W. de Vries Robbéweg 2 | politieregiokantoor (2003)

Onderzoek

W. de Vries Robbéweg 2

W. de Vries Rob­bé­weg 2

In de peri­ode 24 – 27 febru­ari 2003 is op de loca­tie W. de Vries Rob­bé­weg in opdracht van Heij­mans IBC Vast­goed­ont­wik­ke­ling door BAAC een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd. Dit betrof een Aan­vul­lend Arche­o­lo­gisch Onder­zoek (AAO) met als doel de aard en con­ser­ve­ring van het bodem­ar­chief vast te stel­len. De aan­lei­ding van het onder­zoek was de voor­ge­no­men bouw van het Poli­tie­dis­tricts­bu­reau op het ter­rein begrensd door de W. de Vries Rob­bé­weg en de Arkelsedijk.

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie zijn slechts in beperkte mate arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen. Deze beperk­ten zich tot één depres­sie die vanaf de 14de eeuw gelei­de­lijk is dicht­ge­gooid met huis­hou­de­lijk afval. Dit deed ver­moe­den dat in de nabije omge­ving bebou­wing gestaan moet heb­ben. De kans om hier­van arche­o­lo­gi­sche res­ten te vin­den op de niet onder­zochte delen van het onder­zoeks­ter­rein was gering, aan­ge­zien het bodem­ar­chief tot op een meter onder het hui­dige maai­veld ver­stoord bleek te zijn. De depres­sie was hoogst­waar­schijn­lijk in ver­band te bren­gen met een ovaal­vor­mig water, waar­schijn­lijk een wiel, dat op de 16de eeuwse stads­plat­te­grond van Jacob van Deven­ter is afgebeeld.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deven­ter 1558

De ove­rige bij het onder­zoek aan­ge­trof­fen ver­schijn­se­len zijn van natuur­lijke aard, te weten Linge-afzet­tin­gen en een vege­ta­tie­laag, waar het wiel door­heen snijdt. Romeinse spo­ren, zoals ver­wacht op basis van het pro­spec­tief onder­zoek, zijn niet gevonden.

Geen vervolgonderzoek

Het Aan­vul­lend Arche­o­lo­gisch Onder­zoek heeft uit­ge­we­zen dat de arche­o­lo­gi­sche waar­den op de onder­zoek­lo­ca­tie van een beperkte omvang en waarde zijn. Op grond hier­van, en gezien de mate van ver­sto­ring van het ter­rein, kon tot de con­clu­sie geko­men wor­den dat een ver­volg­on­der­zoek, in de vorm van een Defi­ni­tief Arche­o­lo­gisch Onder­zoek (DAO) geen meer­waarde zou opleveren.

Foto’s

Publicaties

Jayasena, R.M. (2003) Gorinchem Politiedistrictsbureau. Aanvullend Archeologisch onderzoek, BAAC rapport 03.037, 's-Hertogenbosch. Jayasena, R.M. (2003)
Gorinchem Politiedistrictsbureau. Aanvullend Archeologisch onderzoek, BAAC rapport 03.037, 's-Hertogenbosch.
BekijkPDF (3,49 MB)
Kluiving, S.J. (2002) Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem), BILAN 2002/21, Tilburg. Kluiving, S.J. (2002)
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem), BILAN 2002/21, Tilburg.
BekijkPDF (416,95 kB)

Metagegevens

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 3883
onderzoeksnummer: 1224
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.688/428.000
Toponiem:W. de Vries Robbéweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:R.M. Rayasena
Opdrachtgever:Heijmans NV Vastgoedontwikkeling
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:24 februari 2003
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.