Arkels­edijk 46 (2013)

Onder­zoek

Arkelsedijk 46, Gorinchem

Foto RAAP, Weesp

In opdracht van Purac Bio­chem B.V. heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO), ver­ken­nen­de fase, door mid­del van borin­gen uit­ge­voerd in Plan­ge­bied Purac Bio­chem, Arkels­edijk 46 te Gorin­chem. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was het voor­ne­men om op deze loca­tie de bestaan­de bebou­wing te slo­pen en nieuw­bouw te rea­li­se­ren.

Op basis van het bureau­on­der­zoek gold voor­af­gaand aan het veld­on­der­zoek een hoge ver­wach­ting voor de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche res­ten van­af de IJzer­tijd tot en met de Mid­del­eeu­wen. Deze ver­wach­ting is geba­seerd op het voor­ko­men van arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen in de direc­te omge­ving en de aan­we­zig­heid van de Lin­ge stroom­gor­del in de onder­grond van het plan­ge­bied.

Uit het veld­on­der­zoek is geble­ken dat de bodem van het plan­ge­bied tot cir­ca 1,2 tot 4,2 m -Mv is ver­stoord en/of opge­bracht. Het oos­te­lijk deel van het plan­ge­bied, het schuin aflo­pen­de talud, heeft deel uit­ge­maakt van de haven en kades ten behoe­ve van de sui­ker­fa­briek uit het begin van de 20e eeuw.

Suikerfabriek Gorinchem, begin 20ste eeuw

Ansicht­kaart sui­ker­fa­briek Arkels­edijk ca. 1920

Hier­on­der komen de ver­wach­te stroom­gor­del­af­zet­tin­gen van de Lin­ge stroom­gor­del voor die voor­na­me­lijk bestaan uit geul- en bed­ding­af­zet­tin­gen. Er zijn geen arche­o­lo­gisch kans­rij­ke geo(morfo)logische niveaus of aan­wij­zin­gen voor (gro­te­re) arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen aan­ge­trof­fen. Rivier­dui­nen wor­den even­min ver­wacht in het plan­ge­bied.

Aan de hand van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek werd gecon­clu­deerd dat de voor­af opge­stel­de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche res­ten voor alle peri­o­den naar bene­den toe (laag) moest wor­den bij­ge­steld. In het licht van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen en de gerin­ge omvang van het plan­ge­bied kon wor­den gecon­clu­deerd dat bij de rea­li­se­ring van de plan­nen geen arche­o­lo­gi­sche res­ten zou­den wor­den ver­stoord.

Er werd in het kader van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen geen arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek aan­be­vo­len.

Publi­ca­tie

Cop­pens, C.F.H. (2013)
Plan­ge­bied Purac Bio­chem, Arkels­edijk 46 te Gorin­chem Gemeen­te Gorin­chem. Arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (ver­ken­nen­de fase), RAAP-Noti­tie 4610, Weesp.
Flip­book | PDF

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):58241
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:127.461/428.578 (cen­trum)
Topo­niem:Arkels­edijk 46
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:bureau­on­der­zoek en een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (ver­ken­nen­de fase)
Uit­voer­der:RAAP, West- Neder­land, Weesp
Pro­ject­lei­der:Drs. C.F.H. Cop­pens
Opdracht­ge­ver:Purac Bio­chem B.V.
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:augus­tus 2013
Vond­sten & docu­men­ta­tie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zdr-y35a

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.