De Boezem (2010)

Onderzoek

Ligging van de holocene stroomgordels ten opzichte van het plangebied Boezem Gorinchem

Ligging van de holocene stroomgordels ten opzichte van het plangebied

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart 2010 een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een stallingsruimte in de gemeente Gorinchem. Doel van dit onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die verwachting te toetsen en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied, is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek geformuleerd.

Geen archeologische vindplaatsen aangetroffen
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor het noordwestelijk deel van het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van waardevolle (intacte) archeologische overblijfselen vanaf de Late IJzertijd tot en met de Romeinse tijd. Voor de Late Middeleeuwen gold een middelhoge verwachting. Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (een) intacte archeologische vindplaats(en) aangetroffen.

Gezien de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ingrepen in het plangebied is geconcludeerd dat bij de uitvoering hiervan vermoedelijk dan ook geen archeologische waarden werden verstoord. Op basis hiervan werd dan ook aanbevolen om geen aanvullend archeologisch vooronderzoek te laten verrichten en het plangebied vrij te geven.

Publicatie

K. Wink
Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; RAAP-notitie 3512; Weesp; 2010.
Bekijk | Download (3,10 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

De Boezem (2010) 51.849740, 4.981892

 

Archisnummer(s):39695(OM)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:121.071/427.071(?)
Toponiem:Plangebied aan De Boezem
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Booronderzoek, karterend
Uitvoerder:RAAP Archeologisch Adviesbureau bv, Weesp
Projectleider:Drs. K. Wink
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:maart 2010
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.