Laag Dalemseweg 3 (2014)

Onderzoek

Tran­sect heeft in augus­tus 2014 aan de Laag Dalem­se­weg 3 een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied. De aan­lei­ding van het onder­zoek was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning in het kader van de voor­ge­no­men sloop en nieuw­bouw van de agra­ri­sche gebou­wen op het erf.

Het plan­ge­bied valt bin­nen bestem­mings­plan Bui­ten­ge­bied, en heeft hierin de waarde Arche­o­lo­gie hoog PM1 gekre­gen. Voor ont­wik­ke­lin­gen gro­ter dan 250 m² en waar­bij de grond die­per geroerd wordt dan 30 cm –Mv diende daarom arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats te vinden.

Laag Dalemseweg 3 in 2014, foto Transect, Utrecht

Laag Dalem­se­weg 3 in 2014

Conclusie

  • Op basis van de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek bestond een hoge ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de late pre­his­to­rie tot en met de late mid­del­eeu­wen. Op basis van de geo­mor­fo­lo­gi­sche kaart ligt het plan­ge­bied in een kom­ge­bied. Deze is bij het boor­on­der­zoek aan­ge­trof­fen. Op grond van het veld­on­der­zoek is vast­ge­steld dat het plan­ge­bied altijd in de over­stro­mings­vlakte van een rivier heeft gele­gen. Een humeuze vege­ta­tie­ho­ri­zont die zou kun­nen wij­zen op per­ma­nente begroei­ing ont­breekt, even­als ont­kal­king van de klei (door uitloging).
  • Op basis van his­to­risch kaart­ma­te­ri­aal is vast­ge­steld dat het plan­ge­bied ver­moe­de­lijk altijd onbe­bouwd is geweest. Het oudst geraad­pleegde kaart­ma­te­ri­aal van het plan­ge­bied uit het eind van de 18de eeuw laat ter plaatse van het plan­ge­bied akker- en wei­land zien. Ook op jon­ger kaart­ma­te­ri­aal staat geen bebou­wing aan­ge­ge­ven, waar­door voor de Nieuwe tijd daarom een lage ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche (nederzettings)resten bestaat. De oudst bekende bebou­wing is die van het hui­dige erf.
  • Op basis van de resul­ta­ten uit het boor­on­der­zoek kon aan het plan­ge­bied een lage ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche waar­den wor­den toe­ge­kend. Het gebied ligt in een kom­ge­bied, waar de slappe klei geen goede moge­lijk­he­den tot bewo­ning gaf.

Advies

Op basis van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek bestond er in arche­o­lo­gisch opzicht geen bezwaar tegen de voor­ge­no­men nieuw­bouw in het plan­ge­bied. Er behoef­den daar­mee ten behoeve van de arche­o­lo­gi­sche monu­men­ten­zorg (AMZ) geen aan­vul­lende maat­re­ge­len te wor­den genomen.

Publicatie

Hakvoort, A. (2014) Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 512, Utrecht. Hakvoort, A. (2014)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 512, Utrecht.
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):62996
Topografische kaart:38G/38H
Coördinaten:130.024/427.317 (centrum)
Toponiem:Laag Dalemseweg 3
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende fase)
Uitvoerder:Transect B.V.
Projectleider:Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever:D.A. Keijzer vof, Dalem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 september 2014
Documentatie:Transect B.V.
DANS: https://doi.org/10.17026/dans-zmp-mzzv

Reacties zijn gesloten.