Vijfde Uitgang 5 (2018)

Onderzoek

Vijfde Uitgang 5

Vijfde Uit­gang 5

In febru­ari 2018 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van Allinq een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een aan­slui­tend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels ver­ken­nende borin­gen uit­ge­voerd aan de vijfde Uit­gang 5 te Gorinchem. 

Reden voor het onder­zoek is het voor­ne­men van de opdracht­ge­ver om bin­nen het onder­zoeks­ge­bied een zend­mast te bou­wen. De geplande werk­zaam­he­den kun­nen tot gevolg heb­ben dat even­tu­eel in de onder­grond aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten wor­den ver­stoord. Het doel van het onder­zoek is om in een vroeg sta­dium van de werk­zaam­he­den een gespe­ci­fi­ceerde arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting te for­mu­le­ren en deze aan te vul­len mid­dels het inven­ta­ri­se­rend veldonderzoek.

Conclusie

Het arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek heeft aan­ge­toond dat het onder­zoeks­ge­bied is gele­gen op een oud bas­tion dat onder­deel is van de for­ti­fi­ca­tie van Gorin­chem. Op de arche­o­lo­gi­sche beleids­kaart is aan­ge­ge­ven dat het een ter­rein betreft met­een hoge arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting. op his­to­ri­sche kaar­ten is te zien dat het ter­rein aan het begin van de 17de eeuw bin­nen de omwal­ling van de stad valt en onder­deel werd van bas­tion 11. Mede op basis hier­van was er een hoge ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche spo­ren uit de Nieuwe Tijd.

Het inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek door mid­del van ver­ken­nende borin­gen heeft aan­ge­toond dat er tot op grote diepte een dik opho­gings­pak­ket aan­we­zig is in de vorm van klei. In dit pak­ket waren geen aan­wij­zin­gen voor behou­dens­waar­dige arche­o­lo­gi­sche sporen.

Advies

Op basis van het arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en het aan­slui­tende veld­on­der­zoek door mid­del van ver­ken­nende borin­gen wordt gead­vi­seerd om geen arche­o­lo­gi­sche ver­volgstap­pen te onder­ne­men. Hier­mee is het ter­rein ech­ter niet vrij­ge­ge­ven. Moch­ten er tij­dens de werk­zaam­he­den toch arche­o­lo­gi­sche spo­ren aan het licht komen dan dient con­form de Erf­goed­wet het bevoegd gezag, in dezen de gemeente Gorin­chem, hier­van op de hoogte gesteld te worden.

Publicatie

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen bij de Vijfde Uitgang 5 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 669, Zaandijk. Brattinga, J.J. (2018)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen bij de Vijfde Uitgang 5 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 669, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5 MB)

Metadata

Archisnummer(s):4586531100 (Bureauonderzoek)
4586507100 (Inventariserend veldonderzoek IVO-O)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.935/427.217 (N)
126.943/427.211 (O)
126.938/427.203 (Z)
126.929/427.208 (W)
Toponiem:Vijfde Uitgang 5
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Allinq
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:februari 2018
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.