Haarweg 23 (2006)

Onderzoek

Haarweg 23 Gorinchem

Haar­weg 23

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haar­weg 23. Aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de voor­ge­no­men sloop van de bestaande pan­den en bouw van twee woningen. 

Omdat hier­bij de bodem geroerd werd op plaat­sen waar dat nog niet eer­der was gebeurd, diende een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats te vin­den. Doel van het onder­zoek was het vast­stel­len van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van het plan­ge­bied. Dit onder­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek, aan­ge­vuld met een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van boringen.

Stroomgordel

Uit de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek bleek het plan­ge­bied vol­gens ver­schil­lende bron­nen een lage (IKAW) tot hoge (CHS) arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting te heb­ben, die hoofd­za­ke­lijk geba­seerd was op het voor­ko­men van de stroom­gor­del van de rivier Spijk in de onder­grond. De op de CHS aan­ge­merkte zone met hoge arche­o­lo­gi­sche tref­kans was bre­der geno­men dan deze op de IKAW en besloeg tevens het plan­ge­bied. Tij­dens het veld­on­der­zoek wer­den ech­ter geen aan­wij­zin­gen aan­ge­trof­fen voor deze stroom­gor­del in het plan­ge­bied. Hier­uit kon gecon­clu­deerd wor­den dat deze stroom­gor­del zich (zoals ver­wacht werd op basis van de beschik­bare bron­nen) meer ten zui­den van het plan­ge­bied bevindt.

Verstoringen

Op basis van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek kan de bodem in het plan­ge­bied geclas­si­fi­ceerd wor­den als kalk­loze pol­der­vaag­gron­den. In het noor­de­lijke deel van het plan­ge­bied werd tot een diepte van 110 cm –mv nog bak­steen en aar­de­werk uit de Nieuwe Tijd aan­ge­trof­fen, wat wijst op een ver­sto­ring van de bodem tot deze diepte. Deze vond­sten wij­zen er op dat de bodem in het ver­le­den geroerd is, om voor­als­nog onbe­kende rede­nen, en tonen aan dat een vind­plaats uit de Nieuwe Tijd ver­wacht kan wor­den in het plan­ge­bied of in de directe nabij­heid daarvan.

Omdat de bodem­ver­sto­rende acti­vi­tei­ten in het gebied beperkt ble­ven tot maxi­maal 50 cm onder het maai­veld, werd geen ver­volg­on­der­zoek aanbevolen.

Publicatie

Vos, S. de (2006) Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23, Bilan rapportnummer 2006/97, Tilburg. Vos, S. de (2006)
Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23, Bilan rapportnummer 2006/97, Tilburg.
Flipbook | PDF (820 kB)

Metadata

Archisnummer(s):OM 17922
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:125.639/429.084
Toponiem:Haarweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:BILAN - Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider:S. de Vos
Opdrachtgever:Houweling Architecten
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:16 oktober 2003
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zmf-dcsj

Reacties zijn gesloten.