Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)

Onderzoek

Onderzoek muur­res­ten Blauwe Torenstraat (2004)

In april 2004 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude fun­de­rin­gen wer­den muur­res­ten aan­ge­trof­fen die in ver­band wer­den gebracht met de laat-mid­del­eeuw­se stads­muur. Aan de hand van werd ver­wacht dat de stads­muur door de proef­sleu­ven aan­ge­sne­den zou moe­ten wor­den.

Kadastrale kaart Blauwe Torenstraat (1970)

Van de stads­muur is op deze loca­tie ech­ter geen spoor aan­ge­trof­fen. Iets ten noor­den van de muur zijn op de kaart een gracht, een dijk en weer een gracht te zien. Vanwege de onver­mij­de­lij­ke onnauw­keu­rig­heid van het oude kaart­ma­te­ri­aal, zou het goed moge­lijk kun­nen zijn dat de stads­muur aan de zuid­zij­de van de Blauwe Torenstraat ligt en dat we in het pro­fiel res­ten van de gracht of dijk heb­ben waar­ge­no­men. Het onder­zoek was wat betreft omvang ech­ter te beperkt om dit met zeker­heid te kun­nen vast­stel­len. Een ande­re moge­lijk­heid is dat de oude stads­muur die­per onder de grij­ze klei ligt. In de Keizerstraat wer­den op een diep­te van twee meter onder het maai­veld res­ten van de stads­muur aan­ge­trof­fen. De gebou­wen die over de moge­lij­ke gracht of dijk heen wer­den gebouwd, zijn met gro­te waar­schijn­lijk­heid de woon­hui­zen die op de kaart van Blaeu (ca. 1650) te zien zijn. Ergens in de 18de of 19de eeuw lijkt er, getui­ge de dik­ke puin­la­gen in het pro­fiel, ste­vig gesloopt te zijn. De hui­zen wer­den afge­bro­ken en er werd een nieuw pand gebouwd van opmer­ke­lij­ke groot­te.

Kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1652), col­lec­tie Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Foto’s

« 1 van 2 »

Publicaties

Gerritsen, S. (2004)
Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeen­te Gorinchem, Hollandia reeks 43, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,52 MB)

Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem : Blauwe Torenstraat, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2004, Regionaal-his­to­risch tijd­schrift Holland 37, p. 89 – 90.
Flipbook | PDF (1 MB)

Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Blauwe Torenstraat 9 – 11-13 te Gorinchem, Archeomedia Rapport AOl-599-Zl, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Flipbook | PDF (5 MB)

Nicholson-van der Plaat, C. (2002)
Gorinchem : Blauwe Torenstraat 9 – 13, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2001, Regionaal-his­to­risch tijd­schrift Holland 34, p. 79.
Flipbook | PDF (1 MB)

Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diver­se klei­ne pro­jec­ten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):6265
Topografische Kaart :38D
Coördinaten :126.820/427.125 (cen­trum)
Toponiem :Blauwe Torenstraat 7 – 13
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Inventariserend Veldonderzoek mid­dels proef­sleu­ven
Uitvoerder :Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie, Zaandijk
Projectleider :Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :22 – 27 april 2004
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot gemeen­te Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-xzf-45bh

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.