Den Haan-ter­rein (2007)

Onder­zoek

Gorinchem, Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Over­zicht van het onder­zoeks­ter­rein. De foto is rich­ting het noord­wes­ten geno­men.

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie bv een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. Op deze loca­tie heeft van­af de 17de eeuw tot in de 19de eeuw een lijn­baan gele­gen. Tij­dens het veld­werk wer­den twee gebou­wen, een oven en een aan­tal paal­ga­ten aan­ge­trof­fen die moge­lijk met deze lijn­baan in ver­band gebracht kun­nen wor­den. De gebou­wen lig­gen pre­cies op het ein­de van de touw­baan, zoals die op de kadas­tra­le kaart van 1832 wordt aan­ge­ge­ven. De gebou­wen en oven date­ren uit de 19de eeuw. De paal­ga­ten heb­ben moge­lijk betrek­king op een oude­re fase van de lijn­baan. Ver­der zijn res­ten van in ieder geval één opho­gings­laag aan­ge­trof­fen met aar­de­werk uit de peri­o­de 1500–1575 en moge­lijk nog twee opho­ging­sla­gen, waar­van de ene aar­de­werk bevat uit de peri­o­de 1610–1640 en de ander dateert van na 1675.

Publi­ca­ties

A. Médard
Defi­ni­tief Onder­zoek (DO) Den Haan ter­rein, loca­tie 1, gemeen­te Gorin­chem; Zaan­dijk; 2007; Hol­lan­dia reeks nr. 172.
Flip­book | PDF (1,45 MB)

E. van Rooi­j­en
Gorin­chem: Den Haan-ter­rein; Arche­o­lo­gi­sche Kro­niek Zuid-Hol­land 2007 in His­to­risch Tijd­schrift Hol­land; 40e jaar­gang p. 60; 2008.
Flip­book | PDF (3 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s): 23579 (OM)
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:126.150/426.890 (cen­trum)
Topo­niem:Den Haan ter­rein
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Defi­ni­tief Arche­o­lo­gisch Onder­zoek (DAO)
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem, Bal­lest Nedam Mili­eu­tech­niek
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:23 juli-27 juli 2007
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Arche­o­lo­gisch depot Gorin­chem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.