Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)

Onderzoek

Onderzoek muurresten Blauwe Torenstraat (2004)

Onder­zoek muur­res­ten Blau­we Toren­straat (2004)

In april 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blau­we Toren­straat 7 – 13. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude fun­de­rin­gen wer­den muur­res­ten aan­ge­trof­fen die in ver­band wer­den gebracht met de laat­mid­del­eeuw­se stads­muur. Aan de hand van kaart­ma­te­ri­aal werd ver­wacht dat de stads­muur door de proef­sleu­ven aan­ge­sne­den zou moe­ten worden.

Kadastrale kaart Blauwe Torenstraat (1970)

Kadas­tra­le kaart Blau­we Toren­straat (1970)

Stadsmuur

Van de stads­muur is op deze loca­tie ech­ter geen spoor aan­ge­trof­fen. Iets ten noor­den van de muur zijn op de kaart een gracht, een dijk en weer een gracht te zien. Van­we­ge de onver­mij­de­lij­ke onnauw­keu­rig­heid van het oude kaart­ma­te­ri­aal, zou het goed moge­lijk kun­nen zijn dat de stads­muur aan de zuid­zij­de van de Blau­we Toren­straat ligt en dat we in het pro­fiel res­ten van de gracht of dijk heb­ben waar­ge­no­men. Het onder­zoek was wat betreft omvang ech­ter te beperkt om dit met zeker­heid te kun­nen vast­stel­len. Een ande­re moge­lijk­heid is dat de oude stads­muur die­per onder de grij­ze klei ligt. In de Kei­zer­straat wer­den op een diep­te van twee meter onder het maai­veld res­ten van de stads­muur aan­ge­trof­fen. De gebou­wen die over de moge­lij­ke gracht of dijk heen wer­den gebouwd, zijn met gro­te waar­schijn­lijk­heid de woon­hui­zen die op de kaart van Blaeu (ca. 1652) te zien zijn. Ergens in de 18de of 19de eeuw lijkt er, getui­ge de dik­ke puin­la­gen in het pro­fiel, ste­vig gesloopt te zijn. De hui­zen wer­den afge­bro­ken en er werd een nieuw pand gebouwd van opmer­ke­lij­ke grootte.

Kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1652), collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Kaart Gorin­chem door Joan Blaeu (1652)

Foto’s

« van  »

Publicaties

Gerritsen, S. (2004)Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 43, Zaandijk. Gerritsen, S. (2004)
Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 43, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,52 MB)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Blauwe Torenstraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 89-90. Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Blauwe Torenstraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland, p. 89-90.
Flipbook | PDF (1 MB)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem, Archeomedia Rapport AOl-599-Zl, Nieuwerkerk a/d IJssel. Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem, Archeomedia Rapport AOl-599-Zl, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Flipbook | PDF (5 MB)
Nicholson-van der Plaat, C. (2002)Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2001, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 34, p. 79. Nicholson-van der Plaat, C. (2002)
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2001, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 34, p. 79.
Flipbook | PDF (1 MB)
Oostveen, J. van (2010)Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):6265
Topografische Kaart:38D
Coördinaten:126.820/427.125 (centrum)
Toponiem:Blauwe Torenstraat 7-13
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22-27 april 2004
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xzf-45bh

Lees ook

Reacties zijn gesloten.