W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

Onderzoek

W. de Vries Robbéweg 2

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie zijn slechts in beperk­te mate arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen. Deze beperk­ten zich tot één depres­sie die van­af de 14de eeuw gelei­de­lijk is dicht­ge­gooid met huis­hou­de­lijk afval. Dit deed ver­moe­den dat in de nabije omge­ving bebou­wing gestaan moet heb­ben. De kans om hier­van arche­o­lo­gi­sche res­ten te vin­den op de niet onder­zoch­te delen van het onder­zoeks­ter­rein was gering, aan­ge­zien het bodem­ar­chief tot op een meter onder het hui­di­ge maai­veld ver­stoord bleek te zijn. De depres­sie was hoogst­waar­schijn­lijk in ver­band te bren­gen met een ovaal­vor­mig water, waar­schijn­lijk een wiel, dat op de 16de eeuw­se stads­plat­te­grond van Jacob van Deventer is afge­beeld.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

De ove­ri­ge bij het onder­zoek aan­ge­trof­fen ver­schijn­se­len zijn van natuur­lij­ke aard, te weten Linge-afzet­tin­gen en een vege­ta­tie­laag, waar het wiel door­heen snijdt. Romeinse spo­ren, zoals ver­wacht op basis van het pro­spec­tief onder­zoek, zijn niet gevon­den.

Geen ver­volg­on­der­zoek

Het Aanvullend Archeologisch Onderzoek heeft uit­ge­we­zen dat de arche­o­lo­gi­sche waar­den op de onder­zoek­lo­ca­tie van een beperk­te omvang en waar­de zijn. Op grond hier­van, en gezien de mate van ver­sto­ring van het ter­rein, kon tot de con­clu­sie geko­men wor­den dat een ver­volg­on­der­zoek, in de vorm van een Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) geen meer­waar­de zou ople­ve­ren.

Foto’s

Publicaties

Jayasena, R.M. (2003)
Gorinchem Politiedistrictsbureau. Aanvullend Archeologisch onder­zoek, BAAC rap­port 03.037, ‘s-Hertogenbosch.
Bekijk | Download (3,49 MB)

Kluiving, S.J. (2002)
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem), BILAN 2002/21, Tilburg.
Bekijk | Download (416,95 kB)

Metagegevens

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 3883
onder­zoeks­num­mer : 1224
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.688/428.000
Toponiem :W. de Vries Robbeweg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-P
Uitvoerder :BAAC BV, ´s-Hertogenbosch
Projectleider :R.M. Rayasena
Opdrachtgever :Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :24 febru­a­ri 2003
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot gemeen­te Gorinchem
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.