Keizerstraat 44 (2009)

Onderzoek

Keizerstraat 44

Kei­zer­straat 44

De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was het plan van woon­cor­po­ra­tie Poort 6 om aan de Kei­zer­straat 44 de bestaan­de bebou­wing te slo­pen en daar­voor in de plaats een acht­tal appar­te­men­ten te  rea­li­se­ren. Uit eer­der onder­zoek aan de Kei­zer­straat 2A en Kei­zer­straat 6 was bekend dat er res­ten van de mid­del­eeuw­se stads­muur in dit gebied aan­we­zig waren. 

Tij­dens het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn in totaal 8 spo­ren aan­ge­trof­fen. Deze beho­ren tot één struc­tuur met moge­lijk twee bouw­fa­ses. Het betreft een (voor­raad-) kel­der­tje dat op grond van het for­maat van de gebruik­te bak­ste­nen en pla­vui­zen van­af het mid­den van de 17de eeuw kan wor­den geda­teerd. Kort daar­na werd het kel­der­tje tot beer­kel­der omge­vormd. Voor bei­de bouw­fa­ses werd gebruik gemaakt van oud bouw­ma­te­ri­aal, moge­lijk afkom­stig van de in onbruik geraak­te en afge­bro­ken stads­muur. De spo­ren 1 – 3 zijn van later datum en han­gen waar­schijn­lijk samen met de sloop van de struc­tuur in de 19de of 20ste eeuw. Tij­dens het arche­o­lo­gisch onder­zoek zijn diver­se vond­sten gedaan bij zowel de aan­leg van het vlak als in de sporen.

Vondsten

De vond­sten zijn onder te ver­de­len in de mate­ri­aal­ca­te­go­rie­ën kera­miek (kera­misch bouw­ma­te­ri­aal en gebruiks­aar­de­werk), klei­pij­pen, metaal, glas, natuur­steen en (dier­lijk) bot. Het aan­ge­trof­fen kera­misch bouw­ma­te­ri­aal dateert voor­na­me­lijk uit de 16de /17de tot 18de eeuw. In totaal zijn 350 aar­de­werk­frag­men­ten ver­za­meld, date­rend uit de 16de tot 19de eeuw, en meer dan 150 afkom­stig van klei­pij­pen die te date­ren zijn in de 17de-18de eeuw. Er wer­den ook 27 frag­men­ten glas aan­ge­trof­fen die niet nauw­keu­rig geda­teerd kun­nen wor­den. Bij de aan­leg van de proef­sleuf wer­den 40 frag­men­ten metaal aan­ge­trof­fen bestaan­de uit gereed­schap­pen en ove­ri­ge (huis­hou­de­lij­ke gebruiks)voorwerpen, als­me­de con­struc­tie­ma­te­ri­aal. Tij­dens het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek werd uit­slui­tend dier­lijk bot aan­ge­trof­fen dat in de tafo­no­mi­sche groep van het con­sump­tie­af­val geschaard kan worden.

Conclusie

De resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek gaven aan­lei­ding tot aan­pas­sin­gen in de voor­ge­no­men bouw­plan­nen op de onderzoekslocatie.

Foto’s

« van  »

Media

Beerput geeft oude kogel prijs

Beerput geeft oude kogel prijs

 GORINCHEM – Bij een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving in de bin­nen­stad van Gorin­chem zijn tien­tal­len oude gebruiks­voor­wer­pen  gevon­den uit de 17de en 18de eeuw. De opgra­ving vond plaats in de Kei­zer­straat , op de plek waar woning­bouw­ver­e­ni­ging Poort6 …
Geen stadsmuur, wel een kogel

Geen stadsmuur, wel een kogel

 GORINCHEM – Een oude stads­muur werd niet gevon­den. Wel lever­den de opgra­vin­gen van de afge­lo­pen week in de Kei­zer­straat inte­res­san­te vond­sten op uit het dage­lijks leven van zo’n drie eeu­wen gele­den. De opgra­vin­gen von­den plaats ter hoog­te van…

Publicaties

Horsthuis, A. (1997)Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.Horsthuis, A. (1997)
Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.
WorldCat | Flipbook | PDF (5 MB)
Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009) Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009)
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Flipbook | PDF (16,01 MB)
Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009) Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.Oostveen, J. van (2012)
Gorinchem Keizerstraat 44a. Tabakspijpen, Tiel.
Flipbook | PDF (1,68 MB)

Metagegevens

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 37590
vondstmelding: 416680
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.861-427.058
126.848-427.057
126.861-427.056
Toponiem:Keizerstraat 44a
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Archeomedia B.V. Nieuwerkerk aan den IJssel
Projectleider:Drs. D. Izendoorn
Opdrachtgever:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 oktober 2009
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

 

Lees ook

Reacties zijn gesloten.