Spijksedijk 56 (2009)

Onderzoek

Spijksedijk 56

Spijksedijk 56

Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het archeologisch onderzoek betrof een veldonderzoek met bureauonderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of in het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.

Verwachting vanaf late IJzertijd
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf de late ijzertijd. Uit het booronderzoek blijkt dat de bovenste halve tot anderhalve meter van de bodem in het plangebied verloren is gegaan bij de inrichting tot bedrijventerrein. De toplaag binnen het bedrijventerrein bestaat op de meeste plaatsen uit een ongeveer één meter dik pakket baksteenpuin. De hieronder aangetroffen afzettingen zijn gevormd in een dynamisch afzettingsmilieu waarin geen geschikte bewoningsomstandigheden heersten.

Dikke kleilaag
De in de voet van de Spijksedijk gezette boringen contrasteren sterk met de binnen het bedrijventerrein gezette boringen, doordat deze boringen worden gekenmerkt door een toplaag van humusrijke, stevige klei op een dik pakket komklei dat doorloopt tot drie meter beneden het maaiveld.
Geen indicatoren

Bij de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Selectieadvies, in dit rapport niet nader uitgewerkt.

Publicatie

R. Exaltus & J. Orbons
Gorinchem, Spijksedijk 56, gemeente Gorinchem (ZH), een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek; Steekproefrapport 2009-03/13
Bekijk | Download (8,12 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Spijksedijk 56 (2009) 51.844117, 4.992396

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 33710
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.717/428.452
127.802/428.604
127.966/428.567
127.812/428.404
Toponiem:Spijksedijk 56
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:De Steekproef
Projectleider:Jelsma
Opdrachtgever:Ingenieursbureau Mol
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 maart 2009
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.