Haarweg 23 (2006)

Onderzoek

Gorinchem, Haarweg 23

Haarweg 23

Op 19 juni 2006 ontving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Haarweg 23. Aanleiding voor dit onderzoek was de voorgenomen sloop van de bestaande panden en bouw van twee woningen. Omdat hierbij de bodem geroerd werd op plaatsen waar dat nog niet eerder was gebeurd, diende een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de archeologische verwachting van het plangebied. Dit onderzoek bestond uit een bureauonderzoek, aangevuld met een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen.

Stroomgordel
Uit de resultaten van het bureauonderzoek bleek het plangebied volgens verschillende bronnen een lage (IKAW) tot hoge (CHS) archeologische verwachting te hebben, die hoofdzakelijk gebaseerd was op het voorkomen van de stroomgordel van de rivier Spijk in de ondergrond. De op de CHS aangemerkte zone met hoge archeologische trefkans was breder genomen dan deze op de IKAW en besloeg tevens het plangebied. Tijdens het veldonderzoek werden echter geen aanwijzingen aangetroffen voor deze stroomgordel in het plangebied. Hieruit kon geconcludeerd worden dat deze stroomgordel zich (zoals verwacht werd op basis van de beschikbare bronnen) meer ten zuiden van het plangebied bevindt.

Verstoringen
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek kan de bodem in het plangebied geclassificeerd worden als kalkloze poldervaaggronden. In het noordelijke deel van het plangebied werd tot een diepte van 110 cm –mv nog baksteen en aardewerk uit de Nieuwe Tijd aangetroffen, wat wijst op een verstoring van de bodem tot deze diepte. Deze vondsten wijzen er op dat de bodem in het verleden geroerd is, om vooralsnog onbekende redenen, en tonen aan dat een vindplaats uit de Nieuwe Tijd verwacht kan worden in het plangebied of in de directe nabijheid daarvan.

Omdat de bodemverstorende activiteiten in het gebied beperkt bleven tot maximaal 50 cm onder het maaiveld, werd geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Publicatie

S. de Vos
Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23; Tilburg; Bilan rapportnummer 2006/97.
Bekijk | Download (820 kB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Haarweg 23 51.849562, 4.961145

 

Archisnummer(s):OM 17922
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:125.639/429.084
Toponiem:Haarweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:BILAN - Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider:S. de Vos
Opdrachtgever:Architektenbueau Houweling
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:16 oktober 2003
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.