Den Haan-ter­rein (2007)

Onderzoek

Overzicht van het onder­zoeks­ter­rein. De foto is rich­ting het noord­wes­ten geno­men.

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hollandia Archeologie een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. Op deze loca­tie heeft van­af de 17de eeuw tot in de 19de eeuw een lijn­baan gele­gen. Tijdens het veld­werk wer­den twee gebou­wen, een oven en een aan­tal paal­ga­ten aan­ge­trof­fen die moge­lijk met deze lijn­baan in ver­band gebracht kun­nen wor­den. De gebou­wen lig­gen pre­cies op het ein­de van de touw­baan, zoals die op de kadas­tra­le kaart van 1832 wordt aan­ge­ge­ven. De gebou­wen en oven date­ren uit de 19de eeuw. De paal­ga­ten heb­ben moge­lijk betrek­king op een oude­re fase van de lijn­baan. Verder zijn res­ten van in ieder geval één opho­gings­laag aan­ge­trof­fen met aar­de­werk uit de peri­o­de 1500 – 1575 en moge­lijk nog twee opho­ging­sla­gen, waar­van de ene aar­de­werk bevat uit de peri­o­de 1610 – 1640 en de ander dateert van na 1675.

Publicaties

Médard, A. (2007)
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan ter­rein, loca­tie 1, gemeen­te Gorinchem. (CIS 23579), Hollandia reeks 172, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1,45 MB)

Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diver­se klei­ne pro­jec­ten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Den Haan-ter­rein, in : Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60 ; 2008.
Flipbook | PDF (3 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s): 23579 (OM)
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.150/426.890 (cen­trum)
Toponiem :Den Haan ter­rein
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO)
Uitvoerder :Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider :Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem, Ballest Nedam Milieutechniek
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :23 juli-27 juli 2007
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot Gorinchem
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.