Spijksedijk 56 (2009)

Onderzoek

Spijksedijk 56

Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uit­ge­voerd op een ter­rein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek betrof een veld­on­der­zoek met bureau­on­der­zoek. Het bureau­on­der­zoek heeft tot doel om op basis van beschik­ba­re infor­ma­tie te komen tot een gespe­ci­fi­ceerd arche­o­lo­gisch ver­wach­tings­mo­del. Het veld­on­der­zoek heeft ver­vol­gens tot doel om het gespe­ci­fi­ceerd arche­o­lo­gisch ver­wach­tings­mo­del te toet­sen door mid­del van veld­waar­ne­min­gen. Hiermee kan de vraag­stel­ling beant­woord wor­den of in het plan­ge­bied arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­we­zig (kun­nen) zijn en of deze ver­volg­on­der­zoek en/of plan­aan­pas­sing ver­ei­sen.

Verwachting van­af late IJzertijd

Volgens het gespe­ci­fi­ceerd arche­o­lo­gisch ver­wach­tings­mo­del geldt voor het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting voor wat betreft de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche res­ten date­rend van­af de late ijzer­tijd. Uit het boor­on­der­zoek blijkt dat de boven­ste hal­ve tot ander­hal­ve meter van de bodem in het plan­ge­bied ver­lo­ren is gegaan bij de inrich­ting tot bedrij­ven­ter­rein. De top­laag bin­nen het bedrij­ven­ter­rein bestaat op de mees­te plaat­sen uit een onge­veer één meter dik pak­ket bak­steen­puin. De hier­on­der aan­ge­trof­fen afzet­tin­gen zijn gevormd in een dyna­misch afzet­tings­mi­li­eu waar­in geen geschik­te bewo­nings­om­stan­dig­he­den heer­sten.

Dikke klei­laag

De in de voet van de Spijksedijk gezet­te borin­gen con­tras­te­ren sterk met de bin­nen het bedrij­ven­ter­rein gezet­te borin­gen, door­dat deze borin­gen wor­den geken­merkt door een top­laag van humus­rij­ke, ste­vi­ge klei op een dik pak­ket kom­klei dat door­loopt tot drie meter bene­den het maai­veld.
Geen indi­ca­to­ren

Bij de borin­gen zijn geen arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren aan­ge­trof­fen. De resul­ta­ten van het onder­zoek geven geen aan­lei­ding om arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek te advi­se­ren. Evenmin zijn tij­dens het onder­zoek arche­o­lo­gi­sche res­ten aan­ge­trof­fen waar­mee tij­dens de ver­de­re plan­vor­ming of bij de uit­voe­ring van de geplan­de werk­zaam­he­den reke­ning zou moe­ten wor­den gehou­den. In ver­band met het vol­le­dig ont­bre­ken van arche­o­lo­gi­sche indi­ca­to­ren bin­nen het plan­ge­bied, zijn de KNA-onder­de­len Waardestelling en Selectieadvies, in dit rap­port niet nader uit­ge­werkt.

Publicatie

Exaltus, R. & J. Orbons
Gorinchem, Spijksedijk 56. Gemeente Gorinchem (ZH), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Steekproefrapport 2009 – 03/13, Zuidhorn.
Flipbook | PDF (8,12 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 33710
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :127.717/428.452
127.802/428.604
127.966/428.567
127.812/428.404
Toponiem :Spijksedijk 56
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-B
Uitvoerder :De Steekproef
Projectleider :Jelsma
Opdrachtgever :Ingenieursbureau Mol
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :26 maart 2009
Vondsten & docu­men­ta­tie :Geen
DANS : https://doi.org/10.17026/dans-x96-gcep

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.