Merwededijk 42 (2011)

Onderzoek

Merwededijk 42

Merwededijk 42

In opdracht van VM-Montage heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd voor Merwededijk 42 te Dalem.

Aanleiding voor dit onderzoek vormt de voorgenomen sloop en nieuwbouw op de locatie. Bij deze werkzaamheden worden mogelijk archeologische waarden bedreigd. Conform de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden.

Verwachtingen
Op basis van de bij het bureauonderzoek verkregen informatie kan een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoeklocatie worden opgesteld. Op de onderzoekslocatie worden oeverafzettingen van de Merwede/Waal verwacht. Op deze oeverafzettingen worden archeologische resten verwacht uit de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen. Bovendien ligt de onderzoekslocatie aan de rand van het oude bebouwingslint van Dalem. Hierdoor heeft de onderzoekslocatie een hoge trefkans op archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Onder de oeverafzettingen van de Merwede zijn waarschijnlijk nog afzettingen van de Stroomgordel van Gorkum-Arkel aanwezig vanaf een diepte van ca. 4 –mv. Aan de top van deze oeverafzettingen kunnen archeologische resten uit het Neolithicum
voorkomen. De mogelijk aanwezige archeologische resten zullen door de relatief hoge grondwaterstand naast anorganische resten zoals aardewerk of baksteen ook bestaan uit organische resten. Ook kunnen mogelijk fosfaatvlekken worden aangetroffen.

Geen sporen
De onderzoekslocatie ligt lager dan de omgeving. Op de onderzoeklocatie is vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw een woning aanwezig. Hiervoor was het terrein onbebouwd en in gebruik als boomgaard/bos.

Uit het verkennende booronderzoek blijkt dat er op de onderzoekslocatie geen oeverafzettingen van de Merwede/Waal (meer) aanwezig zijn. Mogelijk zijn deze oeverafzettingen afgegraven. Rondom de huidige bebouwing is de bodem, waarschijnlijk ten tijde van de bouw, recent verstoord tot ca. 1 m –mv. Dieper in de ondergrond zijn oeverafzettingen van de Stroomgordel van Gorkum-Arkel aanwezig. Binnen de onderzoekslocatie is geen beddingzand van deze stroomgordel aanwezig. Aan de top van de oeverafzettingen van de Stroomgordel van Gorkum-Arkel zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen waaruit blijkt dat deze afzettingen binnen de locatie waarschijnlijk niet aantrekkelijk geweest zijn voor bewoning.

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek wordt geconcludeerd dat er binnen de onderzoeklocatie waarschijnlijk geen archeologische resten en/of sporen aanwezig zijn.

Publicatie

K.A. Hebinck
Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH); ARC Rapporten 2011-69; Geldermalsen; 2011.
Bekijk | Download (6 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Merwededijk 42 (2011) 51.826567, 5.002381

 

Archisnummer(s):46.625
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.407/426.549
128.477/426.558
128.484/426.491
128.400/426.508
Toponiem:Merwededijk 42
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en karterend booronderzoek
Uitvoerder:Archaeological Research & Consultancy (ARC), Geldermalsen
Projectleider:K.A. Hebinck
Opdrachtgever:VM Montage
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:9 en 11 mei 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.