Merwededijk 42 (2011)

Onderzoek

Merwededijk 42

Mer­we­dedijk 42

In opdracht van VM-Mon­tage heeft Archae­o­lo­gi­cal Research & Con­sul­tancy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor Mer­we­dedijk 42 in Dalem.

Aan­lei­ding voor dit onder­zoek vormt de voor­ge­no­men sloop en nieuw­bouw op de loca­tie. Bij deze werk­zaam­he­den wor­den moge­lijk arche­o­lo­gi­sche waar­den bedreigd. Con­form de Wet op de Arche­o­lo­gi­sche Monu­men­ten­zorg dient het plan­ge­bied eerst te wor­den onder­zocht op de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche waarden.

Verwachtingen

Op basis van de bij het bureau­on­der­zoek ver­kre­gen infor­ma­tie kan een arche­o­lo­gisch ver­wach­tings­mo­del voor de onder­zoeks­lo­ca­tie wor­den opge­steld. Op de onder­zoeks­lo­ca­tie wor­den oever­af­zet­tin­gen van de Merwede/​Waal ver­wacht. Op deze oever­af­zet­tin­gen wor­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht uit de peri­ode vanaf de Vroege Mid­del­eeu­wen. Boven­dien ligt de onder­zoeks­lo­ca­tie aan de rand van het oude bebou­wingslint van Dalem. Hier­door heeft de onder­zoekslo­ka­tie een hoge tref­kans op arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de Late Mid­del­eeu­wen en Nieuwe Tijd. Onder de oever­af­zet­tin­gen van de Mer­wede zijn waar­schijn­lijk nog afzet­tin­gen van de Stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel aan­we­zig vanaf een diepte van ca. 4 –mv. Aan de top van deze oever­af­zet­tin­gen kun­nen arche­o­lo­gi­sche res­ten uit het Neolithicum
voor­ko­men. De moge­lijk aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten zul­len door de rela­tief hoge grond­wa­ter­stand naast anor­ga­ni­sche res­ten zoals aar­de­werk of bak­steen ook bestaan uit orga­ni­sche res­ten. Ook kun­nen moge­lijk fos­faat­vlek­ken wor­den aangetroffen.

Geen sporen

De onder­zoeks­lo­ca­tie ligt lager dan de omge­ving. Op de onder­zoeks­lo­ca­tie is vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw een woning aan­we­zig. Hier­voor was het ter­rein onbe­bouwd en in gebruik als boomgaard/​bos.

Uit het ver­ken­nende boor­on­der­zoek blijkt dat er op de onder­zoeks­lo­ca­tie geen oever­af­zet­tin­gen van de Merwede/​Waal (meer) aan­we­zig zijn. Moge­lijk zijn deze oever­af­zet­tin­gen afge­gra­ven. Rondom de hui­dige bebou­wing is de bodem, waar­schijn­lijk ten tijde van de bouw, recent ver­stoord tot ca. 1 m –mv. Die­per in de onder­grond zijn oever­af­zet­tin­gen van de Stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel aan­we­zig. Bin­nen de onder­zoeks­lo­ca­tie is geen bed­ding­zand van deze stroom­gor­del aan­we­zig. Aan de top van de oever­af­zet­tin­gen van de Stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel zijn geen spo­ren van bodem­vor­ming aan­ge­trof­fen waar­uit blijkt dat deze afzet­tin­gen bin­nen de loca­tie waar­schijn­lijk niet aan­trek­ke­lijk geweest zijn voor bewoning.

Op basis van de resul­ta­ten van het ver­ken­nend boor­on­der­zoek wordt gecon­clu­deerd dat er bin­nen de onder­zoeks­lo­ca­tie waar­schijn­lijk geen arche­o­lo­gi­sche res­ten en/​of spo­ren aan­we­zig zijn.

Publicatie

Hebinck, K.A. (2011) Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH), ARC Rapporten 2011-69, Geldermalsen. Hebinck, K.A. (2011)
Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH), ARC Rapporten 2011-69, Geldermalsen.
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

Archisnummer(s):46.625
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:128.407/426.549
128.477/426.558
128.484/426.491
128.400/426.508
Toponiem:Merwededijk 42
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
Uitvoerder:Archaeological Research & Consultancy (ARC), Geldermalsen
Projectleider:K.A. Hebinck
Opdrachtgever:VM Montage
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:9 en 11 mei 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.