Blau­we Toren­straat 7–13 (2004)

Onder­zoek

Onderzoek muurresten Blauwe Torenstraat Gorinchem (2004)

Onder­zoek muur­res­ten Blau­we Toren­straat (2004)

In april 2004 is een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd aan de Blau­we Toren­straat. Bij eer­de­re graaf­werk­zaam­he­den voor de sloop van oude fun­de­rin­gen wer­den muur­res­ten aan­ge­trof­fen die in ver­band wer­den gebracht met de laat-mid­del­eeuw­se stads­muur. Aan de hand van werd ver­wacht dat de stads­muur door de proef­sleu­ven aan­ge­sne­den zou moe­ten wor­den.

Detail plattegrond Gorinchem door Jacob van Deventer (1558), collectie Nationaal Archief Den haag

Detail plat­te­grond Gorin­chem door Jacob van Deven­ter (1558), col­lec­tie Nati­o­naal Archief Den haag

Van de stads­muur is op deze loca­tie ech­ter geen spoor aan­ge­trof­fen. Iets ten noor­den van de muur zijn op de kaart een gracht, een dijk en weer een gracht te zien. Van­we­ge de onver­mij­de­lij­ke onnauw­keu­rig­heid van het oude kaart­ma­te­ri­aal, zou het goed moge­lijk kun­nen zijn dat de stads­muur aan de zuid­zij­de van de Blau­we Toren­straat ligt en dat we in het pro­fiel res­ten van de gracht of dijk heb­ben waar­ge­no­men. Het onder­zoek was wat betreft omvang ech­ter te beperkt om dit met zeker­heid te kun­nen vast­stel­len. Een ande­re moge­lijk­heid is dat de oude stads­muur die­per onder de grij­ze klei ligt. In de Kei­zer­straat wer­den op een diep­te van twee meter onder het maai­veld res­ten van de stads­muur aan­ge­trof­fen. De gebou­wen die over de moge­lij­ke gracht of dijk heen wer­den gebouwd, zijn met gro­te waar­schijn­lijk­heid de woon­hui­zen die op de kaart van Bla­eu (ca. 1650) te zien zijn. Ergens in de 18de of 19de eeuw lijkt er, getui­ge de dik­ke puin­la­gen in het pro­fiel, ste­vig gesloopt te zijn. De hui­zen wer­den afge­bro­ken en er werd een nieuw pand gebouwd van opmer­ke­lij­ke groot­te.

Kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1652), collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Kaart Gorin­chem door Joan Bla­eu (1652), col­lec­tie Konink­lij­ke Bibli­o­theek Den Haag

Foto’s

« 1 van 2 »

Publi­ca­ties

S. Ger­rit­sen
Een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek aan de Blau­we Toren­straat, gemeen­te Gorin­chem; Hol­lan­dia reeks 43; Zaan­dijk; 2004.
Flip­book | PDF (5,52 MB)

S.Gerritsen
Gorin­chem: Blau­we Toren­straat; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2004 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 37e jaar­gang 2005; p. 89–90.
Flip­book | PDF (1 MB)

C. Nichol­son-van der Plaat & M. van Das­se­laar
Ver­ken­nend arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek Blau­we Toren­straat 9–11-13 te Gorin­chem; Arche­o­me­dia Rap­port AOl-599-Zl; Nieu­wer­kerk a/d IJs­sel, febru­a­ri 2002.
Flip­book |PDF (5 MB)

C. Nichol­son-van der Plaat
Gorin­chem: Blau­we Toren­straat 9–13; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2001 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 34e jaar­gang 2002; p. 79.
Flip­book | PDF (1 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):6265
Topo­gra­fi­sche Kaart:38D
Coo­r­di­na­ten:126.820/427.125 (cen­trum)
Topo­niem:Blau­we Toren­straat 7–13
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek mid­dels proef­sleu­ven
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Cul­tuur­his­to­risch Onder­zoek en Arche­o­lo­gie, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:22–27 april 2004
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-xzf-45bh

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.