De Boezem (2010)

Onderzoek

Ligging van de holocene stroomgordels ten opzichte van het plangebied

Lig­ging van de holocene stroom­gor­dels ten opzichte van het plangebied

In opdracht van de gemeente Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men bouw van een stal­lings­ruimte in de gemeente Gorinchem.

Doel van dit onder­zoek was aller­eerst het mid­dels bureau­on­der­zoek ver­wer­ven van infor­ma­tie over bekende en te ver­wach­ten arche­o­lo­gi­sche waar­den ten­einde een gespe­ci­fi­ceerde ver­wach­ting op te stel­len. Het doel van het veld­on­der­zoek was ver­vol­gens die ver­wach­ting te toet­sen en, voor zover moge­lijk, een eer­ste indruk te geven van de aard, omvang, date­ring, kwa­li­teit (gaaf­heid en con­ser­ve­ring) en diep­te­lig­ging van even­tu­eel aan­ge­trof­fen arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen. Op basis van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de aard en omvang van de voor­ge­no­men bode­mingre­pen in het plan­ge­bied, is ver­vol­gens een advies met betrek­king tot arche­o­lo­gisch ver­volg­on­der­zoek geformuleerd.

Geen archeologische vindplaatsen aangetroffen

Op basis van de resul­ta­ten van het bureau­on­der­zoek gold bij aan­vang van het veld­on­der­zoek voor het noord­wes­te­lijk deel van het plan­ge­bied nabij de Spijk stroom­gor­del een hoge ver­wach­ting voor het aan­tref­fen van waar­de­volle (intacte) arche­o­lo­gi­sche over­blijf­se­len vanaf de Late IJzer­tijd tot en met de Romeinse tijd. Voor de Late Mid­del­eeu­wen gold een mid­del­hoge ver­wach­ting. Tij­dens het veld­on­der­zoek zijn in het plan­ge­bied geen aan­wij­zin­gen voor de aan­we­zig­heid van (een) intacte arche­o­lo­gi­sche vindplaats(en) aangetroffen.

Gezien de onder­zoeks­re­sul­ta­ten en de voor­ge­no­men ingre­pen in het plan­ge­bied is gecon­clu­deerd dat bij de uit­voe­ring hier­van ver­moe­de­lijk dan ook geen arche­o­lo­gi­sche waar­den wer­den ver­stoord. Op basis hier­van werd dan ook aan­be­vo­len om geen aan­vul­lend arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek te laten ver­rich­ten en het plan­ge­bied vrij te geven.

Publicatie

Wink, K. (2010) Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3512, Weesp. Wink, K. (2010)
Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3512, Weesp.
Flipbook | PDF (3,10 MB)

Metadata

Archisnummer(s):39695(OM)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:121.071/427.071(?)
Toponiem:Plangebied aan De Boezem
Plaats:Dalem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Booronderzoek, karterend
Uitvoerder:RAAP, Regio West
Projectleider:Drs. K. Wink
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:maart 2010
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties zijn gesloten.