Merwededijk 42 (2011)

Onderzoek

Merwededijk 42

Merwededijk 42

In opdracht van VM-Montage heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een arche­o­lo­gisch bureau-onder­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd voor Merwededijk 42 te Dalem.

Aanleiding voor dit onder­zoek vormt de voor­ge­no­men sloop en nieuw­bouw op de loca­tie. Bij deze werk­zaam­he­den wor­den moge­lijk arche­o­lo­gi­sche waar­den bedreigd. Conform de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dient het plan­ge­bied eerst te wor­den onder­zocht op de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche waar­den.

Verwachtingen

Op basis van de bij het bureau­on­der­zoek ver­kre­gen infor­ma­tie kan een arche­o­lo­gisch ver­wach­tings­mo­del voor de onder­zoek­lo­ca­tie wor­den opge­steld. Op de onder­zoeks­lo­ca­tie wor­den oever­af­zet­tin­gen van de Merwede/Waal ver­wacht. Op deze oever­af­zet­tin­gen wor­den arche­o­lo­gi­sche res­ten ver­wacht uit de peri­o­de van­af de Vroege Middeleeuwen. Bovendien ligt de onder­zoeks­lo­ca­tie aan de rand van het oude bebou­wingslint van Dalem. Hierdoor heeft de onder­zoeks­lo­ca­tie een hoge tref­kans op arche­o­lo­gi­sche res­ten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Onder de oever­af­zet­tin­gen van de Merwede zijn waar­schijn­lijk nog afzet­tin­gen van de Stroomgordel van Gorkum-Arkel aan­we­zig van­af een diep­te van ca. 4 –mv. Aan de top van deze oever­af­zet­tin­gen kun­nen arche­o­lo­gi­sche res­ten uit het Neolithicum
voor­ko­men. De moge­lijk aan­we­zi­ge arche­o­lo­gi­sche res­ten zul­len door de rela­tief hoge grond­wa­ter­stand naast anor­ga­ni­sche res­ten zoals aar­de­werk of bak­steen ook bestaan uit orga­ni­sche res­ten. Ook kun­nen moge­lijk fos­faat­vlek­ken wor­den aan­ge­trof­fen.

Geen spo­ren

De onder­zoeks­lo­ca­tie ligt lager dan de omge­ving. Op de onder­zoek­lo­ca­tie is van­af de jaren ’30 van de vori­ge eeuw een woning aan­we­zig. Hiervoor was het ter­rein onbe­bouwd en in gebruik als boomgaard/bos.

Uit het ver­ken­nen­de boor­on­der­zoek blijkt dat er op de onder­zoeks­lo­ca­tie geen oever­af­zet­tin­gen van de Merwede/Waal (meer) aan­we­zig zijn. Mogelijk zijn deze oever­af­zet­tin­gen afge­gra­ven. Rondom de hui­di­ge bebou­wing is de bodem, waar­schijn­lijk ten tij­de van de bouw, recent ver­stoord tot ca. 1 m –mv. Dieper in de onder­grond zijn oever­af­zet­tin­gen van de Stroomgordel van Gorkum-Arkel aan­we­zig. Binnen de onder­zoeks­lo­ca­tie is geen bed­ding­zand van deze stroom­gor­del aan­we­zig. Aan de top van de oever­af­zet­tin­gen van de Stroomgordel van Gorkum-Arkel zijn geen spo­ren van bodem­vor­ming aan­ge­trof­fen waar­uit blijkt dat deze afzet­tin­gen bin­nen de loca­tie waar­schijn­lijk niet aan­trek­ke­lijk geweest zijn voor bewo­ning.

Op basis van de resul­ta­ten van het ver­ken­nend boor­on­der­zoek wordt gecon­clu­deerd dat er bin­nen de onder­zoek­lo­ca­tie waar­schijn­lijk geen arche­o­lo­gi­sche res­ten en/of spo­ren aan­we­zig zijn.

Publicatie

Hebinck, K.A. (2011) Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH), ARC Rapporten 2011-69, Geldermalsen. Hebinck, K.A. (2011)
Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH), ARC Rapporten 2011-69, Geldermalsen.
Flipbook | PDF (6 MB)

Metadata

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):46.625
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.407/426.549
128.477/426.558
128.484/426.491
128.400/426.508
Toponiem:Merwededijk 42
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
Uitvoerder:Archaeological Research & Consultancy (ARC), Geldermalsen
Projectleider:K.A. Hebinck
Opdrachtgever:VM Montage
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:9 en 11 mei 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.