Parallelweg naast 61 (2012)

Onderzoek

Parallelweg hoogtekaart

Hoogtekaart met onderzoekgebied omcirkeld, bron ahn.nl

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd voor een perceel (sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem.

Booronderzoek
Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen bestemmingsplanwijziging voor de locatie. Het veldonderzoek had tot doel om de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek te verfijnen door middel van veldwaarnemingen en zo tot een advies te komen met betrekking tot eventuele vervolgstappen in de AMZ-cyclus.

De onderzoekslocatie lag direct ten noorden van de uiterwaarden van de Merwede. Hierdoor had de locatie een hoge verwachting op archeologische resten aan of nabij het oppervlak. Op de oeverafzettingen van de Merwede konden archeologische resten verwacht worden uit de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen. Mogelijk waren op de locatie nog afzettingen van de stroomgordel van Gorkum-Arkel aanwezig, waarop resten uit het Neolithicum verwacht kunnen worden. De locatie was in ieder geval vanaf begin 19de eeuw onbebouwd.

Advies
Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat er op de onderzoekslocatie geen oeverafzettingen van de Merwede aanwezig zijn. Dieper in de ondergrond zijn crevas-seafzettingen van de stroomgordel van Gorkum-Arkel aanwezig. Hieronder zijn nog oever- en beddingafzettingen van een vroeg-holocene stroomgordel aangetroffen. Zowel op de crevasseafzettingen van de stroomgordel van Gorkum-Arkel als de oeverafzettingen van de vroeg-holocene stroomgordel zijn geen sporen van bodemvorming waargenomen, waaruit blijkt dat deze afzettingen waarschijnlijk niet aantrekkelijk geweest zijn voor bewoning. Hierdoor werden er bij de geplande werkzaamheden waarschijnlijk geen archeologische waarden bedreigd en werd vrijgave geadviseerd.

Publicatie

K.A. Hebinck
Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem; ARC-rapporten 2012-65; Geldermalsen 2012.
Bekijk | Download (9,78MB)

Metagegevens

Route berekenenExporteer als KML voor Google Earth/Google MapsOpen standalone kaart in volledige scherm modusMaak een QR code afbeelding voor een stand-alone kaart in volledige scherm modusExporteer als GeoJSONExporteer als GeoRSSExporteer als ARML voor Wikitude Augmented-Reality browser
Parallelweg naast 61 (2012)

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Parallelweg naast 61 (2012) 51.838698, 4.933628

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 51.785
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:123.737/427.890
Toponiem:Parallelweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en IVO-B
Uitvoerder:ARC, Geldermalsen
Projectleider:K.A. Hebinck
Opdrachtgever:De Bruin Bouwadvies & Begeleiding
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:april-mei 2012
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.