Paral­lel­weg naast 61 (2012)

Onder­zoek

Parallelweg hoogtekaart

Hoog­te­kaart met onder­zoek­ge­bied omcir­keld, bron ahn.nl

In opdracht van De Bruin Bouw­ad­vies & Bege­lei­ding heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tan­cy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor een per­ceel (sec­tie H, num­mer 150) aan de Paral­lel­weg te Gorin­chem.

Boor­on­der­zoek
Aan­lei­ding tot dit onder­zoek vorm­de de voor­ge­no­men bestem­mings­plan­wij­zi­ging voor de loca­tie. Het veld­on­der­zoek had tot doel om de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting uit het bureau­on­der­zoek te ver­fij­nen door mid­del van veld­waar­ne­min­gen en zo tot een advies te komen met betrek­king tot even­tu­e­le ver­volgstap­pen in de AMZ-cyclus.

De onder­zoeks­lo­ca­tie lag direct ten noor­den van de uiter­waar­den van de Mer­we­de. Hier­door had de loca­tie een hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gi­sche res­ten aan of nabij het opper­vlak. Op de oever­af­zet­tin­gen van de Mer­we­de kon­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht wor­den uit de peri­o­de van­af de Vroe­ge Mid­del­eeu­wen. Moge­lijk waren op de loca­tie nog afzet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel aan­we­zig, waar­op res­ten uit het Neo­li­thi­cum ver­wacht kun­nen wor­den. De loca­tie was in ieder geval van­af begin 19de eeuw onbe­bouwd.

Advies
Het veld­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat er op de onder­zoeks­lo­ca­tie geen oever­af­zet­tin­gen van de Mer­we­de aan­we­zig zijn. Die­per in de onder­grond zijn cre­vas-seaf­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel aan­we­zig. Hier­on­der zijn nog oever- en bed­ding­af­zet­tin­gen van een vroeg-holoce­ne stroom­gor­del aan­ge­trof­fen. Zowel op de cre­vas­seaf­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel als de oever­af­zet­tin­gen van de vroeg-holoce­ne stroom­gor­del zijn geen spo­ren van bodem­vor­ming waar­ge­no­men, waar­uit blijkt dat deze afzet­tin­gen waar­schijn­lijk niet aan­trek­ke­lijk geweest zijn voor bewo­ning. Hier­door wer­den er bij de geplan­de werk­zaam­he­den waar­schijn­lijk geen arche­o­lo­gi­sche waar­den bedreigd en werd vrij­ga­ve gead­vi­seerd.

Publi­ca­tie

K.A. Hebin­ck
Een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen voor een per­ceel (Sec­tie H, num­mer 150) aan de Paral­lel­weg te Gorin­chem; ARC-rap­por­ten 2012–65; Gel­der­mal­sen 2012.
Flip­book | PDF (9,78MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding: 51.785
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:123.737/427.890
Topo­niem:Paral­lel­weg
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Bureau­on­der­zoek en IVO-B
Uit­voer­der:ARC, Gel­der­mal­sen
Pro­ject­lei­der:K.A. Hebin­ck
Opdracht­ge­ver:De Bruin Bouw­ad­vies & Bege­lei­ding
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:april-mei 2012
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.