Laagdalemseweg 3 (2014)

Onderzoek

Laagdalemseweg 3 in 2014, foto Transect, Utrecht

Transect heeft in augus­tus 2014 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Laagdalemseweg 3. De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning in het kader van de voor­ge­no­men sloop en nieuw­bouw van de agra­ri­sche gebou­wen op het erf.

Het plan­ge­bied valt bin­nen bestem­mings­plan Buitengebied, en heeft hier­in de waar­de Archeologie hoog PM1 gekre­gen. Voor ont­wik­ke­lin­gen gro­ter dan 250 m2 en waar­bij de grond die­per geroerd wordt dan 30 cm –Mv dien­de daar­om arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats te vin­den.

Conclusie

  • Op basis van de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek bestond een hoge ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de late pre­his­to­rie tot en met de late mid­del­eeu­wen. Op basis van de geo­mor­fo­lo­gi­sche kaart ligt het plan­ge­bied in een kom­ge­bied. Deze is bij het boor­on­der­zoek aan­ge­trof­fen. Op grond van het veld­on­der­zoek is vast­ge­steld dat het plan­ge­bied altijd in de over­stro­mings­vlak­te van een rivier heeft gele­gen. Een humeu­ze vege­ta­tie­ho­ri­zont die zou kun­nen wij­zen op per­ma­nen­te begroei­ing ont­breekt, even­als ont­kal­king van de klei (door uit­lo­ging).
  • Op basis van his­to­risch kaart­ma­te­ri­aal is vast­ge­steld dat het plan­ge­bied ver­moe­de­lijk altijd onbe­bouwd is geweest. Het oudst geraad­pleeg­de kaart­ma­te­ri­aal van het plan­ge­bied uit het eind van de 18de eeuw laat ter plaat­se van het plan­ge­bied akker- en wei­land zien. Ook op jon­ger kaart­ma­te­ri­aal staat geen bebou­wing aan­ge­ge­ven, waar­door voor de Nieuwe tijd daar­om een lage ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche (nederzettings)resten bestaat. De oudst beken­de bebou­wing is die van het hui­di­ge erf.
  • Op basis van de resul­ta­ten uit het boor­on­der­zoek kon aan het plan­ge­bied een lage ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche waar­den wor­den toe­ge­kend. Het gebied ligt in een kom­ge­bied, waar de slap­pe klei geen goe­de moge­lijk­he­den tot bewo­ning gaf.

Advies

Op basis van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek bestond er in arche­o­lo­gisch opzicht geen bezwaar tegen de voor­ge­no­men nieuw­bouw in het plan­ge­bied. Er behoef­den daar­mee ten behoe­ve van de arche­o­lo­gi­sche monu­men­ten­zorg (AMZ) geen aan­vul­len­de maat­re­ge­len te wor­den geno­men.

Publicatie

Hakvoort, A. (2014)
Archeologisch bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek, ver­ken­nen­de fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rap­port 512, Utrecht
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):62996
Topografische kaart :38G/38H
Coördinaten :130.024/427.317 (cen­trum)
Toponiem :Laagdalemseweg 3
Plaats :Dalem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Archeologisch bureau­on­der­zoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO ; ver­ken­nen­de fase)
Uitvoerder :Transect, Utrecht
Projectleider :Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever :D.A. Keijzer vof, Dalem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :17 sep­tem­ber 2014
Documentatie :Transect, Utrecht
DANS : https://doi.org/10.17026/dans-zmp-mzzv

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.