Laag Dalemseweg 20 (2012)

Onderzoek

Laagdalemseweg 20 Gorinchem

Laag Dalem­se­weg 20 Gorinchem

ADC Arche­o­Pro­jec­ten heeft in opdracht van Inpijn Blok­poel Inge­ni­eurs in 2012 een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laag Dalem­se­weg 20 te Dalem (gemeente Gorin­chem). Het plan­ge­bied bestaat uit twee deel­ge­bie­den. In het wes­te­lijke deel­ge­bied is in 2010 loods gebouwd en een water­gang gedempt. Voorts zijn ver­schil­lende voor­zie­nin­gen die samen­han­gen met de ves­ti­ging van een paar­den­pen­sion gere­a­li­seerd. Arche­o­lo­gisch onder­zoek heeft hier ech­ter nog niet plaats­ge­von­den. In het oos­te­lijke deel­ge­bied zal een woning wor­den gebouwd.

Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een aan­vraag voor een par­ti­ële bestem­mings­plan­wij­zi­ging (paar­den­pen­sion) en een vol­le­dige bestem­mings­plan­wij­zi­ging (woning) en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de nog uit te voe­ren acti­vi­tei­ten de kans bestaat dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wor­den aan­ge­tast. Het onder­zoek vond plaats in augus­tus en sep­tem­ber 2012.

Stroomgordel Gorkum-Arkel

Op basis van het bureau­on­der­zoek werd de vol­gende gespe­ci­fi­ceerde ver­wach­ting opge­steld. In het plan­ge­bied kun­nen oever­af­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel en van een peri­ma­riene cre­vasse aan­ge­trof­fen wor­den. De oever­af­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel kun­nen op basis van de vor­mings­ge­schie­de­nis in de peri­ode Neo­li­thi­cum – Brons­tijd een onder­grond heb­ben gebo­den voor bewo­ning en/​of land­bouw. Arche­o­lo­gi­sche spo­ren en/​of vond­sten gere­la­teerd aan deze stroom­gor­del, die zich op 3 tot 5 m ‑mv bevindt, zijn tot op heden nog niet waar­ge­no­men. Indien aan­we­zig zul­len even­tu­ele res­ten door afdek­king met kom­af­zet­tin­gen en veen goed bewaard zijn gebleven.

Aan of direct onder het maai­veld moet reke­ning wor­den gehou­den met oever­af­zet­tin­gen van een noor­de­lij­ker gele­gen zij­tak van de Linge. In de top van deze afzet­tin­gen moet reke­ning wor­den gehou­den met arche­o­lo­gi­sche spo­ren en/​of vond­sten uit de IJzer­tijd t/​m de Late Mid­del­eeu­wen. Tot op heden zijn ech­ter alleen res­ten uit de Late Mid­del­eeu­wen bekend. De res­ten mani­fes­te­ren zich naar ver­wach­ting als een arche­o­lo­gi­sche laag, bestaande uit een ver­men­ging van onder meer kleine frag­men­ten aar­de­werk, houts­kool en bot met het oor­spron­ke­lijke sub­straat. Van­wege de ondiepe lig­ging bestaat de kans dat even­tu­ele res­ten door grond­be­wer­king ver­stoord zul­len zijn. Dit zal zeker ter plaatse van het erf van de boer­de­rij het geval zijn.

Booronderzoek

Ten­einde deze ver­wach­ting te toet­sen werd in het plan­ge­bied een ver­ken­nend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. In de diepe onder­grond, tus­sen 500 cm ‑mv (maxi­male boor­diepte) en 300 cm ‑mv zijn inder­daad oever- of cre­vasse-afzet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Gezien de diep­te­lig­ging zijn deze moge­lijk gere­la­teerd aan de Gor­kum-Arkelse stroom­gor­del. In de top van de oever­af­zet­tin­gen zijn even­wel geen spo­ren van bodem­vor­ming vast­ge­steld. Het is dan ook de vraag of deze in de peri­ode Neo­li­thi­cum t/​m de Brons­tijd, toen het rivier­sys­teem actief was, een geschikte onder­grond boden voor bewoning.

De ondie­pere onder­grond is opge­bouwd uit pak­ket­ten kalk­loze, bijna onge­rijpte zwak zil­tige klei en veen. Deze opbouw is ken­mer­kend voor zeer natte kom­ge­bie­den. Der­ge­lijke gebie­den wer­den tot de groot­scha­lige ont­gin­nin­gen in de Late Mid­del­eeu­wen wei­nig bezocht en wer­den niet uit­ge­ko­zen voor per­ma­nente bewo­ning. Oever­af­zet­tin­gen gere­la­teerd aan de noor­de­lij­ker gele­gen neven­tak van de Linge zijn in geen van de borin­gen aangetroffen.

Publicatie

Zee, R.M. van der, (2012) Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een Verkennend Booronderzoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort Zee, R.M. van der, (2012)
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een Verkennend Booronderzoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort.
Flipbook | PDF (809 kB)

Metadata

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):53309
Topografische kaart:38G
Coördinaten:agrarisch bouwperceel:
129.611/427.208
129.643/427.047
129.560/427.070
129.686/427.153

bouwperceel burgerwoning:
129.701/427.221
129.736/427.180
129.702/427.181
129.749/427.221
Toponiem:Laag Dalemseweg 20
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten
Projectleider:A.G. de Boer
Opdrachtgever:Inpijn-Blokpoel Ingenieurs
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Augustus-september 2012
Documentatie:ADC Archeoprojecten
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-2bf-6qbv

Reacties zijn gesloten.