Parallelweg naast 61 (2012)

Onderzoek

Hoogtekaart met onder­zoek­ge­bied omcir­keld, bron ahn.nl

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor een per­ceel (sec­tie H, num­mer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem.

Booronderzoek

Aanleiding tot dit onder­zoek vorm­de de voor­ge­no­men bestem­mings­plan­wij­zi­ging voor de loca­tie. Het veld­on­der­zoek had tot doel om de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting uit het bureau­on­der­zoek te ver­fij­nen door mid­del van veld­waar­ne­min­gen en zo tot een advies te komen met betrek­king tot even­tu­e­le ver­volgstap­pen in de AMZ-cyclus.

De onder­zoeks­lo­ca­tie lag direct ten noor­den van de uiter­waar­den van de Merwede. Hierdoor had de loca­tie een hoge ver­wach­ting op arche­o­lo­gi­sche res­ten aan of nabij het opper­vlak. Op de oever­af­zet­tin­gen van de Merwede kon­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht wor­den uit de peri­o­de van­af de Vroege Middeleeuwen. Mogelijk waren op de loca­tie nog afzet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gorkum-Arkel aan­we­zig, waar­op res­ten uit het Neolithicum ver­wacht kun­nen wor­den. De loca­tie was in ieder geval van­af begin 19de eeuw onbe­bouwd.

Advies

Het veld­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat er op de onder­zoeks­lo­ca­tie geen oever­af­zet­tin­gen van de Merwede aan­we­zig zijn. Dieper in de onder­grond zijn cre­vas-seaf­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gorkum-Arkel aan­we­zig. Hieronder zijn nog oever- en bed­ding­af­zet­tin­gen van een vroeg-holoce­ne stroom­gor­del aan­ge­trof­fen. Zowel op de cre­vas­seaf­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gorkum-Arkel als de oever­af­zet­tin­gen van de vroeg-holoce­ne stroom­gor­del zijn geen spo­ren van bodem­vor­ming waar­ge­no­men, waar­uit blijkt dat deze afzet­tin­gen waar­schijn­lijk niet aan­trek­ke­lijk geweest zijn voor bewo­ning. Hierdoor wer­den er bij de geplan­de werk­zaam­he­den waar­schijn­lijk geen arche­o­lo­gi­sche waar­den bedreigd en werd vrij­ga­ve gead­vi­seerd.

Publicatie

Hebinck, K.A. (2012)
Een bureau­on­der­zoek en ver­ken­nend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van borin­gen voor een per­ceel (Sectie H, num­mer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem, ARC-rap­por­ten 2012 – 65, Geldermalsen.
Flipbook | PDF (9,78MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onder­zoeks­mel­ding : 51.785
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :123.737/427.890
Toponiem :Parallelweg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Bureauonderzoek en IVO-B
Uitvoerder :ARC, Geldermalsen
Projectleider :K.A. Hebinck
Opdrachtgever :De Bruin Bouwadvies & Begeleiding
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :april-mei 2012
Vondsten & docu­men­ta­tie :Geen
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.