Laagdalemseweg 20 (2012)

Onderzoek

Laagdalemseweg 20 Gorinchem

Laagdalemseweg 20

ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Laagdalemseweg 20 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. In het westelijke deelgebied is in 2010 loods gebouwd en een watergang gedempt. Voorts zijn verschillende voorzieningen die samenhangen met de vestiging van een paardenpension gerealiseerd. Archeologisch onderzoek heeft hier echter nog niet plaatsgevonden. In het oostelijke deelgebied zal een woning worden gebouwd.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een partiële bestemmingsplanwijziging (paardenpension) en een volledige bestemmingsplanwijziging (woning) en was noodzakelijk om te bepalen of bij de nog uit te voeren activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Het onderzoek vond plaats in augustus en september 2012.

Op basis van het bureauonderzoek werd de volgende gespecificeerde verwachting opgesteld. In het plangebied kunnen oeverafzettingen van de stroomgordel van Gorkum-Arkel en van een perimariene crevasse aangetroffen worden. De oeverafzettingen van de stroomgordel van Gorkum-Arkel kunnen op basis van de vormingsgeschiedenis in de periode Neolithicum – Bronstijd een ondergrond hebben geboden voor bewoning en/of landbouw. Archeologische sporen en/of vondsten gerelateerd aan deze stroomgordel, die zich op 3 tot 5 m -mv bevindt, zijn tot op heden nog niet waargenomen. Indien aanwezig zullen eventuele resten door afdekking met komafzettingen en veen goed bewaard zijn gebleven.

Aan of direct onder het maaiveld moet rekening worden gehouden met oeverafzettingen van een noordelijker gelegen zijtak van de Linge. In de top van deze afzettingen moet rekening worden gehouden met archeologsiche sporen en/of vondsten uit de IJzertijd t/m de Late Middeleeuwen. Tot op heden zijn echter alleen resten uit de Late Middeleeuwen bekend. De resten manifesteren zich naar verwachting als een archeologische laag, bestaande uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. Vanwege de ondiepe ligging bestaat de kans dat eventuele resten door grondbewerking verstoord zullen zijn. Dit zal zeker ter plaatse van het erf van de boerderij het geval zijn.

Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In de diepe ondergrond, tussen 500 cm -mv (maximale boordiepte) en 300 cm -mv zijn inderdaad oever- of crevasseafzettingen aangetroffen. Gezien de diepteligging zijn deze mogelijk gerelateerd aan de Gorkum-Arkelse stroomgordel. In de top van de oeverafzettingen zijn evenwel geen sporen van bodemvorming vastgesteld. Het is dan ook de vraag of deze in de periode Neolithicum t/m de Bronstijd, toen het riviersysteem actief was, een geschikte ondergrond boden voor bewoning.

De ondiepere ondergrond is opgebouwd uit pakketten kalkloze, bijna ongerijpte zwak siltige klei en veen. Deze opbouw is kenmerkend voor zeer natte komgebieden. Dergelijke gebieden werden tot de grootschalige ontginningen in de Late Middeleeuwen weinig bezocht en werden niet uitgekozen voor permanente bewoning. Oeverafzettingen gerelateerd aan de noordelijker gelegen neventak van de Linge zijn in geen van de boringen aangetroffen.

Publicatie

R.M. van der Zee
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem); Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC Rapport 3176; 2012.
Download (809 kB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Laagdalemseweg 20 (2012) 51.832776, 5.018900

 

Archisnummer(s):53309
Topografische kaart:38G
Coordinaten:agrarisch bouwperceel:
129.611/427.208
129.643/427.047
129.560/427.070
129.686/427.153
bouwperceel burgerwoning:
129.701/427.221
129.736/427.180
129.702/427.181
129.749/427.221
Toponiem:Laagdalemseweg 20
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten bv, Amersfoort
Projectleider:A.G. de Boer
Opdrachtgever:Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Augustus-september 2012
Documentatie:ADC Archeoprojecten bv, Amersfoort
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-2bf-6qbv

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.