W. de Vries Rob­bé­weg 2 (2003)

Onder­zoek

W. de Vries Robbeweg 2

W. de Vries Rob­bé­weg 2

Op de onder­zoeks­lo­ca­tie zijn slechts in beperk­te mate arche­o­lo­gi­sche waar­den aan­ge­trof­fen. Deze beperk­ten zich tot één depres­sie die van­af de 14de eeuw gelei­de­lijk is dicht­ge­gooid met huis­hou­de­lijk afval. Dit deed ver­moe­den dat in de nabije omge­ving bebou­wing gestaan moet heb­ben. De kans om hier­van arche­o­lo­gi­sche res­ten te vin­den op de niet onder­zoch­te delen van het onder­zoeks­ter­rein was gering, aan­ge­zien het bodem­ar­chief tot op een meter onder het hui­di­ge maai­veld ver­stoord bleek te zijn. De depres­sie was hoogst­waar­schijn­lijk in ver­band te bren­gen met een ovaal-vor­mig water, waar­schijn­lijk een wiel, dat op de 16de-eeuw­se stads­plat­te­grond van Jacob van Deven­ter is afge­beeld.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deven­ter 1558

De ove­ri­ge bij het onder­zoek aan­ge­trof­fen ver­schijn­se­len zijn van natuur­lij­ke aard, te weten Lin­ge-afzet­tin­gen en een vege­ta­tie­laag, waar het wiel door­heen snijdt. Romein­se spo­ren, zoals ver­wacht op basis van het pro­spec­tief onder­zoek, zijn niet gevon­den.

Geen ver­volg­on­der­zoek
Het Aan­vul­lend Arche­o­lo­gisch Onder­zoek heeft uit­ge­we­zen dat de arche­o­lo­gi­sche waar­den op de onder­zoek­lo­ca­tie van een beperk­te omvang en waar­de zijn. Op grond hier­van, en gezien de mate van ver­sto­ring van het ter­rein, kon tot de con­clu­sie geko­men wor­den dat een ver­volg­on­der­zoek, in de vorm van een Defi­ni­tief Arche­o­lo­gisch Onder­zoek (DAO) geen meer­waar­de zou ople­ve­ren.

Foto’s

Publi­ca­ties

R.M. Jaya­se­na
Gorin­chem Poli­tie­dis­tricts­bu­reau, Aan­vul­lend Arche­o­lo­gisch onder­zoek; ‘s-Her­to­gen­bosch; 2003; BAAC rap­port 03.037.
Bekijk | Down­load (3,49 MB)

S.J. Klui­ving
Aan­vul­len­de Arche­o­lo­gi­sche Inven­ta­ri­sa­tie (AAI) Gorin­chem-Poli­tie­re­gio­kan­toor (Gemeen­te Gorin­chem); Til­burg; 2002; BILAN 2002/21.
Bekijk | Down­load (416,95 kB)

Meta­ge­ge­vens

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 3883
onder­zoeks­num­mer: 1224
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.688/428.000
Topo­niem:W. de Vries Rob­be­weg
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:BAAC BV, ´s-Her­to­gen­bosch
Pro­ject­lei­der:R.M. Raya­se­na
Opdracht­ge­ver:Heij­mans IBC Vast­goed­ont­wik­ke­ling
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:24 febru­a­ri 2003
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.