Arkelsedijk 46 (2013)

Onderzoek

Arkelsedijk 46, Gorinchem

Arkels­edijk 46

In opdracht van Purac Bio­chem B.V. heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) uit­ge­voerd in Plan­ge­bied Purac Bio­chem, Arkels­edijk 46 te Gorin­chem. De aan­lei­ding voor dit onder­zoek was het voor­ne­men om op deze loca­tie de bestaande bebou­wing te slo­pen en nieuw­bouw te realiseren.

Op basis van het bureau­on­der­zoek gold voor­af­gaand aan het veld­on­der­zoek een hoge ver­wach­ting voor de aan­we­zig­heid van arche­o­lo­gi­sche res­ten vanaf de IJzer­tijd tot en met de Mid­del­eeu­wen. Deze ver­wach­ting is geba­seerd op het voor­ko­men van arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen in de directe omge­ving en de aan­we­zig­heid van de Linge stroom­gor­del in de onder­grond van het plangebied.

Verstoringen

Uit het veld­on­der­zoek is geble­ken dat de bodem van het plan­ge­bied tot circa 1,2 tot 4,2 m ‑Mv is ver­stoord en/​of opge­bracht. Het oos­te­lijk deel van het plan­ge­bied, het schuin aflo­pende talud, heeft deel uit­ge­maakt van de haven en kades ten behoeve van de sui­ker­fa­briek uit het begin van de 20e eeuw.

Ansichtkaart suikerfabriek Arkelsedijk Gorinchem ca. 1920

Ansicht­kaart sui­ker­fa­briek Arkels­edijk ca. 1920

Hier­on­der komen de ver­wachte stroom­gor­del­af­zet­tin­gen van de Linge stroom­gor­del voor die voor­na­me­lijk bestaan uit geul- en bed­ding­af­zet­tin­gen. Er zijn geen arche­o­lo­gisch kans­rijke geo-(morfo)logische niveaus of aan­wij­zin­gen voor (gro­tere) arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen aan­ge­trof­fen. Rivier­dui­nen wor­den even­min ver­wacht in het plangebied.

Aan de hand van de resul­ta­ten van het veld­on­der­zoek werd gecon­clu­deerd dat de vooraf opge­stelde arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting voor het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche res­ten voor alle peri­o­den naar bene­den toe (laag) moest wor­den bij­ge­steld. In het licht van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen en de geringe omvang van het plan­ge­bied kon wor­den gecon­clu­deerd dat bij de rea­li­se­ring van de plan­nen geen arche­o­lo­gi­sche res­ten zou­den wor­den verstoord.

Er werd in het kader van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen geen arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek aanbevolen.

Publicatie

Coppens, C.F.H. (2013) Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem Gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), RAAP-Notitie 4610, Weesp. Coppens, C.F.H. (2013)
Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem Gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), RAAP-Notitie 4610, Weesp.
Flipbook | PDF

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):58241
Topografische Kaart:38G
Coördinaten127.461/428.578 (centrum)
Toponiem:Arkelsedijk 46
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
Uitvoerder:RAAP, Regio West
Projectleider:Drs. C.F.H. Coppens
Opdrachtgever:Purac Biochem B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:augustus 2013
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zdr-y35a

Reacties zijn gesloten.