Haar­weg 23 (2006)

Onder­zoek

Gorinchem, Haarweg 23

Haar­weg 23

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haar­weg 23. Aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de voor­ge­no­men sloop van de bestaan­de pan­den en bouw van twee wonin­gen. Omdat hier­bij de bodem geroerd werd op plaat­sen waar dat nog niet eer­der was gebeurd, dien­de een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek plaats te vin­den. Doel van het onder­zoek was het vast­stel­len van de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van het plan­ge­bied. Dit onder­zoek bestond uit een bureau­on­der­zoek, aan­ge­vuld met een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen.

Stroom­gor­del
Uit de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek bleek het plan­ge­bied vol­gens ver­schil­len­de bron­nen een lage (IKAW) tot hoge (CHS) arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting te heb­ben, die hoofd­za­ke­lijk geba­seerd was op het voor­ko­men van de stroom­gor­del van de rivier Spijk in de onder­grond. De op de CHS aan­ge­merk­te zone met hoge arche­o­lo­gi­sche tref­kans was bre­der geno­men dan deze op de IKAW en besloeg tevens het plan­ge­bied. Tij­dens het veld­on­der­zoek wer­den ech­ter geen aan­wij­zin­gen aan­ge­trof­fen voor deze stroom­gor­del in het plan­ge­bied. Hier­uit kon gecon­clu­deerd wor­den dat deze stroom­gor­del zich (zoals ver­wacht werd op basis van de beschik­ba­re bron­nen) meer ten zui­den van het plan­ge­bied bevindt.

Ver­sto­rin­gen
Op basis van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek kan de bodem in het plan­ge­bied geclas­si­fi­ceerd wor­den als kalk­lo­ze pol­der­vaag­gron­den. In het noor­de­lij­ke deel van het plan­ge­bied werd tot een diep­te van 110 cm –mv nog bak­steen en aar­de­werk uit de Nieu­we Tijd aan­ge­trof­fen, wat wijst op een ver­sto­ring van de bodem tot deze diep­te. Deze vond­sten wij­zen er op dat de bodem in het ver­le­den geroerd is, om voor­als­nog onbe­ken­de rede­nen, en tonen aan dat een vind­plaats uit de Nieu­we Tijd ver­wacht kan wor­den in het plan­ge­bied of in de direc­te nabij­heid daar­van.

Omdat de bodem­ver­sto­ren­de acti­vi­tei­ten in het gebied beperkt ble­ven tot maxi­maal 50 cm onder het maai­veld, werd geen ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publi­ca­tie

S. de Vos
Arche­o­lo­gi­sche voor­on­der­zoek Gorin­chem Haar­weg 23; Til­burg; Bilan rap­port­num­mer 2006/97.
Flip­book | PDF (820 kB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):OM 17922
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:125.639/429.084
Topo­niem:Haar­weg
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:bureau­on­der­zoek en boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uit­voer­der:BILAN – Bureau voor Inter­dis­ci­pli­nai­re Land­schapsana­ly­se, Til­burg
Pro­ject­lei­der:S. de Vos
Opdracht­ge­ver:Archi­tek­ten­bueau Hou­we­ling
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:16 okto­ber 2003
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zmf-dcsj

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.