De Boe­zem (2010)

Onder­zoek

Ligging van de holocene stroomgordels ten opzichte van het plangebied Boezem Gorinchem

Lig­ging van de holoce­ne stroom­gor­dels ten opzich­te van het plan­ge­bied

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men bouw van een stal­lings­ruim­te in de gemeen­te Gorin­chem. Doel van dit onder­zoek was aller­eerst het mid­dels bureau­on­der­zoek ver­wer­ven van infor­ma­tie over beken­de en te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den ten­ein­de een gespe­ci­fi­ceer­de ver­wach­ting op te stel­len. Het doel van het veld­on­der­zoek was ver­vol­gens die ver­wach­ting te toet­sen en, voor zover moge­lijk, een eer­ste indruk te geven van de aard, omvang, date­ring, kwa­li­teit (gaaf­heid en con­ser­ve­ring) en diep­te­lig­ging van even­tu­eel aan­ge­trof­fen arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen. Op basis van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de aard en omvang van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen in het plan­ge­bied, is ver­vol­gens een advies met betrek­king tot arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek gefor­mu­leerd.

Geen arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen aan­ge­trof­fen
Op basis van de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek gold bij aan­vang van het veld­on­der­zoek voor het noord­wes­te­lijk deel van het plan­ge­bied een hoge ver­wach­ting voor het aan­tref­fen van waar­de­vol­le (intac­te) arche­o­lo­gi­sche over­blijf­se­len van­af de Late IJzer­tijd tot en met de Romein­se tijd. Voor de Late Mid­del­eeu­wen gold een mid­del­ho­ge ver­wach­ting. Tij­dens het veld­on­der­zoek zijn in het plan­ge­bied geen aan­wij­zin­gen voor de aan­we­zig­heid van (een) intac­te arche­o­lo­gi­sche vindplaats(en) aan­ge­trof­fen.

Gezien de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de voor­ge­no­men ingre­pen in het plan­ge­bied is gecon­clu­deerd dat bij de uit­voe­ring hier­van ver­moe­de­lijk dan ook geen arche­o­lo­gi­sche waar­den wer­den ver­stoord. Op basis hier­van werd dan ook aan­be­vo­len om geen aan­vul­lend arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek te laten ver­rich­ten en het plan­ge­bied vrij te geven.

Publi­ca­tie

K. Wink
Plan­ge­bied aan de Boe­zem te Gorin­chem, gemeen­te Gorin­chem; arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek: een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek; RAAP-noti­tie 3512; Weesp; 2010.
Flip­book | PDF (3,10 MB)

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):39695(OM)
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:121.071/427.071(?)
Topo­niem:Plan­ge­bied aan De Boe­zem
Plaats:Dalem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Boor­on­der­zoek, kar­te­rend
Uit­voer­der:RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau bv, Weesp
Pro­ject­lei­der:Drs. K. Wink
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:maart 2010
Vond­sten & docu­men­ta­tie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.