Parallelweg naast 61 (2012)

Onderzoek

In opdracht van De Bruin Bouw­ad­vies & Bege­lei­ding heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tancy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek uit­ge­voerd voor een per­ceel (sec­tie H, num­mer 150) naast Paral­lel­weg 61 te Gorinchem.

Hoogtekaart met onderzoekgebied omcirkeld

Hoog­te­kaart met onder­zoek­ge­bied omcir­keld, bron ahn​.nl

Booronderzoek

Aan­lei­ding tot dit onder­zoek vormde de voor­ge­no­men bestem­mings­plan­wij­zi­ging voor de loca­tie. Het veld­on­der­zoek had tot doel om de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting uit het bureau­on­der­zoek te ver­fij­nen door mid­del van veld­waar­ne­min­gen en zo tot een advies te komen met betrek­king tot even­tu­ele ver­volgstap­pen in de AMZ-cyclus.

De onder­zoeks­lo­ca­tie lag direct ten noor­den van de uiter­waar­den van de Mer­wede. Hier­door had de loca­tie een hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gi­sche res­ten aan of nabij het opper­vlak. Op de oever­af­zet­tin­gen van de Mer­wede kon­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht wor­den uit de peri­ode vanaf de Vroege Mid­del­eeu­wen. Moge­lijk waren op de loca­tie nog afzet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel aan­we­zig, waarop res­ten uit het Neo­li­thi­cum ver­wacht kun­nen wor­den. De loca­tie was in ieder geval vanaf begin 19de eeuw onbebouwd.

Advies

Het veld­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat er op de onder­zoeks­lo­ca­tie geen oever­af­zet­tin­gen van de Mer­wede aan­we­zig zijn. Die­per in de onder­grond zijn cre­vasse-afzet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel aan­we­zig. Hier­on­der zijn nog oever- en bed­ding­af­zet­tin­gen van een vroeg-holocene stroom­gor­del aan­ge­trof­fen. Zowel op de crevasse=afzettingen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel als de oever­af­zet­tin­gen van de vroeg-holocene stroom­gor­del zijn geen spo­ren van bodem­vor­ming waar­ge­no­men, waar­uit blijkt dat deze afzet­tin­gen waar­schijn­lijk niet aan­trek­ke­lijk geweest zijn voor bewo­ning. Hier­door wer­den er bij de geplande werk­zaam­he­den waar­schijn­lijk geen arche­o­lo­gi­sche waar­den bedreigd en werd vrij­gave geadviseerd.

Publicatie

Hebinck, K.A. (2012) Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem, ARC-rapporten 2012-65, Geldermalsen. Hebinck, K.A. (2012)
Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem, ARC-rapporten 2012-65, Geldermalsen.
Flipbook | PDF (9,78MB)

Metadata

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 51.785
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:123.737/427.890
Toponiem:Parallelweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en IVO-B
Uitvoerder:ARC, Geldermalsen
Projectleider:K.A. Hebinck
Opdrachtgever:De Bruin Bouwadvies & Begeleiding
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:april-mei 2012
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties zijn gesloten.