Beerput geeft oude kogel prijs

GORIN­CHEM – Bij een arche­o­lo­gi­sche opgra­ving in de bin­nen­stad van Gorin­chem zijn tien­tal­len oude gebruiks­voor­wer­pen gevon­den uit de 17de en 18de eeuw. De opgra­ving vond plaats in de Kei­zer­straat, op de plek waar woning­bouw­ver­e­ni­ging Poort6 een appar­te­men­ten­com­plex wil bouwen.

Van­wege die bouw­plan­nen, is Poort6 ver­plicht een der­ge­lijk onder­zoek te laten uit­voe­ren. “We vin­den van alles,” zegt Daan Isen­doorn van arche­o­lo­gisch onder­zoeks­bu­reau Arche­o­Me­dia uit Capelle aan den IJs­sel. “We heb­ben een beer­put bloot­ge­legd met pot­scher­ven, mes­sen en vis­bot­jes. We heb­ben ook een kanons­ko­gel gevon­den. Heel bijzonder.”

Beerput geeft oude kogel prijs, Daan Isendoorn, Archeomedia

Daan Isen­doorn, Archeomedia

De arche­o­lo­gen die deze week in de Kei­zer­straat in de Gor­cumse bin­nen­stad opgra­vin­gen heb­ben ver­richt, hoop­ten op een deel van de oude ves­ting­muur te stui­ten. “Omdat we weten waar die zou moe­ten lopen,” zegt arche­o­loog Daan Isen­doorn. “Maar de muur heb­ben we niet gevon­den. Waar­schijn­lijk is die al opge­ruimd in een tijd dat de regels rond arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen niet zo streng waren.”

In het pand aan de Kei­zer­straat waar de opgra­vin­gen deze week plaats­von­den, was in het ver­le­den een olie­han­del geves­tigd. Waar­schijn­lijk heeft de ves­ting­muur plaats moe­ten maken voor twee kolos­sale olie­va­ten. “Maar we heb­ben wel een hele­boel andere spul­len gevon­den”, zegt Isen­doorn tri­om­fan­te­lijk. “Het gaat dan onder meer om mes­sen, die­ren­res­ten en gebruiks­voor­wer­pen. Hoe oud die pre­cies zijn, kun­nen we nog niet met zeker­heid zeg­gen. Waar­schijn­lijk gaat het om de zeven­tiende en acht­tiende eeuw.”

Een bij­zon­dere vondst was wel een ste­nen kanons­ko­gel. “Omdat deze opgra­ving plaats­vindt in de buurt van de oude ves­ting­muur, kan het heel gemak­ke­lijk gebeu­ren dat we een kanons­ko­gel vin­den. De muur was natuur­lijk ook een verdedigingslinie.”

Sleuf met de blootgelegde funderingen

Sleuf met de bloot­ge­legde funderingen

Gis­te­ren is de gegra­ven sleuf weer opge­vuld met aarde en zijn de werk­zaam­he­den offi­ci­eel ten einde geko­men. “Maar het zou best kun­nen dat er in de nabije toe­komst nader onder­zoek moet komen,” ver­klaart Isen­doorn. “We heb­ben een aan­tal fun­da­men­ten van wonin­gen bloot­ge­legd en best wat voor­wer­pen gevon­den. Wij als arche­o­lo­gen maken daar een rap­port van, waarna de gemeente moet beslui­ten of er nader onder­zoek nodig is. Dat is niet aan ons”. Als er extra onder­zoek nodig is kan dat nade­lige gevol­gen heb­ben voor de plan­ning van het nieuw­bouw­pro­ject. Dat beslaat de bouw van vijf huur­wo­nin­gen en één koop­wo­ning. Zoals de plan­ning nu is, laat Poort6 weten, wordt begin vol­gend jaar een begin gemaakt met dat project.”

30 okto­ber 2009
AD Rivierenland

Reacties zijn gesloten.