Laag Dalemseweg 20 (2012)

Onderzoek

Laagdalemseweg 20 Gorinchem

Laag Dalem­se­weg 20 Gorinchem

ADC Arche­o­Pro­jec­ten heeft in opdracht van Inpijn Blok­poel Inge­ni­eurs in 2012 een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laag Dalem­se­weg 20 te Dalem (gemeen­te Gorin­chem). Het plan­ge­bied bestaat uit twee deel­ge­bie­den. In het wes­te­lij­ke deel­ge­bied is in 2010 loods gebouwd en een water­gang gedempt. Voorts zijn ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen die samen­han­gen met de ves­ti­ging van een paar­den­pen­si­on gere­a­li­seerd. Arche­o­lo­gisch onder­zoek heeft hier ech­ter nog niet plaats­ge­von­den. In het oos­te­lij­ke deel­ge­bied zal een woning wor­den gebouwd.

Het onder­zoek is uit­ge­voerd in het kader van een aan­vraag voor een par­ti­ë­le bestem­mings­plan­wij­zi­ging (paar­den­pen­si­on) en een vol­le­di­ge bestem­mings­plan­wij­zi­ging (woning) en was nood­za­ke­lijk om te bepa­len of bij de nog uit te voe­ren acti­vi­tei­ten de kans bestaat dat arche­o­lo­gi­sche res­ten in de onder­grond wor­den aan­ge­tast. Het onder­zoek vond plaats in augus­tus en sep­tem­ber 2012.

Stroomgordel Gorkum-Arkel

Op basis van het bureau­on­der­zoek werd de vol­gen­de gespe­ci­fi­ceer­de ver­wach­ting opge­steld. In het plan­ge­bied kun­nen oever­af­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel en van een peri­ma­rie­ne cre­vas­se aan­ge­trof­fen wor­den. De oever­af­zet­tin­gen van de stroom­gor­del van Gor­kum-Arkel kun­nen op basis van de vor­mings­ge­schie­de­nis in de peri­o­de Neo­li­thi­cum – Brons­tijd een onder­grond heb­ben gebo­den voor bewo­ning en/of land­bouw. Arche­o­lo­gi­sche spo­ren en/of vond­sten gere­la­teerd aan deze stroom­gor­del, die zich op 3 tot 5 m ‑mv bevindt, zijn tot op heden nog niet waar­ge­no­men. Indien aan­we­zig zul­len even­tu­e­le res­ten door afdek­king met kom­af­zet­tin­gen en veen goed bewaard zijn gebleven.

Aan of direct onder het maai­veld moet reke­ning wor­den gehou­den met oever­af­zet­tin­gen van een noor­de­lij­ker gele­gen zij­tak van de Lin­ge. In de top van deze afzet­tin­gen moet reke­ning wor­den gehou­den met arche­o­lo­gi­sche spo­ren en/of vond­sten uit de IJzer­tijd t/m de Late Mid­del­eeu­wen. Tot op heden zijn ech­ter alleen res­ten uit de Late Mid­del­eeu­wen bekend. De res­ten mani­fes­te­ren zich naar ver­wach­ting als een arche­o­lo­gi­sche laag, bestaan­de uit een ver­men­ging van onder meer klei­ne frag­men­ten aar­de­werk, houts­kool en bot met het oor­spron­ke­lij­ke sub­straat. Van­we­ge de ondie­pe lig­ging bestaat de kans dat even­tu­e­le res­ten door grond­be­wer­king ver­stoord zul­len zijn. Dit zal zeker ter plaat­se van het erf van de boer­de­rij het geval zijn.

Booronderzoek

Ten­ein­de deze ver­wach­ting te toet­sen werd in het plan­ge­bied een ver­ken­nend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. In de die­pe onder­grond, tus­sen 500 cm ‑mv (maxi­ma­le boor­diep­te) en 300 cm ‑mv zijn inder­daad oever- of cre­vas­se-afzet­tin­gen aan­ge­trof­fen. Gezien de diep­te­lig­ging zijn deze moge­lijk gere­la­teerd aan de Gor­kum-Arkel­se stroom­gor­del. In de top van de oever­af­zet­tin­gen zijn even­wel geen spo­ren van bodem­vor­ming vast­ge­steld. Het is dan ook de vraag of deze in de peri­o­de Neo­li­thi­cum t/m de Brons­tijd, toen het rivier­sys­teem actief was, een geschik­te onder­grond boden voor bewoning.

De ondie­pe­re onder­grond is opge­bouwd uit pak­ket­ten kalk­lo­ze, bij­na onge­rijp­te zwak zil­ti­ge klei en veen. Deze opbouw is ken­mer­kend voor zeer nat­te kom­ge­bie­den. Der­ge­lij­ke gebie­den wer­den tot de groot­scha­li­ge ont­gin­nin­gen in de Late Mid­del­eeu­wen wei­nig bezocht en wer­den niet uit­ge­ko­zen voor per­ma­nen­te bewo­ning. Oever­af­zet­tin­gen gere­la­teerd aan de noor­de­lij­ker gele­gen neven­tak van de Lin­ge zijn in geen van de borin­gen aangetroffen.

Publicatie

Zee, R.M. van der, (2012) Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een Verkennend Booronderzoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort Zee, R.M. van der, (2012)
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een Verkennend Booronderzoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort.
Flipbook | PDF (809 kB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):53309
Topografische kaart:38G
Coördinaten:agrarisch bouwperceel:
129.611/427.208
129.643/427.047
129.560/427.070
129.686/427.153

bouwperceel burgerwoning:
129.701/427.221
129.736/427.180
129.702/427.181
129.749/427.221
Toponiem:Laag Dalemseweg 20
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase
Uitvoerder:ADC Archeoprojecten
Projectleider:A.G. de Boer
Opdrachtgever:Inpijn-Blokpoel Ingenieurs
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Augustus-september 2012
Documentatie:ADC Archeoprojecten
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-2bf-6qbv

Lees ook

Reacties zijn gesloten.