Molen­straat 58–62 (2002)

Onder­zoek

Molenstraat 58-62

Molen­straat 58–62

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molen­straat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het ter­rein waar tot aan het eind van de 16de eeuw het kas­teel de Blau­we Toren heeft gestaan. Uit het pro­fiel­on­der­zoek bleek dat de bodem na de afbraak van het kas­teel en de bij­ge­bou­wen geroerd is tot op een diep­te van onge­veer -1 meter NAP.

Gebouwd van ouder bouw­ma­te­ri­aal
Tot op deze diep­te werd nog afval gevon­den uit het ein­de van de 16de eeuw. Op -1,15 meter bevond zich de boven­zij­de van de water­gang (S 19) die van­af het begin van de werk­put nog een leng­te had van 4,75 meter. De water­gang was ooit lan­ger maar is aan het ein­de van de 16de eeuw op dit punt afge­bro­ken. De breed­te van de water­gang bedraagt 90 cm. De water­gang was enkel steens en gewelfd. De hoog­te kon niet vast­ge­steld wor­den. Uit het fun­de­rings­on­der­zoek van de west­ge­vel van het pand Molen­straat 60 bleek dat het pand in de 17e eeuw gebouwd moet zijn met gebruik­ma­king van ouder bouw­ma­te­ri­aal moge­lijk afkom­stig van de sloop van de gebou­wen van de Blau­we Toren. Een uit­ge­brei­der bouw­his­to­risch onder­zoek is voor de pan­den die aan de Molen­straat staan zeker aan te raden.

Foto’s

Publi­ca­tie

Vaars, J.P.L., (2002)
Arche­o­lo­gi­sche waar­ne­ming aan de Molen­straat te Gorin­chem (Blau­we Toren), Hol­lan­dia reeks 9, Zaan­dijk.
Flip­book | PDF (12,30 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):waar­ne­ming: 48469
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.500/426.600
(cen­trum)
Topo­niem:Molen­straat 58–62
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:IVO-P
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:22-11-2002
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot gemeen­te Gorin­chem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x8n-3gyx

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.