Bataafsekade 16, hockeyveld (2014)

Onderzoek

Bataafsekade 16, Hockeyveld, Gorinchem

Bataaf­sekade 16

In opdracht van SAB uit Arn­hem heeft Arche­o­Sup­port bv een bureau-onder­zoek uit­ge­voerd voor het hoc­key­veld aan de Bataaf­sekade 16 in Gorin­chem. Aan­lei­ding tot dit onder­zoek vormt een onder­zoek van de gemeente naar de moge­lijk­he­den voor de aan­leg van een derde hoc­key­veld. Ver­sto­rin­gen als gevolg van de aan­leg kun­nen even­tu­eel aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten bedreigen. 

Vol­gens de arche­o­lo­gi­sche beleids­ad­vies­kaart ligt de onder­zoeks­lo­ca­tie in een zone met een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting, waar­voor een onder­zoek­plicht geldt bij onder­zoeks­lo­ca­ties gro­ter dan 1 hec­tare en een ver­sto­ring die­per dan 30 cm. Het onder­ha­vige plan­ge­bied vol­doet aan beide criteria.

Conclusies en aanbevelingen

De onder­zoeks­lo­ca­tie ligt in het kom­ge­bied ten noor­den van de Waal en heeft hier­door een lage arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor alle peri­o­den. Naast het plan­ge­bied ligt een ech­ter een cre­vasse van de Gor­kum-Arkel-stroom­gor­del, die moge­lijk ook nog bin­nen het plan­ge­bied aan­we­zig is. De afzet­tin­gen van deze cre­vasse wor­den bene­den 2 m –mv ver­wacht en heb­ben een mid­del­hoge ver­wach­ting voor res­ten uit het Neo­li­thi­cum.

Gead­vi­seerd wordt om, wan­neer bij de aan­leg van de nieuwe vel­den bodem­ver­sto­rin­gen die­per dan 1,7 m –mv plaats­vin­den, een ver­ken­nend boor­on­der­zoek uit te voe­ren om vast te stel­len of er daad­wer­ke­lijk cre­vasse-afzet­tin­gen aan­we­zig zijn bin­nen het plan­ge­bied. Voor werk­zaam­he­den ondie­per dan 1,7 m –maai­veld is geen ver­volg­on­der­zoek nodig.

Het is aan de bevoegde over­heid, de gemeente Gorin­chem, om op basis van deze rap­por­tage een selec­tie­be­sluit te nemen. De arche­o­lo­gi­sche mel­dings­plicht con­form art. 53 van de WAMZ blijft sowieso bestaan. Als er tij­dens de graaf­werk­zaam­he­den arche­o­lo­gi­sche res­ten wor­den aan­ge­trof­fen, dan dient dit onver­wijld aan de bevoegde over­heid te wor­den gemeld.

Publicatie

Wullink, A.J. (2014) Een archeologisch bureau-onderzoek voor de hockeyvelden aan de Bataafsekade 16 in Gorinchem (ZH), ArcheoSupport-Rapport 2014-2, Groningen. Wullink, A.J. (2014)
Een archeologisch bureau-onderzoek voor de hockeyvelden aan de Bataafsekade 16 in Gorinchem (ZH), ArcheoSupport-Rapport 2014-2, Groningen.
Flipbook | PDF (9 MB)

Metadata

Archisnummer(s):CIS-code: 59.706
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:124.300/428.120 (centrum)
Toponiem:Bataafsekade 16
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureau-onderzoek
Uitvoerder:ArcheoSupport
Projectleider:Drs. A.J. Wullink
Opdrachtgever:SAB Arnhem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:maart 2014
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.