Keizerstraat 44 (2009)

Onderzoek

Keizerstraat 44

Kei­zer­straat 44

De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was het plan van woon­cor­po­ra­tie Poort 6 om aan de Kei­zer­straat 44 de bestaande bebou­wing te slo­pen en daar­voor in de plaats een acht­tal appar­te­men­ten te rea­li­se­ren. Uit eer­der onder­zoek aan de Kei­zer­straat 2A en Kei­zer­straat 6 was bekend dat er res­ten van de mid­del­eeuwse stads­muur in dit gebied aan­we­zig waren. 

Tij­dens het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn in totaal 8 spo­ren aan­ge­trof­fen. Deze beho­ren tot één struc­tuur met moge­lijk twee bouw­fa­ses. Het betreft een (voor­raad-) kel­der­tje dat op grond van het for­maat van de gebruikte bak­ste­nen en pla­vui­zen vanaf het mid­den van de 17de eeuw kan wor­den geda­teerd. Kort daarna werd het kel­der­tje tot beer­kel­der omge­vormd. Voor beide bouw­fa­ses werd gebruik gemaakt van oud bouw­ma­te­ri­aal, moge­lijk afkom­stig van de in onbruik geraakte en afge­bro­ken stads­muur. De spo­ren 1 – 3 zijn van later datum en han­gen waar­schijn­lijk samen met de sloop van de struc­tuur in de 19de of 20ste eeuw. Tij­dens het arche­o­lo­gisch onder­zoek zijn diverse vond­sten gedaan bij zowel de aan­leg van het vlak als in de sporen.

Vondsten

De vond­sten zijn onder te ver­de­len in de mate­ri­aal­ca­te­go­rieën kera­miek (kera­misch bouw­ma­te­ri­aal en gebruiks­aar­de­werk), klei­pij­pen, metaal, glas, natuur­steen en (dier­lijk) bot. Het aan­ge­trof­fen kera­misch bouw­ma­te­ri­aal dateert voor­na­me­lijk uit de 16de /​17de tot 18de eeuw. In totaal zijn 350 aar­de­werk­frag­men­ten ver­za­meld, date­rend uit de 16de tot 19de eeuw, en meer dan 150 afkom­stig van klei­pij­pen die te date­ren zijn in de 17de-18de eeuw. Er wer­den ook 27 frag­men­ten glas aan­ge­trof­fen die niet nauw­keu­rig geda­teerd kun­nen wor­den. Bij de aan­leg van de proef­sleuf wer­den 40 frag­men­ten metaal aan­ge­trof­fen bestaande uit gereed­schap­pen en ove­rige (huis­hou­de­lijke gebruiks)voorwerpen, als­mede con­struc­tie­ma­te­ri­aal. Tij­dens het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek werd uit­slui­tend dier­lijk bot aan­ge­trof­fen dat in de tafo­no­mi­sche groep van het con­sump­tie­af­val geschaard kan worden.

Conclusie

De resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek gaven aan­lei­ding tot aan­pas­sin­gen in de voor­ge­no­men bouw­plan­nen op de onderzoekslocatie.

Foto’s

Media

Beerput geeft oude kogel prijs

Beerput geeft oude kogel prijs

GORIN­CHEM – Bij een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving in de bin­nen­stad van Gorin­chem zijn tien­tal­len oude gebruiks­voor­wer­pen gevon­den uit de 17de en 18de eeuw. De opgra­ving vond plaats in de Kei­zer­straat , op de plek waar woning­bouw­ver­e­ni­ging Poort6 …
Geen stadsmuur, wel een kogel

Geen stadsmuur, wel een kogel

GORIN­CHEM – Een oude stads­muur werd niet gevon­den. Wel lever­den de opgra­vin­gen van de afge­lo­pen week in de Kei­zer­straat inte­res­sante vond­sten op uit het dage­lijks leven van zo’n drie eeu­wen gele­den. De opgra­vin­gen von­den plaats ter hoogte van…

Publicaties

Horsthuis, A. (1997)Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem. Horsthuis, A. (1997)
Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.
WorldCat | Flipbook | PDF (5 MB)
Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009) Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel. Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009)
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (16,01 MB)
Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009) Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel. Oostveen, J. van (2012)
Gorinchem Keizerstraat 44a. Tabakspijpen, Tiel.
Flipbook | PDF (1,68 MB)

Metagegevens

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 37590
vondstmelding: 416680
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.861-427.058
126.848-427.057
126.861-427.056
Toponiem:Keizerstraat 44a
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Archeomedia B.V. Nieuwerkerk aan den IJssel
Projectleider:Drs. D. Izendoorn
Opdrachtgever:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 oktober 2009
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.