Haarweg 23 (2006)

Onderzoek

Haarweg 23

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haarweg 23. Aanleiding voor dit onder­zoek was de voor­ge­no­men sloop van de bestaan­de pan­den en bouw van twee wonin­gen. Omdat hier­bij de bodem geroerd werd op plaat­sen waar dat nog niet eer­der was gebeurd, dien­de een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats te vin­den. Doel van het onder­zoek was het vast­stel­len van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van het plan­ge­bied. Dit onder­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek, aan­ge­vuld met een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen.

Stroomgordel

Uit de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek bleek het plan­ge­bied vol­gens ver­schil­len­de bron­nen een lage (IKAW) tot hoge (CHS) arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting te heb­ben, die hoofd­za­ke­lijk geba­seerd was op het voor­ko­men van de stroom­gor­del van de rivier Spijk in de onder­grond. De op de CHS aan­ge­merk­te zone met hoge arche­o­lo­gi­sche tref­kans was bre­der geno­men dan deze op de IKAW en besloeg tevens het plan­ge­bied. Tijdens het veld­on­der­zoek wer­den ech­ter geen aan­wij­zin­gen aan­ge­trof­fen voor deze stroom­gor­del in het plan­ge­bied. Hieruit kon gecon­clu­deerd wor­den dat deze stroom­gor­del zich (zoals ver­wacht werd op basis van de beschik­ba­re bron­nen) meer ten zui­den van het plan­ge­bied bevindt.

Verstoringen

Op basis van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek kan de bodem in het plan­ge­bied geclas­si­fi­ceerd wor­den als kalk­lo­ze pol­der­vaag­gron­den. In het noor­de­lij­ke deel van het plan­ge­bied werd tot een diep­te van 110 cm –mv nog bak­steen en aar­de­werk uit de Nieuwe Tijd aan­ge­trof­fen, wat wijst op een ver­sto­ring van de bodem tot deze diep­te. Deze vond­sten wij­zen er op dat de bodem in het ver­le­den geroerd is, om voor­als­nog onbe­ken­de rede­nen, en tonen aan dat een vind­plaats uit de Nieuwe Tijd ver­wacht kan wor­den in het plan­ge­bied of in de direc­te nabij­heid daar­van.

Omdat de bodem­ver­sto­ren­de acti­vi­tei­ten in het gebied beperkt ble­ven tot maxi­maal 50 cm onder het maai­veld, werd geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publicatie

Vos, S. de (2006)
Archeologische voor­on­der­zoek Gorinchem Haarweg 23, Bilan rap­port­num­mer 2006/97, Tilburg.
Flipbook | PDF (820 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):OM 17922
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :125.639/429.084
Toponiem :Haarweg
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uitvoerder :BILAN – Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider :S. de Vos
Opdrachtgever :Architektenbueau Houweling
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :16 okto­ber 2003
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-zmf-dcsj

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.