72 – 74. De aan­lei­ding voor het onder­zoek is de geplande sloop van de bestaande bebou­wing en de bouw van een nieuwe woning en een garage.

Lingsesdijk 72-72 Gorinchem

Lingses­dijk 72 – 74

Voor de bouw zijn ont­gra­vin­gen van circa 1 m –Mv beno­digd. Het plan­ge­bied ligt langs de Lingses­dijk, tus­sen twee oude stroom­gor­dels ; de Gor­kum-Arkel en de Linge. In het plan­ge­bied wor­den res­tan­ten van bewo­ning uit de peri­o­den Meso­li­thi­cum tot en met de Vroege Mid­del­eeu­wen ver­wacht in de top van de rivier­dui­nen, don­ken en cre­vas­sen. Res­tan­ten uit de Late Mid­del­eeu­wen tot en met de Nieuwe Tijd kun­nen wor­den aan­ge­trof­fen in opho­ging­sla­gen langs de Lingses­dijk. Op basis van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek heeft het plan­ge­bied van oor­sprong op een rest­geul van de Linge gele­gen. Deze geul is lang­zaam opge­vuld geraakt. Moge­lijk gaat het zelfs om een crevasse.

Geen historische bebouwing bekend

Bewo­ning in dit gebied lijkt voor de peri­o­den voor­af­gaand aan de Late-Mid­del­eeu­wen onwaar­schijn­lijk, omdat de geul in het gebied de moge­lijke arche­o­lo­gi­sche res­ten uit deze peri­o­den waar­schijn­lijk ver­spoeld heeft en even­tu­ele bewo­ning sowieso onwaar­schijn­lijk lijkt gezien de natte lig­ging. Ter hoogte van de dijk wer­den in de drie ver­schil­lende opho­ging­sla­gen geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen voor de peri­ode Late Mid­del­eeu­wen tot en met de Nieuwe Tijd. Gezien het ont­bre­ken van bebou­wing op de his­to­ri­sche kaar­ten is het aan­ne­me­lijk dat er in het plan­ge­bied geen his­to­ri­sche bebou­wing aan­we­zig is geweest. De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor neder­zet­tings­spo­ren is daarom voor alle peri­o­den daarom laag. De opbouw van de laat­mid­del­eeuwse dijk zou arche­o­lo­gisch wel rele­vant kun­nen zijn. Dit speelt ech­ter alleen als de nieuwe ont­gra­vin­gen die­per zul­len plaats­vin­den dan de fun­de­ring van de hui­dige dijkwoning.

Publicatie

Lingsesdijk 72-74, Gorinchem Luijten, M. (2015)
Gorinchem, Lingsesdijk 72-74, Gemeente Gorinchem (ZH), Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO: verkennende fase), Transect-rapport 602, Utrecht.
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

Archisnummer(s):65.425 (onderzoeksmelding)
Topografische Kaart:38H
Coördinaten:127.537/427.271 (centrum)
Toponiem:Lingsesdijk 72-74
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend
Veldonderzoek (IVO; verkennende fase)
Uitvoerder:Transect B.V.
Projectleider:Drs. T. Nales
Opdrachtgever:Inventerra
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Maart 2015
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-225-ue43

Misschien ook interessant

Reacties zijn gesloten.