Geen stadsmuur, wel een kogel

GORIN­CHEM – Een oude stads­muur werd niet gevon­den. Wel lever­den de opgra­vin­gen van de afge­lo­pen week in de Kei­zer­straat inte­res­sante vond­sten op uit het dage­lijks leven van zo’n drie eeu­wen gele­den. De opgra­vin­gen von­den plaats ter hoogte van Kei­zer­straat 44, op de plek van de voor­ma­lige oliehandel.

Vrijgelegd muurwerk Keizerstraat 44

Vrij­ge­legd muur­werk Kei­zer­straat 44

De arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen wer­den ver­richt door het bedrijf Arche­o­Me­dia. Arche­o­loog Daan Isen­doorn van Arche­o­Me­dia werd bij­ge­staan door de vrij­wil­li­gers van de Arche­o­lo­gi­sche werk­groep in Gorin­chem. “Echt schok­kende spul­len zijn er niet gevon­den, maar er zijn wel ont­zet­tend leuke din­gen gevon­den, mate­ri­aal dat ons veel ver­telt van vroe­ger. Een lui­zen­kam, een ste­nen kanons­ko­gel, glas­scher­ven en heel veel aardewerk.”

De opgra­vin­gen wer­den gedaan in opdracht van de gemeente. In eer­ste instan­tie werd er van uit­ge­gaan dat er een oude stads­muur op deze loca­tie zou terug te vin­den zijn. Dat was niet het geval. Isen­doorn : “Het kan zijn dat de muur zich die­per bevindt, daar is nu nog wei­nig over te zeg­gen. Wel zijn er veel fun­de­rings­res­ten gevon­den uit de 16e, 17e en 18e eeuw.”

Dit in het ach­ter­hoofd hou­dend en het feit dat er behoor­lijk wat mate­ri­aal is gevon­den doet Isen­doorn con­clu­de­ren dat ver­der onder­zoek wel­licht nood­za­ke­lijk is. “Ik ga dit in ieder geval wel aan­be­ve­len naar de gemeente toe.“Hoewel de vondst inte­res­sant genoeg is voor nader onder­zoek is er niet zo veel gevon­den als onlangs in bij­voor­beeld de Nieuw­stad.

In Neder­land is het wet­te­lijk gere­geld dat er voor­dat er gebouwd gaat wor­den arche­o­lo­gisch onder­zoek plaats gaat vin­den. Ook hier is dat het geval. In maart van het komende jaar wil Poort6 star­ten met het slo­pen van het pand aan de Kei­zer­straat. Op de plek van de voor­ma­lige olie­han­del moe­ten 5 huur- en een koop­ap­par­te­ment her­rij­zen. Of de bouw ver­tra­ging oploopt door de vond­sten is nog niet bekend.

Mir­jam de Swart
3 novem­ber 2009
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.