Laagdalemseweg 3 (2014)

Onderzoek

Laagdalemseweg 3 in 2014, foto Transect, Utrecht

Laagdalemseweg 3 in 2014, foto Transect, Utrecht

Transect heeft in augustus 2014 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Laagdalemseweg 3. De aanleiding van het onderzoek was de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de voorgenomen sloop en nieuwbouw van de agrarische gebouwen op het erf.

Het plangebied valt binnen bestemmingsplan Buitengebied, en heeft hierin de waarde Archeologie hoog PM1 gekregen. Voor ontwikkelingen groter dan 250 m2 en waarbij de grond dieper geroerd wordt dan 30 cm –Mv diende daarom archeologisch vooronderzoek plaats te vinden.

Conclusie

  • Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek bestond een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de late prehistorie tot en met de late middeleeuwen. Op basis van de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een komgebied. Deze is bij het booronderzoek aangetroffen. Op grond van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied altijd in de overstromingsvlakte van een rivier heeft gelegen. Een humeuze vegetatiehorizont die zou kunnen wijzen op permanente begroeiing ontbreekt, evenals ontkalking van de klei (door uitloging).
  • Op basis van historisch kaartmateriaal is vastgesteld dat het plangebied vermoedelijk altijd onbebouwd is geweest. Het oudst geraadpleegde kaartmateriaal van het plangebied uit het eind van de 18de eeuw laat ter plaatse van het plangebied akker- en weiland zien. Ook op jonger kaartmateriaal staat geen bebouwing aangegeven, waardoor voor de Nieuwe tijd daarom een lage verwachting op het aantreffen van archeologische (nederzettings)resten bestaat. De oudst bekende bebouwing is die van het huidige erf.
  • Op basis van de resultaten uit het booronderzoek kon aan het plangebied een lage verwachting op het aantreffen van archeologische waarden worden toegekend. Het gebied ligt in een komgebied, waar de slappe klei geen goede mogelijkheden tot bewoning gaf.

Advies

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek bestond er in archeologisch opzicht geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied. Er behoefden daarmee ten behoeve van de archeologische monumentenzorg (AMZ) geen aanvullende maatregelen te worden genomen.

Publicatie

Hakvoort, A. (2014) Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 512, Utrecht. Hakvoort, A. (2014)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 512, Utrecht.
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):62996
Topografische kaart:38G/38H
Coordinaten:130.024/427.317 (centrum)
Toponiem:Laagdalemseweg 3
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende fase)
Uitvoerder:Transect, Utrecht
Projectleider:Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever:D.A. Keijzer vof, Dalem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 september 2014
Documentatie:Transect, Utrecht
DANS: https://doi.org/10.17026/dans-zmp-mzzv

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.